13 februari 2019

​Video: Palestijnen vieren moord op Ori Ansbacher met videoclip op PA-TV - Video: Palestinians celebrate murder of Ori Ansbacher with music video on PA-TV

Videoclip (Screenshot: PMW) - Musicvideo (Screenshot: PMW)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Palestijnse Autoriteit vierde dit weekend de barbaarse moord op een jonge Joodse tiener door een heruitzending van een lied, uitgevoerd door een terrorist uit Hebron

Bron: Brabosh, Jewish Press, PMW, 13 februari 2019


Het lied werd in 2016 geschreven ter ere van terreur en het veroorzaken van verdriet bij Israël. De songteksten zijn vertaald in het Engels, met dank aan PMW.

Het lied identificeert degenen ‘die Israël verdriet zullen geven’ – niet alleen als de Arabieren die vallen onder de Palestijnse Autoriteit, maar Arabieren in heel Israël, van Haifa in het noorden tot Be'er Sheva in het zuiden, en in Lod, Ramle, Acre, Nazareth, Galilee, Tiberias, Tzefat (Safed), Beit She’an en Jeruzalem. Stuk voor stuk allemaal steden in Israël die “heroverd moeten worden op de Zionisten”.

Terwijl de namen van steden in het lied worden genoemd, reageren verschillende mensen – zowel volwassenen als kinderen – met ‘Dat zijn wij!’ terwijl ze hun gebalde vuisten omhoog steken. Het lied “Wij zijn Palestijnen”, is geschreven door de Jordaanse zanger Rami Shafiq en identificeert verder “de Zionisten” als de “vijand”, prijst “een steen gegooid met precisie” en juicht het toe dat “we niet bang moeten zijn voor de vijand”.

De videoclip werd uitgezonden door de officiële Palestijnse omroep PA-TV op 9 februari 2019 en eerder op 30 juli en 6 augustus 2016:

Wij zijn niet bang voor de vijand – een bot in de keel van de zionisten
Palestijnen – Zijn wij! Zijn wij!
Het volk van Jeruzalem – Zijn wij! Zijn wij!
De mensen van Jenin – Zijn wij! Zijn wij!
O Al-Aqsa (moskee), uw wonden zullen genezen
Victory is zeker, het is onvermijdelijk
Een steen gegooid met expertise
Het volk van Jaffa – Zijn wij! Zijn wij!
Het volk van Haifa – Zijn wij! Zijn wij!
Het volk  van Lod – Zijn wij! Zijn wij!
Het volk  van Ramle
Het volk van Acre – Zijn wij! Zijn wij!
Het volk van Nazareth – Zijn wij! Zijn wij!
We zweren in de naam van de gevangenen
In plaats van één (gevangene), hier zijn er tien
We hebben ze (de Israëli’s) een voorproefje van verdriet gegeven
We hebben ze een voorproefje van verdriet gegeven – een bot in de keel van de Zionisten

Het lied belooft stilzwijgend tien keer meer terreur dan Israël tot nu toe heeft geleden, door te beloven dat er 10 keer meer gevangenen binnen de Palestijnse Autoriteit zullen zijn:

Wij zweren in naam van de gevangenen
In plaats van één (gevangene), hier zijn er tien

Terwijl hij de woorden zingt die meer gevangenen beloven, wijst de zanger op een jong kind dat hij vasthoudt alsof hij wil zeggen: “Dit kind is de toekomstige terrorist; dit kind is de toekomstige gevangene”.

De boodschap van het lied is dat de kinderen van vandaag de toekomstige terroristen en gevangenen zijn – zij die opgroeien om hen “een voorproefje van verdriet” te geven en “een bot in de keel van de Zionisten” te zijn – en die Arabieren uit Israël, Judea, Samaria en Gaza als “Palestijnen” die “een bot in de keel van de Zionisten zijn, die hen de smaak van verdriet hebben gegeven”.


Videoclip: “Wij zijn Palestijnen”

(Video: PMW)

___________

ENGLISH

The Palestinian Authority celebrated the barbarous murder of a young Jewish teenager this weekend by a retransmission of a song, performed by a terrorist from Hebron

By: Brabosh, Jewish Press, PMW, February 13, 2019


The song was written in 2016 in honor of terror and the causing of adness in Israel. The lyrics have been translated into English, thanks to PMW.

The song identifies those "who will distress Israel" - not only as the Arabs who live under the Palestinian Authority, but Arabs throughout Israel, from Haifa in the north to Be'er Sheva in the south, and in Lod, Ramle, Acre, Nazareth, Galilee, Tiberias, Tzefat (Safed), Beit She'an and Jerusalem. All these cities in Israel have to be "recaptured on the Zionists".

While the names of cities are mentioned in the song, several people - both adults and children - respond with "That's us!" while they stick their clenched fists up. The song "We are Palestinians", is written by the Jordanian singer Rami Shafiq and further identifies "the Zionists" as the "enemy", praises "a stone thrown with precision" and applauds that "we should not be afraid of the enemy".

The video clip was broadcast by the official Palestinian broadcaster PA-TV on February 9, 2019 and earlier on July 30 and August 6, 2016:

We are not afraid of the enemy - a bone in the throat of the Zionists   
Palestinians - We are! We are!!
The people of Jerusalem - We are! We are!
The people of Jenin - We are! We are!
O Al-Aqsa (mosque), your wounds will heal
Victory is certain, it is inevitable
A stone thrown with expertise
The people of Jaffa - We are! We are!
The people of Haifa - We are! We are!
The people of Lod - We are! We are!
The people of Ramle
The people of Acre - We are! We are!
The people of Nazareth - We are! We are!
We swear in the name of the prisoners
In place of one (prisoner), here there are ten
We gave them (the Israelis) a taste of grief
We gave them a taste of grief - a bone in the throat of the Zionists

The song silently promises ten times more terror than Israel has suffered so far, by promising that there will be 10 times more prisoners held by the Palestinian Authority:

We swear in the name of the prisoners
In place of one (prisoner), here there are ten

Speaking the words that promise more prisoners, the singer points to a young child he holds, as if to say: "This child is the future terrorist; this child is the future prisoner".

The message of the song is that the children of today are the future terrorists and prisoners - those who grow up to give them “a taste of grief" and "to be a bone in the throat of the Zionists" - and those Arabs from Israel, Judea, Samaria and Gaza as "Palestinians" who are "a bone in the throat of the Zionists, who have given them the taste of sorrow".


Music video: "We are Palestinians"

(Video: PMW)