05 februari 2019

​Facebook meldt: Pas op voor nepnieuws uit Iran - Facebook: Beware of fake news from Iran​

(Afbeelding: Sophie Gordon/Falsh 90) - (Image: Sophie Gordon/Falsh 90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Facebook verwijderde honderden Iraanse accounts die werden gebruikt om desinformatie over Israël in de VS en andere regio's te verspreiden

Bron: Israel Today, David Lazarus, 4 februari 2019


Volgens de bekendmaking van Facebook werden 783 accounts en groepen op Facebook en Instagram, die afkomstig waren uit Iran, gebruikt om Iraanse propaganda te verspreiden

De meeste berichten op deze accounts waren gericht op Israël, waaronder artikelen die het bestaansrecht van de Joodse Staat ontkenden. Facebook berichtte: "Dit omvatte commentaar, dat de berichtgeving van de Iraanse staatsmedia over onderwerpen zoals de Israëlisch-Palestijnse betrekkingen, opnieuw gebruikte. Deze activiteit werd geregisseerd vanuit Iran, waarbij in sommige gevallen de inhoud van de Iraanse staatsmedia werd hergebruikt, en gecoördineerd gericht tegen mensen over de hele wereld". Dat is een mooie manier om te zeggen dat de Iraanse regering een wereldwijde nep-nieuws aanval op Israël coördineerde.

Facebook meldde het vinden van 262 pagina's, 356 accounts en 3 Facebook groepen, evenals 162 accounts op Instagram die werden opgezet om Iraanse propaganda te verspreiden door het plaatsen van 'nieuwsberichten' over actuele gebeurtenissen. De valse Facebook-pagina's hadden samen al twee miljoen volgers verzameld, 1.600 mensen hadden zich bij minstens één van de bovengenoemde groepen aangesloten en 254.000 volgden de Instagram-accounts.

De accounts waren geopend in tientallen landen, waaronder Israël. Dit is echter slechts het topje van de ijsberg, want Facebook geeft toe dat ze nog lang niet klaar zijn met hun onderzoek naar de herkomst van de inhoud van deze nep-sites. Sommige van deze accounts dateren uit 2014, toen een nep Facebook-pagina volgers uitnodigde voor een anti-Israël evenement. Meer recentelijk was er een evenement gepland vanaf een vals Iraans account voor mei 2018. Honderden mensen toonden belangstelling voor het bijwonen van deze evenementen.

_________

ENGLISH

Facebook removed hundreds of Iranian accounts that were being used to spread disinformation about Israel in the US and other regions

By: Israel Today, David Lazarus, February 3, 2019


According to Facebook's announcement, 783 accounts and groups on Facebook and Instagram that originated in Iran were fake accounts being used to promote Iranian propaganda.

Most of the postings on these accounts were targeting Israel, including articles denying the Jewish state's right to exist. According to Facebook, “This included commentary that repurposed Iranian state media’s reporting on topics like Israel-Palestine relations. This activity was directed from Iran, in some cases repurposing Iranian state media content, and engaged in coordinated inauthentic behavior targeting people across the world". That's a nice way of saying that the Iranian government coordinated a world-wide fake-news attack on Israel.

Facebook reported finding 262 Pages, 356 accounts and 3 Facebook groups, as well as 162 accounts on Instagram that were set up to promote Iranian propaganda by posting “news stories” about current events. The phony Facebook pages had already garnered a combined two million followers, 1,600 people had joined at least one of the aforementioned groups, and 254,000 were following the Instagram accounts.

The accounts had been opened in dozens of countries, including Israel. However, this is only the tip of the iceberg, as Facebook admits they are far from having completed their review of where the content is coming from for these fake sites. Some of these accounts date back to 2014, when a bogus Facebook page invited followers to an anti-Israel event. More recently, an event was scheduled from a fake Iranian account for May 2018. Hundreds of people express interest in attending these events.