10 februari 2019

Westerse entertainers nemen trend lafhartig pesten van Israël, over - Western entertainers adopt coward-bully trend against Israel

(Afbeelding: DocP) – (Image: DocP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Een nieuw anti-Joods gif circuleert in de rijke en snaterende Europese klassen

Bron: Arutz Sheva, Giulio Meotti, 10 februari 2019


Pall Oskar, een populaire popzanger in IJsland, vergeleek Joden met de nazi's.

Op de nationale Goya Awards in Spanje, droeg de filmmaker van "Gaza", Julio Perez del Campo en winnaar van de categorie ‘beste korte documentaire’, zijn documentaire op aan "degenen die gegrepen zijn door het zionistische terrorisme" en riep op tot verzet tegen de "Israëlische apartheid".

Frankrijks hoop op het Eurovisie Songfestival, Bilal Hassani, beschuldigde Israël van een "misdaad tegen de mensheid" (hij ontkende later dat hij vijandig tegenover Israël stond).

In het Verenigd Koninkrijk deed een groep kunstenaars - Roger Waters, Peter Gabriel, Vivienne Westwood, Mike Leigh en anderen - een beroep op de BBC om het Eurovisie Songfestival te boycotten omdat het in Tel Aviv zal plaatsvinden.

En ik noemde alleen de gevallen die in de afgelopen week naar voren kwamen. Ze bevestigen de aanwezigheid in het westen van een nieuw soort virulente anti-zionisten: glimlachende, rijke, humanitaire, zogenaamd derdewereld-steunende en linkse entertainers.

In de Daily Telegraph stelde Julie Burchill vorige week de juiste vraag: waarom haten de liberale publiciteit zoekers Israël zo erg? “Misschien omdat Israël zo’n klein land is, dat haar tegenstanders de rare gedachte hebben, dat het gemakkelijk kan worden aangepakt. Dat zou ook verklaren waarom ze, op hun typische lafhartige manier, minder geneigd lijken te zijn hun pijlen te richten op de massale monolieten van China, Rusland en het islamitische Midden-Oosten met hun enorme schendingen van mensenrechten”, schreef Burchill.

Een nieuw anti-Joods gif circuleert in de rijke en snaterende Europese klassen. In Cannes noemde de beroemde Deense regisseur Lars von Trier, Israël "een vinger in de ...".

Dus, in het hart van het beschaafde Europa, met de zelfgenoegzaamheid en samenwerking van eminente culturele, artistieke en intellectuele persoonlijkheden - zoals Burchill zegt "de uitgeholde billijkheidstak onder de Israël-hatende menigte" - wordt de uitsluiting van de Joden openlijk geprezen.

-----

Giulio Meotti (Foto: Arutz Sheva)

De schrijver, een Italiaanse journalist bij Il Foglio, schrijft een tweewekelijkse column voor Arutz Sheva. Hij is de auteur van het boek "A New Shoah", waarin onderzoek is gedaan naar de persoonlijke verhalen van de terreurslachtoffers van Israël, gepubliceerd door Encounter, en van "J'Accuse: the Vatican Against Israel", uitgegeven door Mantua Books. Zijn commentaren worden gepubliceerd in o.a. de Wall Street Journal, Frontpage en Commentary

___________

ENGLISH    

A new anti-Jewish poison circulates in the wealthy and chattering European classes

By: Arutz Sheva, Giulio Meotti, February 10, 2019


Pall Oskar, a popular pop singer in Iceland, compared Jews to the Nazis.

At Spain’s national Goya Awards, the filmaker of “Gaza”, which won best short documentary, Julio Perez del Campo, dedicated it to “those taken by Zionist terrorism” and called for resistance against “Israeli apartheid”.

France’s Eurovision Song Contest hopeful, Bilal Hassani, accused Israel of a “crime against humanity” (he later denied being hostile to Israel).

In the UK, a group of artists - Roger Waters, Peter Gabriel, Vivienne Westwood, Mike Leigh and others - appealed to the BBC to boycott the Eurovision 2019 because it is to be held in Tel Aviv.

And I mentioned only the cases which came out during the last week. These confirm the presence in the West of a new kind of virulent anti-Zionist: smiling, wealthy, humanitarian, thirdworldist and leftist entertainers.

Writing in the Daily Telegraph, Julie Burchill last week asked the right question: Why do liberal luvvies hate Israel so much? “Maybe because Israel is so small its opponents have some weird notion that it can be easily broken, which would also explain how they seem less inclined to go after the massive monoliths of China, Russia and the Muslim Middle East and their vast abuses of human rights, in typical coward-bully fashion”, Burchill wrote.

A new anti-Jewish poison circulates in the wealthy and chattering European classes. In Cannes, the famous Danish director Lars von Trier called Israel "a finger in the ...”.

Thus, in the heart of civilized Europe, with the complacency and collaboration of eminent cultural, artistic and intellectual personalities - Burchill’s “clapped-out Equity branch of the Israel-hating hordes” - the exclusion of the Jews is being openly praised.

-----    

Giulio Meotti (Photo: Arutz Sheva)

The writer, an Italian journalist with Il Foglio, writes a twice-weekly column for Arutz Sheva. He is the author of the book "A New Shoah", that researched the personal stories of Israel's terror victims, published by Encounter and of "J'Accuse: the Vatican Against Israel" published by Mantua Books.. His writing has appeared in publications, such as the Wall Street Journal, Frontpage and Commentary