05 februari 2019

Bezienswaardigheden in Israël; reportage van 45 dagen; 45. Dolfijnenrif bij Eilat - Places of interest​ in Israël; a 45 days reportage; 45. Eilat Dolphin Reef

(Foto: Travel Around With Me) - (Photo: Travel Around With Me)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Met ingang van 16 december 2018, zetten wij, IsraelCNN, elke dag, gedurende een periode van 45 dagen, een bezienswaardigheid in Israël in het zonnetje

Dag 45: Dolfijnenrif bij Eilat

Bron: JerusalemOnline, T. Tomer, Atlas Obscura, november 2018


Israël is een land dat je moet bezoeken. Als het Heilige Land met haar oude en theologische geschiedenis, als de levendige ontstane natie met haar innovatieve technologie, of als het land van de leuke strandfeesten, staat ze vaak hoog op de lijst van de best gekozen vakantielocaties. Maar afgezien van de Heilige Stad Jeruzalem, het Meer van Galilea en de feestelijke stad Tel Aviv, is er zoveel meer te zien en te doen in Israël.

Als u van plan bent een reis naar Israël te maken, volg dan onze berichten over de bezienswaardigheden en noteer uw favorieten. Als u Israël eerder hebt bezocht, volg dan ook onze berichten over de bezienswaardigheden – wellicht heeft u iets gemist.

 

Dolfijnenrif in Eilat

Zwem met dolfijnen in de koraalriffen van de Rode Zee bij Eilat (Foto: JerusalemOnline)


Gelegen aan de oevers van de Rode Zee, biedt dit rif de bezoekers de kans om te observeren en om met een groep tuimelaars in hun natuurlijke omgeving te zwemmen.

Het Dolfijnenrif bij Eilat, aan de kust van de Rode Zee, biedt een wonderbaarlijke en unieke gelegenheid om te observeren en te zwemmen naast een aantal van de meest prachtige zeedieren uit de natuur. Het rif is het domein van een kleurrijke reeks tropische vissen, prachtig koraal en, het meest opvallende, het is het domein van een school tuimelaars (dolfijnen) met baby's, die ter plekke zijn geboren.

Het dolfijnen domein werd meer dan twintig jaar geleden tot stand gebracht vanuit de visie, om mensen op een gevoelige en respectvolle manier dichter bij de dieren te brengen. De dolfijnen worden niet gevangen gehouden. Ze leven in hun natuurlijke habitat en hebben vrije toegang tot open zee als ze ervoor kiezen om te vertrekken. Menselijke interventie in hun levensstijl wordt geminimaliseerd tot alleen het voorkomen van gevaar voor hun voortbestaan.

De drijvende steigers en observatiepunten van het rif maken het mogelijk, dat bezoekers naar de dolfijnen kunnen kijken terwijl ze hun dagelijkse routine uitvoeren - spelen, op jacht gaan naar voedsel, paren en zorgen voor hun kinderen. Als alternatief, voor een meer intieme ontmoeting met deze vriendelijke en speelse wezens, is er de mogelijkheid om begeleid te scubaduiken en te snorkelen.

(Foto: JerusalemOnline)


Scubaduiken is mogelijk voor elke zelfverzekerde zwemmer van 8 - 88 jaar oud. Eerdere ervaring is niet vereist. Een sessie duurt één uur: de helft van deze tijd wordt besteed aan het voorzien van de duikuitrusting, het ondertekenen van de medische verklaring en het luisteren naar de instructies; de andere helft wordt in het water doorgebracht en dalen de duikers af met een persoonlijke instructeur tot een maximale diepte van 6 meter.

Snorkelen is beschikbaar voor elke zelfverzekerde zwemmer van 10 - 88 jaar oud. Een sessie duurt één uur: de helft van de tijd wordt besteed aan het voorzien van de uitrusting, het ondertekenen van de medische verklaring en het luisteren naar de instructies; de andere helft wordt doorgebracht in het water in groepen van maximaal drie personen, en een gids die u meeneemt naar diep water met een diepte van 14 meter, niet ver uit de kust.

Op het terrein van het Dolfijnenrif zijn ook zwembassins voor ontspanning, een restaurant, een strandbar, een creativiteitshoek met kunst en ambachten en een auditorium waar films over de dolfijnen worden vertoond, aanwezig.

___________    

ENGLISH   

As of December 16, 2018, IsraelCNN, every day, for a period of 45 days, will bring a place of interest in Israel to your attention

Day 45: Eilat Dolphin Reef

By: JerusalemOnline, T. Tomer, Atlas Obscura, November, 2018


Israel is a must visit country. As the holy land with its ancient and theological history, as the vibrant Start Up Nation with its innovative technology, or as the fun party-on beach country, often voted high in best vacation spot lists. Yet apart from the holy city of Jerusalem, the Sea of Galilee, and party city Tel Aviv, there is so much more to see and do in Israel.

If you are planning a trip to Israel, follow our reports about the sights and note your favorites. If you have visited Israel before, then also follow our reports about the sights – maybe you’ve missed something.

 

Eilat Dolphin Reef

Swim with dolphins in the Red Sea coral reefs of Eilat (Photo: JerusalemOnline)


Located on the shores of the Red Sea, this reef area gives visitors a chance to observe and swim with a group of bottlenose dolphins in their natural habitat.

The Dolphin Reef in Eilat, on the shores of the Red Sea offers a magical and unique opportunity to observe and swim alongside some of nature’s most magnificent sea creatures. The Reef is home to a colorful array of tropical fish, beautiful coral and, most significantly, a school of bottle-nosed dolphins including babies born on the site.

It was established over twenty years ago with the vision of bringing humans closer to animals in a sensitive and respectful way. The dolphins are not kept captive. They live in their natural habitat and have free access to the open sea should they choose to leave. Human intervention in their lifestyle is minimized solely to the prevention of endangerment to their existence.

The Reef’s floating piers and observation points allow visitors to watch the dolphins as they maintain their daily routine – play, hunt for food, mate and care for their younger ones. Alternatively, for a more intimate encounter with these friendly and playful creatures there is the option of guided scuba diving and snorkeling.

(Photo: JerusalemOnline)


Scuba diving is available to any confident swimmer aged between 8 – 88 years old. Previous experience is not required. A session lasts for one hour: Half of this time is devoted to fitting the scuba diving gear, signing the medical statement, and listening to a briefing; the other half is spent in the water with a personal instructor whereby divers will descend to a maximum depth of 6 meters.

Snorkeling is available to any confident swimmer aged between 10 – 88 years old. A session lasts for one hour: Half of the time is devoted to fitting the equipment, signing the medical statement and listening to a briefing; the other half is spent in the water in groups of up to three persons and a guide swimming out not far from the shore but to deep waters of a depth of 14 meters.

Also on site at the Dolphin Reef are the relaxation water pools, a restaurant and beach bar, an art & crafts Creativity Corner and an auditorium showing films about the dolphins.