12 februari 2019

​Bronzen munt ontdekt uit periode van Joodse Bar Kockba opstand tegen de Romeinen - Bronze coin discovered from period of Jewish Bar Kockba Revolt against the Romans

(Foto: Brabosh) - (Photo: Brabosh)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Een Israëlische reisleidster en haar vriend stootten vorige week op een zeldzame 1900-jaar oude munt uit de tijd van de opstand van Bar Kochba, en die aan de oppervlakte was gekomen door de recente regen in de regio Lachish, ten zuidwesten van Jeruzalem

Bron: Brabosh, TOI, 12 februari 2019


Reisgids Maayan Shalom en haar vriend Shiri Burchard liepen op een onverharde weg bij het natuurreservaat Givat Gad, toen ze een rond groen voorwerp zagen dat uit de grond stak.

Nadat ze het vuil hadden weggeveegd, realiseerden de twee zich dat ze misschien een belangrijke vondst hadden gedaan en namen de munt mee naar Dr. Zvika Tzuk, de belangrijkste archeoloog van de Nature & Park Authority, die het onder de aandacht bracht van Dr. Danny Syon van de Israel Antiquities Authority.

Ondanks het feit dat de munt nog niet professioneel was gereinigd, slaagde Syon erin de afbeeldingen en inscripties op de zeldzame munt te ontcijferen, waarbij hij vaststelde dat deze uit 133 of 134 na Chr. dateert.

De ene kant van de munt had een afbeelding van een palmboom met zeven takken en twee trossen druiven boven de naam ‘Shimon’ – de voornaam van Bar Kochba – in oud-Hebreeuws. De keerzijde van de munt had een wijnstokblad met een takje en daaromheen een inscriptie die “het tweede jaar van de vrijheid van Israël” betekent.

Munten van dit type werden geslagen tijdens de opstand van Bar Kochba van 132-135 na Chr., waarbij Joodse rebellen enige autonomie van Rome herwonnen. Het ‘tweede jaar’ is ofwel het jaar 133 of 134 na Chr.

De Bar Kochba opstand, die drie en een half jaar duurde, was de laatste en misschien wel de heftigste van verschillende Joodse opstanden tegen buitenlandse heersers in de oudheid. De rebellen hadden zich ruim van tevoren voorbereid en volgens de historicus Dio Cassius uit de 3de eeuw, werden Romeinse legioenen uit andere delen van het Rijk aangevoerd om de opstand te helpen onderdrukken.

Dio Cassius schreef dat ongeveer 50 Joodse forten en meer dan 1000 nederzettingen werden vernietigd, samen met de afslachting van honderdduizenden Joden. Rabbijnse leiders die Bar Kochba steunden werden geëxecuteerd, inclusief de geleerde rabbijn Akiva, die Shimon had gezalfd als Bar Kochba (Zoon van de Ster), een Messias voor de Joden.

Het natuurreservaat Givat Gad ligt ten westen van Hebron, in de Lachish-regio van Israël, een gebied waar volgens wetenschappers Bar Kochba actief was. “De weg in de buurt van waar de munt werd gevonden, verbindt een aantal gemeenschappen met schuilplaatsen uit de tijd van Bar Kochba”, zei Tzuk. “Het is mogelijk dat een van de bewoners of jagers die van de ene gemeenschap naar de andere is gegaan, de munt heeft verloren, die 1885 jaar heeft moeten wachten tot hij werd gevonden”.

__________

ENGLISH    

An Israeli tour guide and her friend bumped into a rare 1900-year-old coin from the time of the Bar Kochba uprising last week, which had come to the surface due to the recent rain in the Lachish region, south-west of Jerusalem

By: Brabosh, TOI, February 12, 2019


Travel guide Maayan Shalom and her friend Shiri Burchard walked on an unpaved road in the Givat Gad nature reserve, when they saw a round green object sticking out of the ground.

After wiping away the dirt, the two realized that they might have made an important discovery and took the coin to Dr. Zvika Tzuk, the most important archaeologist of the Nature & Park Authority, who brought it to the attention of dr. Danny Syon of the Israel Antiquities Authority.

Despite the fact that the coin had not yet been professionally cleaned, Syon succeeded in deciphering the images and inscriptions on the rare coin, stating that these were from 133 or 134 CE.

One side of the coin had an image of a palm tree with seven branches and two bunches of grapes above the name 'Shimon' - the first name of Bar Kochba - in ancient Hebrew. The reverse side of the coin had a vine leaf with a twig and around it an inscription that means "the second year of freedom of Israel".

Coins of this type were minted during the Bar Kochba Revolt from 132-135 CE, when Jewish rebels regained some autonomy from Rome. The 'second year' is either the year 133 or 134 CE.

The Bar Kochba Revolt, which lasted three and a half years, was the last and perhaps the most violent of several Jewish uprisings against foreign rulers in ancient times. The rebels had prepared well in advance and according to the historian Dio Cassius from the 3rd century, Roman legions from other parts of the empire were brought in to help suppress the uprising.

Dio Cassius wrote that about 50 Jewish forts and more than 1,000 settlements were destroyed, along with the slaughter of hundreds of thousands of Jews. Rabbi leaders who supported Bar Kochba were executed, including the scholar, rabbi Akiva, who had anointed Shimon as Bar Kochba (Son of the Star), a Messiah to the Jews.

The Givat Gad nature reserve is located to the west of Hebron, in the Lachish region of Israel, an area where, according to scientists, Bar Kochba was active. "The road near where the coin was found connects a number of communities with shelters from the time of Bar Kochba”, said Tzuk. "It is possible that one of the residents or hunters who went from one community to another has lost the coin, which has been waiting 1885 years until it was found".