07 februari 2019

​Islamitische Jihad-leider: Israëli's zijn de nieuwe nazi's - Islamic Jihad leader: Israelis are the new Nazis

Vlag van Jihad (Foto: iStock) - Flag of Jihad (Photo: iStock)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Islamitische Jihad-leider geeft toe dat Iran het Palestijnse "verzet" tegen Israël blijft steunen

Bron: Arutz Sheva, Dalit Halevi, 7 februari 2019


Ziad al-Nakhala, leider van de terroristische organisatie van de Islamitische Jihad, zei woensdag dat het "Palestijnse volk" tegen de "Israëlische bezetting" beter en agressiever vecht dan in het verleden, dankzij de islamitische Republiek Iran.

In een toespraak in Beiroet ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van de islamitische Revolutie in Iran, zei Nakhala dat Iran nooit had geaarzeld om de Palestijnse zaak te steunen en te ondersteunen, ondanks de belegering die het werd opgelegd en de oorlogen waarbij het betrokken was. "We weten absoluut zeker dat de indringers (Israël) niet zullen winnen, zelfs als hun kracht toeneemt, omdat we de eigenaren zijn van het land en de geschiedenis”, zei Nakhala, die de Israëli's "de nieuwe nazi-moordenaars" noemde”.

Zich direct richtend tot Arabieren en moslims vroeg Nakhala: "Zie je niet wat de binnenvallende Joden dagelijks met onze mensen doen?" Hij benadrukte dat "het Palestijnse volk zal vechten voor Palestina en Al-Quds, en elke dag bewijzen onze moedige mensen dat ze groter zijn dan alle complotten, groter dan onrecht en groter dan de moordenaars”.

De islamitische Jihad heeft, net als Hamas, steun gekregen van Iran. In 2016 verbond Iran zich ertoe om $70 miljoen als jaarlijkse schenking te verlenen aan de "jihad" van de terreurgroep tegen de staat Israël.

Nakhala bezocht onlangs Iran, waar hij zijn waardering uitte voor de steun van Teheran voor de Palestijnen en hun strijd. Tijdens het bezoek had Nakhala een ontmoeting met de Iraanse president Hassan Rouhani, die hem vertelde dat "weerstand bieden aan en vechten tegen het zionistische regime van de usurpator" de enige manier is voor Palestijnen om hun rechten te verkrijgen. De islamitische Jihad-leider ontmoette ook de Iraanse Opperste Leider, Ayatollah Ali Khamenei, die voorspelde dat de Palestijnse Arabieren uiteindelijk "een regering in Tel Aviv zullen vestigen" en voegde toe: "Palestina zal krachtig blijven en de uiteindelijke overwinning van de Palestijnse natie zal in de nabije toekomst plaatsvinden met de genade van Allah”.

__________

ENGLISH    

Islamic Jihad leader admits that Iran continues to support the Palestinian "resistance" against Israel

By: Arutz Sheva, Dalit Halevi, February 7, 2019


Ziad al-Nakhala, leader of the Islamic Jihad terrorist organization, said on Wednesday that the "Palestinian people" are fighting against the "Israeli occupation" better and more aggressively than in the past thanks to the Islamic Republic of Iran.

In a speech in Beirut on the occasion of the 40th anniversary of the Islamic Revolution in Iran, Nakhala said that Iran had never hesitated to support and back the Palestinian cause despite the siege imposed on it and the wars in which it has been involved. "We know for a fact that the invaders (Israel) will not win even if their strength increases, because we are the owners of the land and the history”, said Nakhala, who called the Israelis "the new Nazi murderers”.

In a direct appeal to Arabs and Muslims, Nakhala asked, "Do you not see what the invading Jews are doing with our people every day?" He stressed that "the Palestinian people will fight for Palestine and Al-Quds, and every day our courageous people prove that they are greater than all conspiracies, greater than injustice and greater than the murderers”.

The Islamic Jihad, much like Hamas, has enjoyed support from Iran. In 2016, Iran pledged to provide $70 million in annual assistance to the terror group's "jihad" against the State of Israel.

Nakhala recently visited Iran where he expressed his appreciation for Tehran's support for the Palestinians and their struggle. During the visit, Nakhala met with Iranian President Hassan Rouhani, who told him that “resistance and fighting the usurper Zionist regime” is the only way for Palestinians to gain their rights. The Islamic Jihad leader also met with Iran’s Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, who predicted that Palestinian Arabs will eventually “establish a government in Tel Aviv” and added, “Palestine will remain powerful and the Palestinian nation’s final victory will take place in near future with the grace of Allah”.