11 februari 2019

Nederlandse overheid financiert ondermijning van Israëlische rechtbank - Dutch government funded effort to undermine Israeli court

Israëlisch Hooggerechtshof (Foto: Yonatan Sindel/Flash90) - Israeli Supreme Court (Photo: Yonatan Sindel/Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Rapport van de linkse NGO B'Tselem tegen de beslissingen van het Israëlische Hooggerechtshof over Judea en Samaria werd gefinancierd door de Nederlandse overheid

Bron: Arutz Sheva Staff, 11 februari 2019


Vorige week publiceerde de linkse B'Tselem-organisatie een rapport waarin de uitspraken van het Israëlische Hooggerechtshof en het Israëlische ministerie van Bouw en Huisvesting in Judea en Samaria werden aangevochten en zelfs de legitimiteit van het Hooggerechtshof werd ondermijnd.

Het rapport, dat Israel Hayom maandag in de openbaarheid bracht, werd gefinancierd door de Nederlandse regering. Volgens documenten ondertekend door B'Tselem en de Nederlandse overheid, was de Nederlandse overheid opdrachtgever van het rapport en werd het door dezelfde overheid gefinancierd.

Volgens de documenten vrijgegeven door Israel Hayom ontving B'Tselem niet minder dan 176.000 euro (ongeveer 200.000 USD) rechtstreeks van de Nederlandse regering om een rapport samen te stellen met kritiek op de besluiten van het Israëlische Hooggerechtshof onder de titel "Uitwijzing van Palestijnse Gemeenschappen uit hun land".

Als onderdeel van het rapport stelt het: "Als proef zal B'Tselem een rapport publiceren over de rol van het Hooggerechtshof in de verdrijving van de Palestijnse gemeenschappen, vooral gericht op de Jordaanvallei, de zuidelijke heuvels van Hebron en de Ma 'aleh Adumim regio”.

Volgens de overeenkomst tussen de Nederlandse regering en B'Tselem stemde de linkse organisatie ermee in, om 'regelmatig naar' het Israëlische hooggerechtshof te verwijzen, als zijnde een mogelijkheid tot de 'bezetting' en mensenrechtenschendingen.

"B'Tselem zal het Hooggerechtshof regelmatig noemen als één van de belangrijkste systemen die de voortdurende bezetting en schendingen van mensenrechten mogelijk maken door juridische legitimiteit te verlenen aan het Israëlische beleid", zegt het rapport.

__________

ENGLISH    

Report by left-wing NGO B'Tselem challenging decisions by Israeli Supreme Court in Judea and Samaria was funded by Dutch government

By: Arutz Sheva Staff, February 11, 2019


Last week, the left-wing B’Tselem organization published a report which challenged rulings made by the Israeli Supreme Court and Israel's Construction and Housing Ministry in Judea and Samaria, and even sought to undermine the legitimacy of the Supreme Court.

The report, Israel Hayom revealed in an expose Monday morning, was funded by the Dutch government. According to documents signed by B'Tselem and the Dutch government, the report itself was commissioned and financed by the Dutch government.

According to the documents released by Israel Hayom, B’Tselem received no less than 176,000 euros (roughly 200,000 USD) directly from the Dutch government to compose a report that would include criticism of the Israeli Supreme Court decisions under the heading “Expulsion of Palestinian Communities from their Land”.

As part of the report it states, “As a pilot case, B’Tselem will publish a report on the role of the Supreme Court in the expulsion of the Palestinian communities, focusing mainly in the Jordan Valley, the southern Hebron hills and the Ma’aleh Adumim area".

Under the agreement between the Dutch government and B'Tselem, the left-wing organization agreed to 'regularly refer to' the Israeli high court as an enabler of the 'occupation' and human rights violations.

“B’Tselem will regularly refer to the Supreme Court as one of the main system that enables the continued occupation and violations of human rights by granting judicial legitimacy to Israeli policy", it says.