07 februari 2019

​Israëlische defensie functionarissen: gezondheidssysteem van Gaza staat op instorten - Israeli defense officials: Gaza health system on verge of collapse

Een Gazaanse man gooit een traangascilinder terug naar Israëlische soldaten tijdens confrontaties langs de grens met Gaza op 25 januari 2019 (Foto: MAHMUD HAMS, AFP) - A Gazan throws a tear gas canister back towards Israeli forces during clashes along the Gaza border on January 25, 2019 (Photo: MAHMUD HAMS, AFP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Defensie functionarissen informeren het Israëlische veiligheidskabinet over het zorgstelsel van Gaza, dat op het punt van instorten staat

Bron: i24NEWS, 6 februari 2019


Het Israëlische veiligheidskabinet is door defensie functionarissen geïnformeerd over het feit, dat het zorgstelsel van Gaza op instorten staat, waardoor het moeilijk is voor de IDF om militaire campagnes te voeren in de door Hamas beheerde enclave, meldde Haaretz woensdag.

Volgens de beoordeling door Israëlische defensie functionarissen zou het gezondheidssysteem van Gaza niet in staat zijn om de eerste medische zorg te bieden aan de vele gewonde burgers, die een militair ingrijpen voor langere tijd in Gaza zou veroorzaken.

De functionarissen zeiden verder, dat een dergelijke situatie het moeilijk zou maken voor Israël om internationale steun te ontvangen voor een militair ingrijpen in de enclave.

Het veiligheidskabinet heeft naar verluidt ook een rapport ontvangen van een internationaal medisch bureau, dat concludeerde dat ongeveer 6.000 Palestijnen in Gaza met kogelwonden wachten op dringende operaties. Een kwart van hen heeft botinfecties ontwikkeld vanwege het gebrek aan medische behandeling.

Het rapport stelde ook, dat Gaza artsen nodig heeft omdat velen van hen de enclave hebben verlaten om elders te werken. De ziekenhuizen in de door Hamas beheerde enclave missen ongeveer 60% van de benodigde medicijnen, zoals algemene geneesmiddelen, antibiotica en pijnstillers.

__________

ENGLISH    

Defense officials inform the Israeli security cabinet about the health care system of Gaza, which is about to collapse

By: i24NEWS, February 6, 2019


Israel’s security cabinet has been informed by defense officials that Gaza’s health system is on the verge of collapse, making it difficult for the IDF to wage military campaigns in the Hamas-run enclave, Haaretz reported on Wednesday.

According to the assessment made by Israel defense officials, Gaza’s health system would not be able to provide initial medical care to the many wounded civilians which a longer military campaign in Gaza would cause.

The officials further assessed that such a situation would make it difficult for Israel to receive international support for a military campaign in the enclave.

The security cabinet has reportedly also received a report from an international medical agency, which concluded that some 6,000 Palestinians in Gaza with bullet wounds are waiting on urgent operations. A quarter of those have developed bone infections due to the lack of medical treatment.

The report also stated that Gaza is in need of doctors due to the many who have left the enclave to work elsewhere. The hospitals in the Hamas-run enclave are missing about 60% of the required drugs, such as generic drugs, antibiotics and painkillers.