13 februari 2019

​Opnieuw geschiedvervalsing over Jodendom in Nederlands schoolboek - Again history falsification about Judaism in Dutch schoolbook

(Afbeelding: Likoed Nederland) -  (Image: Likoed Nederland)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Opnieuw lukt het een Nederlands schoolboek niet om het Jodendom waarheidsgetrouw weer te geven

Bron: Likoed Nederland, 11 februari 2019


Het schoolboek van Noordhoff Uitgevers voor VMBO ‘Plein M’ laat de Joden weg bij de godsdiensten voor welke Jeruzalem heilige plaatsen bevat. Tevens beweert het onjuist dat christenen en Joden door de Arabieren “meestal goed behandeld werden”. Wat betreft dat laatste: in het midden van de vorige eeuw werden bijna alle één miljoen Joden onvrijwillig uit de Arabische landen verdreven (zie Wikipedia).

Maar ook daarvoor werden Joden al afschuwelijk gediscrimineerd en financieel uitgeknepen, zoals vastgelegd in het ‘Pact van Umar’. Dit schrijft bijvoorbeeld Karl Marx over de Joden die rond 1850 in Jeruzalem woonden (Jeruzalem was toen een door Turken bezette stad, met Joden als grootste bevolkingsgroep): “Niets is te vergelijken met de ellende en het lijden van de Joden in Jeruzalem. Ze worden constant door de moslims onderdrukt en gediscrimineerd”. Om nog maar te zwijgen over de geregelde  pogroms en slachtpartijen van Joden door Moslims (zie Wikipedia).

Evenmin wordt er iets gezegd over de discriminatie van christenen, de Armeense genocide of de honderdduizenden christenen die de afgelopen decennia op de vlucht zijn geslagen.

Wel wordt er in het boek gesteld, dat: “de kans op conflicten kleiner is als mensen van verschillende godsdiensten tolerant zijn jegens elkaar”.

___________

ENGLISH

Again, a Dutch school book does not succeed in truthfully portraying Judaism    

By: Likud Nederland, February 11, 2019


The school book of Noordhoff Uitgevers for VMBO 'Plein M' excludes the Jews from the religions for which Jerusalem contains holy places. It also incorrectly claims that Christians and Jews were "mostly treated well" by the Arabs. As for the latter, in the middle of the last century almost all one million Jews were involuntarily expelled from the Arab countries (see Wikipedia).

But even before that, Jews were already horribly discriminated against and financially squeezed out, as recorded in the 'Pact of Umar'. For example, Karl Marx writes about the Jews who lived in Jerusalem around 1850 (Jerusalem was a Turkish-occupied city, with Jews as the largest population group): "Nothing can be compared to the misery and suffering of the Jews in Jerusalem. They are constantly being repressed and discriminated by Muslims". Not to mention the regular pogroms and massacres of Jews by Muslims (see Wikipedia).

Nor is there anything said about the discrimination of Christians, the Armenian genocide or the hundreds of thousands of Christians who have fled the past decades.

However, the book states that: "the chance of conflicts is smaller when people of different religions are tolerant towards each other".