05 februari 2019

​BDS-terroristen - BDS terrorists

Minister van Strategic Affairs and Public Diplomacy informeert de media op 3 februari over de terreurbanden met BDS-organisaties (Foto: Minister van Strategic Affairs and Public Diplomacy) - Strategic Affairs Minister briefs the media on February 3 about the terror connections with BDS organizations (Photo: Ministry of Strategic Affairs and Public Diplomacy)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

“Terroristische groeperingen en de anti-Israël boycotcampagne hebben zich verenigd in hun doel om Israël van de kaart te vegen. Terroristische groeperingen beschouwen boycots als een aanvullende tactiek voor terroristische aanslagen”

Bron: Redactie JPOST, 4 februari 2019


Een rapport van het ministerie van Strategic Affairs and Public Diplomacy dat deze week werd gepubliceerd met de pakkende titel 'Terrorists in Suits' (‘Terroristen in 3-delige pakken’), onthult meer dan 100 verschillende banden tussen terroristische groeperingen en organisaties die anti-Israël boycots promoten, waaronder 'de tewerkstelling’ van 30 huidige en ‘gepensioneerde' terroristen.

Minister van Strategic Affairs and Public Diplomacy, Gilad Erdan, zei: "Terroristische groeperingen en de anti-Israël boycotcampagne hebben zich verenigd in hun doel om Israël van de kaart te vegen. Terroristische groeperingen beschouwen boycots als een aanvullende tactiek voor terroristische aanslagen”.

We hebben het hier niet over Roger Waters en zijn soortgenoten. Dit gaat niet om het lelijke gezicht van een artiest die besloten heeft om het zijn levenswerk te maken, een verkeerd beeld van Israël te presenteren zijnde het te vergelijken met het apartheid-tijdperk in Zuid-Afrika en op te roepen tot de boycot van evenementen, zoals het Eurovisie Songfestival dat in mei in Tel Aviv zal plaatsvinden.

Het rapport onthult een dieper, donkerder fenomeen: het laat zien hoe Hamas en het PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine) banden hebben met tenminste 13 anti-Israël NGO's, en hoe ze erin geslaagd zijn om meer dan 30 van hun leden in hoge functies te plaatsen binnen deze groepen. Dit omvat 20 leden die eerder in de gevangenis hebben gezeten, sommigen voor moord. Het rapport laat zien “hoe boycotorganisaties en door terroristen aangewezen organisaties samen geld bijeenbrengen en hetzelfde personeel delen - en het toont aan dat, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, deze functionarissen hun steun voor terrorisme niet hebben opgegeven, maar in plaats daarvan organisatorisch, financieel en actief blijven in hun banden met terroristische groeperingen".

De BDS-organisaties hebben miljoenen euro's aan financiering van Europese landen en filantropische stichtingen ontvangen, naast fondsen die zijn opgehaald via crowdfunding, banken en andere wegen.

Een van de meest beruchte namen in het rapport is Leila Khaled, die in de jaren ‘70 het affichemeisje werd van de PFLP vanwege haar betrokkenheid bij de kaping van twee vliegtuigen. Volgens het rapport bleek, dat ze in 2011 gecoördineerde acties ondernam voor een terroristische cel die van plan was om locaties in Jeruzalem aan te vallen, en geen afstand deed van de 'gewapende strijd'. Khaled is nog steeds actief in de PFLP, een aangewezen terroristische organisatie, maar is uitgenodigd om voor de Irish National Teachers' Organization te spreken en om bijvoorbeeld op een kunstfestival in Barcelona te verschijnen. De gemeenteraad van Johannesburg in Zuid-Afrika stelde vorig jaar zelfs voor een straat naar haar te vernoemen.

Een ander voorbeeld is Mustapha Awad, die momenteel in de gevangenis zit vanwege zijn betrokkenheid bij verschillende terroristische organisaties, waaronder de PFLP en Hezbollah. Awad was een vertegenwoordiger in Brussel van de NGO Samidoun, die boycots tegen Israël promoot en pleit voor de vrijlating van Palestijnse gevangenen, waaronder veroordeelde moordenaars. Awad werkte bij de European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP) om in 2016 voor Khaled te regelen, dat zij leden van het Europees Parlement kon ontmoeten.

Shawan Jabarin, een voormalige hoge PFLP-activist die verschillende gevangenisstraffen uitzat in Israël vanwege zijn betrokkenheid bij terrorisme, is nu directeur-generaal van de boycot bevorderende organisatie Al-Haq. De rechter in één van Jabarin's zaken beschreef hem als: "Dr. Jekyll en Mr. Hyde - gedurende een deel van de dag is hij de directeur van een mensenrechtenorganisatie, en tijdens andere delen is hij actief in een terroristische organisatie die moordaanslagen pleegt".

Het rapport is bedoeld om te laten zien hoe leden van terroristische organisaties opereren onder het mom van "boycotactivisten" om hoge regeringsfunctionarissen te kunnen ontmoeten en druk uit te oefenen om veroordeelde terroristen in Israëlische gevangenissen vrij te laten. Het rapport is bedoeld “om 'het masker' te verwijderen van NGO's die BDS promoten, door middel van een diepgaand onderzoek dat de ware aard van deze schijnvertoning onthult”.

Israël moet oppassen dat het niet te overdreven te werk gaat en daarom het belang van de BDS-beweging onbedoeld versterkt, maar het is van essentieel belang om de ware gezichten van de terroristen die BDS-aanhangers zijn, te onthullen. We sluiten ons aan bij de oproep van Erdan aan Westerse regeringen, groeperingen en financiële instellingen, om te stoppen met het financieren van NGO's die de boycot van Israël bevorderen, met name de NGO’s waarvan is aangetoond dat ze nauwe banden hebben met terroristische organisaties. De functionarissen die terroristen, gekleed in 3-delige pakken, uitnodigen om zich door de westerse gangen van de macht te bewegen, zijn een verlengstuk dat helpt om terroristen gekleed in zelfmoordjassen hun dodelijke werk te laten uitvoeren.

Video alleen het Engels

(Video: Arutz Sheva)

__________

ENGLISH    

“Terrorist groups and the anti-Israel boycott campaign have united in their goal of wiping Israel off the map. Terrorist groups view boycotts as a complementary tactic to terror attacks”

By: JPOST EDITORIAL, February 4, 2019


A Strategic Affairs Ministry report released this week with the catchy title “Terrorists in Suits", reveals more than 100 different connections linking terrorists groups to organizations that promote anti-Israel boycotts, including “the employment of 30 current and ‘retired’ terror operatives”.

Strategic Affairs Minister Gilad Erdan said: “Terrorist groups and the anti-Israel boycott campaign have united in their goal of wiping Israel off the map. Terrorist groups view boycotts as a complementary tactic to terror attacks”.

We’re not talking about Roger Waters and his ilk: This is not just the ugly face of an artist who has decided to make it his life’s work to present a false image of Israel as an apartheid-era South Africa and call for the boycott of events, such as the Eurovision Song Contest scheduled to be held in Tel Aviv in May.

The report reveals a deeper, darker phenomenon: It shows how Hamas and the PFLP (the Popular Front for the Liberation of Palestine) have ties to at least 13 anti-Israel NGOs, and have managed to place more than 30 of their members in senior positions inside these groups. This includes 20 members who have previously sat in jail, some for murder. The report “shows how boycott organizations and terrorist-designated organizations raise finances together and share the same personnel – and showcases that, contrary to popular belief, these officials have not abandoned their support for terrorism, but instead continue to maintain organizational, financial and active ties with terrorist groups".

The BDS organizations were shown to have received millions of euros in funding from European countries and philanthropic foundations, in addition to funds raised through crowdfunding, banks and other means.

One of the most notorious names in the report is Leila Khaled, who became the poster girl of the PFLP in the 1970s for her involvement in the hijacking of two airliners. According to the report, in 2011 she was found to have taken coordinated actions for a terrorist cell planning to attack sites in Jerusalem, and has not renounced “armed struggle”. Khaled remains active in the PFLP, a designated terrorist organization, but has been invited to address the Irish National Teachers’ Organization and to appear at an arts festival in Barcelona, for example. The Johannesburg City Council in South Africa last year even proposed that a street be named after her.

Another example is Mustapha Awad, who is currently in jail for his involvement in several terrorist organizations, including the PFLP and Hezbollah. Awad was a representative in Brussels of the NGO Samidoun, which promotes boycotts against Israel and advocates for the release of Palestinian security-prisoners, including convicted killers. Awad worked with the European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP) to bring Khaled to meet members of the European Parliament in 2016.

Shawan Jabarin, a former senior PFLP activist who served several prison terms in Israel for his involvement in terrorism, is now director-general of the boycott-promoting organization Al-Haq. The judge in one of Jabarin’s cases described him as, “Dr. Jekyll and Mr. Hyde - during part of the day, he is the director of a human rights organization, and in other parts he is active in a terrorist organization that commits acts of murder”.

The report aims to show how members of terrorist organizations operate under the guise of “boycott activists” to meet with senior Western government officials and exert pressure to release convicted terrorists held in Israeli jails. In its own words, it wants to “remove the ‘mask’ of NGOs promoting BDS by exposing in an in-depth study the true nature of this scheme”.

Israel must be careful not to over-exaggerate and therefore unintentionally bolster the importance of the BDS movement – but it is essential to expose the real faces of the terrorists who are BDS supporters. We join Erdan’s call for Western governments, groups and financial institutions to stop funding NGOs that promote the boycott of Israel, particularly those groups shown to have strong ties with terrorist organizations. Those officials who invite terrorists dressed in suits to wander Western corridors of power are, by extension, helping terrorists dressed in suicide vests carry out their deadly work.


(Video: Arutz Sheva)