13 februari 2019

​Genoeg is genoeg: Protestmars in Genève op 18 maart tegen VN gedrag jegens Israël - Enough is enough: March 18th, Rally in Geneva to protest UN assault on Israel

Aankondiging protestmars op 18 maart in Genève (Afbeelding: UN Watch) - Announcement of Rally on March 18, in Geneva (Image: UN Watch)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

VN stelt zwarte lijst op van Israëlische bedrijven die opereren voorbij de Groene Lijn

Bron: Brabosh, TOI, UN Watch, 13 februari 2019


De Hoge Commissaris van de VN voor de Mensenrechten zal een zwarte lijst publiceren van Israëlische bedrijven die opereren voorbij de Groene Lijn van april 1949 (pre-1967 lijn), waaronder enkele van de grootste bedrijven in het land, waardoor ze mogelijk worden blootgesteld aan gerechtelijke stappen in het buitenland.

De lijst wordt volgende maand vrijgegeven tijdens de 40ste Sessie van de Raad voor Mensenrechten (OHCHR), die plaatsvindt van 25 februari tot 22 maart 2019, volgens YnetNews. Die stap is gezet ondanks diplomatieke tegenstand van Israël en de VS, die blijkbaar al heeft geleid tot verschillende vertragingen bij het vrijgeven van de lijst.

De zwarte lijst omvat bedrijven die zaken doen in Judea & Samaria, de Golanhoogten en Oost-Jeruzalem, waaronder veel van Israëls grootste bedrijven, aldus het bericht. Bedrijven die geïnformeerd worden dat ze mogelijk op de lijst staan, zijn onder meer de farmaceutische fabrikant Teva, defensiebedrijf Elbit, de supermarktketens Rami Levi en Shufersal, Egged transport, Bank Hapoalim en Bank Leumi.

Tal Granot-Goldstein, CEO van het Hot Cable Network, deed een beroep op premier Benjamin Netanyahu en Yuval Rotem - ministerie van Buitenlandse Zaken - om te proberen te helpen. De lijst vermelde: “De bedrijven kunnen worden blootgesteld aan juridische procedures en investeringen kunnen leiden tot verwijdering uit een land”. Het hoger management van Hot Cable Network ontving in september een brief van de VN-commissie met de mededeling dat ze mogelijk op de lijst stonden, meldde YnetNews.

In januari 2018 meldde een rapport van het VN-kantoor van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, dat 206 bedrijven werden beschuldigd van zakendoen in de nederzettingen, maar ze vermeldde deze niet bij naam. Het rapport meldde dat slechts 64 van de bedrijven waren gecontacteerd over de beschuldigingen in die tijd, waardoor de notatie van alle namen in een database werd vertraagd.

De database, bedoeld om een lijst te maken van alle bedrijven die zaken doen met Israëli’s op de Judea, Samaria, Oost-Jeruzalem en de Golanhoogten, werd voor het eerst opgesteld in februari 2017, bijna een jaar nadat de Mensenrechtenraad een resolutie had aangenomen waarin werd opgeroepen tot de creatie van dergelijke zwarte lijst.

De VS trokken zich in juni 2018 terug uit de 47 leden tellende VN-Mensenrechtenraad en verlaagden de financiering in augustus aan de organisatie, gedeeltelijk als gevolg van wat Washington de ‘niet aflatende bevooroordeeldheid’ jegens Israël van de UNHRC noemde. Israël is geen lid van de raad.

Op 18 maart 2019, zal de UNHRC zijn eerste richtlijn overtreden – om gelijkheid en universaliteit te handhaven – door de pijlen op Israël te richten via 7 schadelijke rapporten. Als u gelooft dat alle mensen recht hebben op mensenrechten, en dat alle naties gelijke behandeling verdienen, volg ons dan op 18 maart in Genève.


Video: Genoeg is genoeg: Aankondiging protestmars 18 maart in Genève (alleen in Engels)

(Video: UN Watch)

__________

ENGLISH

UN establishes a black list of Israeli companies operating beyond the Green Line 

By: Brabosh, TOI, UN Watch, February 13, 2019


The UN High Commissioner for Human Rights will publish a blacklist of Israeli companies operating beyond the April 1949 Green Line (pre-1967 line), including some of the largest companies in the country, potentially exposing them to legal action abroad.

The list will be released next month during the 40th session of the Human Rights Council (OHCHR), which takes place from February 25 to March 22, 2019, according to YnetNews. The move was made despite diplomatic opposition from Israel and the US, which apparently already led to several delays in releasing the list.

The black list includes companies doing business in Judea & Samaria, the Golan Heights and East Jerusalem, including many of Israel's largest companies, according to the report. Companies are informed that they may be on the list, like the pharmaceutical manufacturer Teva, defense company Elbit, the supermarket chains Rami Levi and Shufersal, Egged transport, Bank Hapoalim and Bank Leumi.

Tal Granot-Goldstein, CEO of the Hot Cable Network, appealed to Prime Minister Benjamin Netanyahu and Yuval Rotem - Ministry of Foreign Affairs - for help. The list stated: "Companies can be exposed to legal proceedings and investments can lead to expulsion". The senior management of Hot Cable Network received a letter from the UN Commission in September stating that they also might be on the list, YnetNews reported.

In January 2018, a report from the UN office of the High Commissioner for Human Rights reported that 206 companies were accused of doing business in the settlements, but they did not mention them by name. The report said that only 64 of the companies had been contacted about the accusations at that time, which delayed the publication of their names in a database.

The database, intended to list all the companies that do business with Israelis in Judea, Samaria, East Jerusalem and the Golan Heights, was first established in February 2017, almost a year after the Human Rights Council adopted a resolution that called for the creation of such black list.

The US withdrew from the 47-member UN Human Rights Council in June 2018 and lowered its funding to the organization in August, partly as a result of what Washington called "unwavering bias" towards Israel from the UNHRC. Israel is not a member of the council.

On March 18, 2019, the UNHRC will violate its first directive - to maintain equality and universality - by targeting Israeli with 7 harmful reports. If you believe that all people have the right to human rights and that all nations deserve equal treatment, then follow us on March 18, in Geneva.


Video: Enough is enough: Announcing March 18th Rally in Geneva

(Video: UN Watch)