04 februari 2019

Bezienswaardigheden in Israël; reportage van 45 dagen; 44. Nationaal Solair Energiecentrum - Places of interest​ in Israël; a 45 days reportage; 44. National Solar Energy Center

(Foto: Travel Around With Me) - (Photo: Travel Around With Me)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Met ingang van 16 december 2018, zetten wij, IsraelCNN, elke dag, gedurende een periode van 45 dagen, een bezienswaardigheid in Israël in het zonnetje

Dag 44: Ben-Gurion Nationaal Solair Energiecentrum

Bron: JerusalemOnline, T. Tomer, november 2018


Israël is een land dat je moet bezoeken. Als het Heilige Land met haar oude en theologische geschiedenis, als de levendige ontstane natie met haar innovatieve technologie, of als het land van de leuke strandfeesten, staat ze vaak hoog op de lijst van de best gekozen vakantielocaties. Maar afgezien van de Heilige Stad Jeruzalem, het Meer van Galilea en de feestelijke stad Tel Aviv, is er zoveel meer te zien en te doen in Israël.

Als u van plan bent een reis naar Israël te maken, volg dan onze berichten over de bezienswaardigheden en noteer uw favorieten. Als u Israël eerder hebt bezocht, volg dan ook onze berichten over de bezienswaardigheden – wellicht heeft u iets gemist.

 

Ben-Gurion Nationaal Solair Energiecentrum

Israëls voornaamste onderzoeksfaciliteit voor zonne-energie levert energie aan de nomaden (Foto: JerusalemOnline)


Op het terrein van de Ben-Gurion Universiteit bevindt zich het Ben Gurion Nationaal Zonne-energiecentrum, waar de bestudering plaatsvindt van nieuwe en innovatieve manieren om de zonnige woestijnomstandigheden in Israël om te zetten in elektriciteit voor het hele land, inclusief plaatsen die nog nooit stroom hebben gekend.

Behalve dat het meer zon ontvangt dan enige andere locatie in het land, is de dorre Negev woestijn in Israël net zo’n droge plek als welke andere woestijn dan ook op deze planeet, en het zonne-energiecentrum van het land verwacht daar profijt uit te halen. Met behulp van spraakmakende technologie om steeds efficiënter hoeveelheden zonnestralen op te vangen, meent het centrum dat ze op een dag alleen met duurzame zonne-energie, 90% van de stroom van het land zullen kunnen leveren, mits een geschikt en kosteneffectief opslagsysteem voor elektriciteit wordt gevonden. Het centrum werkt ook aan de ontwikkeling van dergelijke accumulatoren. De onderzoekers van het centrum hebben baanbrekende optica ontwikkeld voor zowel warmwatersystemen als voor het samenbrengen van fotovoltaïsche apparaten en werken aan het verbeteren van de efficiëntie van zonnecellen, voor zowel zonnecellen met hoge effectiviteit als voor goedkope (maar met laag rendement) zonnecellen.

Behalve dat het centrum en andere gelijksoortige bedrijven in het gebied energie opslaan die schoon en efficiënt is, veranderen ze de manier waarop zonne-energie wordt gedistribueerd en veranderen ze achtereenvolgens de levens van degenen die er gebruik van maken. Er zijn in een aantal bedoeïenendorpen door heel het woestijngebied zonnepanelen geplaatst en leveren stroom aan mensen, die dit nooit eerder konden verkrijgen. Dit helpt deze mensen op zijn beurt om zich in hun nederzettingen te vestigen en om te stoppen met hun traditioneel nomadische bestaan.

Het Ben-Gurion Nationaal Solair Energiecentrum blijft brainstormen over ideeën om het beste te halen uit een onophoudelijk zonnige dag.

___________    

ENGLISH   

As of December 16, 2018, IsraelCNN, every day, for a period of 45 days, will bring a place of interest in Israel to your attention

Day 44: Ben-Gurion National Solar Energy Center

By: JerusalemOnline, T. Tomer, November, 2018


Israel is a must visit country. As the holy land with its ancient and theological history, as the vibrant Start Up Nation with its innovative technology, or as the fun party-on beach country, often voted high in best vacation spot lists. Yet apart from the holy city of Jerusalem, the Sea of Galilee, and party city Tel Aviv, there is so much more to see and do in Israel.

If you are planning a trip to Israel, follow our reports about the sights and note your favorites. If you have visited Israel before, then also follow our reports about the sights – maybe you’ve missed something.

 

Ben-Gurion National Solar Energy Center

Israel’s premiere solar energy research facility provides energy to nomads (Photo: JerusalemOnline)


Contained within the Ben-Gurion University grounds, the Ben-Gurion National Solar Energy Center studies new and innovative ways to convert Israel’s sunny desert conditions into power for the whole country including places that have never had power before.

In addition to receiving more sun than any other place in the country, Israel’s arid Negev desert is as dry a place as any on the planet and the country’s solar energy center looks to make that an advantage. Using cutting-edge technology to capture ever more efficient amounts of the sun’s rays, the center believes that they may be able to one day provide 90% of the country’s power off of renewable solar energy alone, provided a suitable and cost-effective storage system for electricity is found. The center is also working on the development of such batteries. The center’s researchers have developed novel optics both for hot water systems and concentrating photovoltaic devices and are working on improving efficiencies of solar cells, both high performance solar cells and low cost (but low efficiency) solar cells.

In addition to garnering power that is clean and efficient, the center and other companies like it in the area are changing the way that solar energy is distributed and in turn changing the lives of those who use it. Solar panels have been set up in a number of Bedouin villages across the desert area providing power to people who have never before had access to it. This in turn is helping these people put down roots in their settlements, moving away from their traditionally nomadic existence.

The Ben-Gurion National Solar Energy Center continues to brainstorm ideas on how to make the best of an eternally sunny day.