07 februari 2019

​Graftombe van Profeet Samuel in Area C bedreigd door illegale Palestijnse bouwwerkzaamheden - Tomb of Prophet Samuel in Area C threatened by illegal Palestinian construction work

De graftombe van de Profeet Samuel in Nabi Samwil. Dit graf, gelegen in een synagoge onder een moskee bovenop de ruïnes van een kerk, wordt door moslims, Joden en christenen als een heilige plaats beschouwd. Het wordt verondersteld de laatste rustplaats te zijn van de grote Profeet Samuel, een belangrijke figuur in het Oude Testament en de Koran (Foto: Atlas Obscura) - The tomb of the Prophet Samuel in Nabi Samwil. This tomb, located in a synagogue beneath a mosque on top of the ruins of a church, is considered a holy place by Muslims, Jews and Christians. It is believed to be the final resting place of the great Prophet Samuel, an important figure in the Old Testament and the Koran (Photo: Atlas Obscura)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Inwoners van het Palestijnse dorp Nabi Samwil – Arabisch voor ‘De Profeet Samuel’ – zijn illegaal begonnen met de bouw van een parkeerplaats nabij het graf van de profeet Samuel, net ten noorden van Jeruzalem, volgens Regavim, een Israëlische non-profitorganisatie die gespecialiseerd is in landrechtenkwesties

Bron: Brabosh, Hana Levi Julian, The Jewish Press, 7 februari 2019


Ze gebruikten zware machines, kennelijk als de eerste fase in het creëren van een parkeerplaats met plannen om parkeertarieven van bezoekers te innen. Het nationale erfgoed bevat archeologische overblijfselen die dateren uit het tijdperk van de Tweede Tempel. De werken zijn in strijd met de Oslo-akkoorden en andere wetten. De archeologische tuin – en de illegale parkeerplaats – ligt naast Har Shmuel en Givat Ze’ev, in de buurt van de wijk Ramot in Jeruzalem.

Het graf van de profeet Samuël, grenzend aan de site, wordt door alle drie grote religies beschouwd als een heilige plaats. Honderdduizenden pelgrims, archeologen, historici en toeristen bezoeken de site elk jaar om te bidden, te leren en te genieten van het panoramische uitzicht op Jeruzalem. Het gebied is uitgeroepen tot nationaal erfgoed en de rijke archeologische overblijfselen, die dateren uit het tijdperk van de Tweede Tempel, evenals de oude eiken die de heuveltop bedekken, worden allemaal beschermd door de status van Nationaal Park.

Het gebied dat voorbij de Groene Lijn (daterend uit april 1949, de pre-1967 lijn) ligt, staat onder volledige Israëlische jurisdictie (Area C) en biedt een indrukwekkend panoramisch uitzicht op Jeruzalem, dat als een belangrijke artilleriebasis voor het Jordaanse bombardement op Jeruzalem heeft gediend. De archeologische vondsten op de site getuigen van Joodse nederzettingen vanaf de Eerste Tempelperiode tot en met de moderne tijd in het Hasmonean tijdperk.

Regavim, een non-profitorganisatie die zich bezighoudt met de bescherming van Israëls landbronnen tegen illegale inbeslagname en constructie, documenteerde het werk, dat op de locatie werd uitgevoerd zonder vergunningen en in strijd met de wet, en vroeg een dringend verzoek aan de civiele administratie, het orgaan verantwoordelijk voor wetshandhaving in Area C en eist dat de werken onmiddellijk worden stilgelegd.

“De burgerlijke administratie en de Israëlische regering moeten alles doen wat in hun macht ligt om de bouw van de parkeerplaats te blokkeren”, schreef procureur Avi Segal in zijn brief aan de civiele administratie. “De nalatigheid van de autoriteiten heeft zowel de archeologische vondsten als de rechtsstaat zwaar getroffen”.

“Het is moeilijk om de omvang van de schade aan de archeologische vindplaats te bepalen, of de potentiële schade aan de nog onontdekte, oude sublagen”, voegde Yishai Hemo, Regavim’s Field Director voor Judea en Samaria eraan toe.

“We hebben schade vastgesteld aan belangrijke sites in heel Judea en Samaria, veroorzaakt door constructie in gebieden met een enorme historische betekenis en vernietiging van oudheden, in volledige minachting van de wet. We hebben het eerder gezegd: mensen die om het Land van Israël geven, veroorzaken het geen schade. De regering moet de vernietiging stoppen”.


(Video: Tziyun Shmuel HaNavi)

___________

ENGLISH 

Inhabitants of the Palestinian village of Nabi Samwil - Arabic for 'The Prophet Samuel' - have illegally started building a parking space near the tomb of the Prophet Samuel, just north of Jerusalem, according to Regavim, an Israeli non-profit organization that specializes in land rights issues 

By: Brabosh, Hana Levi Julian, The Jewish Press, February 7, 2019


They used heavy machinery, apparently as the first phase in creating a parking space with plans to collect parking fees from visitors. The national heritage contains archaeological remains dating back to the era of the Second Temple. The works are in conflict with the Oslo agreements and other laws. The archaeological garden - and the illegal parking lot - is located next to Har Shmuel and Givat Ze'ev, near the Ramot district in Jerusalem.

The tomb of the prophet Samuel, bordering the site, is considered a holy place by all three major religions. Hundreds of thousands of pilgrims, archaeologists, historians and tourists visit the site every year to pray, learn and enjoy the panoramic view of Jerusalem. The area has been declared a national heritage and the rich archaeological remains, dating back to the Second Temple era, as well as the old oaks that cover the hilltop, are all protected by the status of National Park.

The area beyond the Green Line (dating from April 1949, the pre-1967 line) is under full Israeli jurisdiction (Area C) and offers an impressive panoramic view of Jerusalem, which served as a major artillery base for the Jordanian bombing of Jerusalem. The archaeological finds on the site testify to Jewish settlements from the First Temple period up until the modern times in the Hasmonean era.

Regavim, a non-profit organization dealing with the protection of Israel's land resources against illegal seizure and construction, documented the work, which was carried out at the site without permits and in violation of the law, and requested an urgent request from the civil administration, the body responsible for law enforcement in Area C and demands that the works will be stopped immediately.

"The civil administration and the Israeli government must do everything in their power to block the construction of the parking lot", wrote attorney Avi Segal in his letter to the civil administration. "The negligence of the authorities has severely affected archaeological finds and the rule of the law”.

"It is difficult to determine the extent of the damage to the archaeological site, or the potential damage to the undiscovered, old sublayers”, added Yishai Hemo, Regavim's Field Director for Judea and Samaria.

"We have identified damage to major sites throughout Judea and Samaria caused by construction in areas of enormous historical significance and destruction of antiquities, in complete contempt of the law. We have said it before: people who care about the Land of Israel do not cause damage. The government must stop the destruction".


(Video: Tziyun Shmuel HaNavi)