04 februari 2019

​Braziliaanse cartoon spot met IDF-soldaten die dam slachtoffers helpen - Brazilian cartoon slams IDF soldiers helping with dam collapse

Cartoon door de Braziliaanse tekenaar Carlos Latuff: De soldaten zeggen tegen Bolsonaro: "Sorry voor onze vertraging! We waren bezig met het doden van Palestijnen” - Cartoon by Brazilian cartoon artist Carlos Latuff: The soldiers tell Bolsonaro: "Sorry for our delay! We're busy killing Palestinians"


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Na aankomst van een Israëlisch zoek- en reddingsteam in Brazilië om te helpen bij de nasleep van de instorting van de dam in het land, publiceert Carlos Latuff een cartoon met IDF-soldaten met bloed aan hun handen; De Israëlische stripkunstenaar Uri Fink neemt wraak met zijn eigen cartoon

Bron: YnetNews, Itamar Eichner, 3 februari 2019


De Braziliaanse cartoon-kunstenaar Carlos Latuff verwelkomde een Israëlische militaire delegatie, die werd gestuurd om lokale zoek- en reddingsteams te assisteren bij het zoeken naar honderden vermiste personen na een instorting van de dam in het land, met een antisemitische karikatuur die IDF-soldaten portretteerde als moordenaars met bloed op hun handen.

De Israëlische delegatie, die speciale uitrustingen meebracht om te handelen onder de modderige omstandigheden, bestond uit meer dan 100 Israëlische soldaten van het Home Front Command, waaronder ingenieurs, artsen en zoek- en reddingspersoneel. Israël was het enige land dat een zoek- en reddingsteam zond.

Latuff, bekend om zijn anti-Israëlische opvattingen, is een politieke karikaturist wiens werk wereldwijd wordt gepubliceerd. In één van zijn werken uit het verleden vergeleek hij Israël met nazi-Duitsland. De nieuwste cartoon van Latuff toont IDF-soldaten die het vliegtuig uitstappen met bebloede handen, terwijl de Braziliaanse president Jair Bolsonaro hen begroet. De soldaten zeggen tegen Bolsonaro: "Sorry voor onze vertraging! We waren bezig met het doden van Palestijnen”.

Als reactie hierop heeft de Israëlische stripkunstenaar Uri Fink, op Facebook flink uitgehaald naar de Braziliaanse cartoonist en zei hij dat "Carlos Latuff een schande is voor ons beroep”.

"Het is acceptabel om het beleid van een land te bekritiseren, zelfs op een pittige manier, maar als het mensen stuurt om levens in jouw land te redden, kun je op z’n minst je bek houden! Blijkbaar is hij zo volledig verteerd door haat, dat hij zijn verantwoordelijkheid als cartoonist is vergeten en ziet hij zichzelf als een propaganda-instrument voor de zuiverste vorm van het totalitaire systeem”, schreef Fink.

Fink, een lid van het Israëlische Cartoon Project - een organisatie die een online strijd voert tegen anti-Israëlische en antisemitische cartoons – nam wraak op de cartoon van Latuff met een karikatuur van de Braziliaanse kunstenaar, die een BDS-bord vasthoudt terwijl hij een IDF-soldaat verhindert om een klein meisje te redden.

Cartoon door Uri Fink als een reactie op Latuff's cartoon


"Zijn haat voor Israël heeft Latuff zijn verstand gekost. Het feit dat hulpverlening aan mensen (in nood) wordt gehinderd alleen vanwege de haat tegen Israël, is een voorbeeld van de dieptepunten die men kan bereiken bij het kiezen om Israël onevenredig aan te vallen. De online lastercampagne tegen Israël doet niets anders dan het vergiftigen van het vertoog en de toekomstige vrede", zei Fink.
___________

ENGLISH

Following arrival of an Israeli delegation in Brazil to assist search and rescue efforts in the wake of the dam collapse in the country, Carlos Latuff publishes a cartoon showing IDF soldiers with blood on their hands; Israeli comic book artist Uri Fink retaliates with his own cartoon

By: YnetNews, Itamar Eichner, February 3, 2019


Brazilian cartoon artist Carlos Latuff welcomed an Israeli military delegation, which was sent to assist local search and rescue teams to look for hundreds of missing people following a dam collapse in the country, with an anti-Semitic caricature portraying IDF soldiers as murderers with blood on their hands.

The Israeli delegation, which brought with it special equipment to allow them to operate in the muddy conditions, comprised of over 100 Israeli soldiers from the Home Front Command, includes engineers, doctors, and search and rescue personnel. Israel was the only country that sent a search and rescue team.

Latuff, known for his anti-Israeli views, is a political caricaturist whose work is published worldwide. One of his past works compared Israel with Nazi Germany. Latuff's latest cartoon shows IDF soldiers getting off a plane with their hands covered in blood as Brazilian President Jair Bolsonaro greets them. The soldiers tell Bolsonaro: "Sorry for our delay! We're busy killing Palestinians".

In response, Israeli comic book artist Uri Fink blasted the Brazilian cartoonist on Facebook, saying that "Carlos Latuff is a disgrace to our profession".

"It is acceptable to criticize a nation’s policies, even harshly, but when it sends people to help save lives in your country, the least you could do is shut the f*** up! Obviously, he is so completely consumed by hatred that he forgot his responsibility as a cartoonist and continues his duties as a propaganda tool in the finest totalitarian tradition", Fink wrote.

Fink, a member of the Israeli Cartoon Project—an organization that is waging an online battle against anti-Israeli and Anti-Semitic cartoons—retaliated to Latuff's cartoon with a caricature of the Brazilian artist holding a BDS sign while preventing an IDF soldier from saving a little girl.

Cartoon by Uri Fink as a response on Latuff’s cartoon


"His hatred for Israel has made Latuff lose his mind. The fact help is being prevented from people (in need) only because of the hatred toward Israel is an example of the lows one can reach when choosing to disproportionately attack Israel. The online smear campaign against Israel does nothing but poison the discourse and distance peace", Fink said.