14 februari 2019

​Palestijnen in Nederland kunnen nu Westelijke Jordaanoever en Gaza opgeven als geboorteplaats - Netherlands to let Palestinians register birthplace as West Bank, Gaza

Voor het besluit hadden Palestijnen in Nederland de mogelijkheid om als geboorteplaats Israël of onbekend te vermelden (Foto: Koen van Weel/EPA) - Before the new ruling Palestinians in the Netherlands had the option to list their birthplace as Israel or unknown (Photo: Koen van Weel/EPA)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het is een stap die de acceptatie door Nederland van de pre-1967 grenslijnen, als de toekomstige grenzen van een Palestijnse staat, onderstreept

Bron: JPOST, TOVAH LAZAROFF, 11 februari 2019


Palestijnen die in Nederland wonen, zullen binnenkort als hun geboorteplaats de Westelijke Jordaanoever of Gaza kunnen opgeven, in plaats van te refereren aan Israël of onbekend.

Degenen die in Oost-Jeruzalem zijn geboren, kunnen ook de Westelijke Jordaanoever als hun geboorteplaats opgeven. De stap is deels een technische, omdat Nederland een vrij ruim begrip heeft van territoriale grenzen als het gaat om geboorteplaats. Een Israëliër bijvoorbeeld, die in Oost-Jeruzalem woont, heeft de vrijheid om Israël als geboorteplaats te claimen, hoewel Nederland formeel niet onderstreept dat Oost-Jeruzalem een deel van Israël is. Evenzo kan een Palestijn die geboren is in Oost-Jeruzalem, die niet wil aangeven dat Israël zijn geboorteplaats is, nu de territoriale benaming van "Westelijke Jordaanoever, Gaza en Oost-Jeruzalem" aangeven.

Dit is niet het enige voorbeeld van een geografische aanduiding in een betwist gebied die beschikbaar is voor mensen in Nederland die hun geboorteplaats laten registreren. Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een kennisgeving over de aanstaande wijziging van de geboorteregistratie in haar gegevensbank voor persoonlijke gegevens op haar website geplaatst. Dit gebeurde door te refereren aan een vraag-en-antwoordsessie in de 2e Kamer met de Nederlandse staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken, Raymond Knops.

Zijn reactie onderstreepte de acceptatie door Nederland van de grenslijnen van vóór 1967, als de toekomstige grenzen van een Palestijnse staat en zijn afwijzing van de Israëlische soevereiniteit in Oost-Jeruzalem. Knops legde uit dat hij van plan was om de opties die beschikbaar waren voor degenen die geboren zijn na 15 mei 1948 in die gebieden, te veranderen.

Een dergelijke verandering, zei Knops, strookte met de aanduiding van het gebied onder de Oslo-akkoorden van 1993 en de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Hij zei dat dit de resolutie 478 van de VN-Veiligheidsraad omvat, die het besluit van Israël veroordeelde om gebieden van Jeruzalem te annexeren, in tegenspraak met de regels van vóór 1967. Het plaatsen van de Westelijke Jordaanoever en Gaza op de lijst met registeropties voor Palestijnen is in overeenstemming met het Nederlandse standpunt, dat Israël daar niet de soevereine macht is, evenals het gebrek aan erkenning door Nederland van Palestina als staat, aldus Knops. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft (nog) niet gereageerd.

De Palestijnse Autoriteit probeerde het afgelopen decennium de Europese Unie, waarvan Nederland een lidstaat is, te misleiden om de staat Palestina eenzijdig te erkennen. Er zijn zo'n 137 landen die Palestina eenzijdig erkennen als een staat, waaronder acht EU-landen, die dat al deden voordat ze lid van de EU werden. Slechts één EU-land, Zweden, heeft actief gebroken met het standpunt van de Unie tegen een dergelijke erkenning.

De EU heeft net als de Verenigde Staten geoordeeld dat deze erkenning alleen kan worden verleend bij het bereiken van een definitieve statusresolutie binnen het Israëlisch-Palestijnse conflict. Maar sommige EU-lidstaten zijn gefrustreerd door het gebrek aan vooruitgang in het vredesproces, dat de afgelopen vier jaar is bevroren.

__________

ENGLISH    

It’s a step that underscores the Netherlands acceptance of the pre-1967 border lines as the future boundaries of a Palestinian state

By: TOVAH LAZAROFF, February 11, 2019


Palestinians living in the Netherlands will soon be able to register their birthplace as the West Bank or Gaza, instead of referencing Israel or unknown.

Those born in east Jerusalem can also register the West Bank as their place of birth. The step is partially a technical one, because the Netherlands has a liberal understanding of territorial boundaries when it comes to place of birth. An Israeli, for example, who lives in east Jerusalem would not be prohibited from claiming Israel as a place of birth, even though the Netherlands does not formally hold that east Jerusalem is part of Israel. Similarly, a Palestinian born in east Jerusalem, who does not want to claim Israel as his place of birth, can now check off the territorial designation of “West Bank, Gaza, including East-Jerusalem".

This is not the only example of a geographical designation in a disputed area that is available to those in the Netherlands registering their place of birth. The Dutch Interior Ministry posted a notice about the pending change to the registration of births in its personal records data base on its website. It did so by referencing a question-and-answer session in the lower parliament of the Netherlands with the Dutch State Secretary for the Interior Raymond Knops.

His response underscored the Netherlands’ acceptance of the pre-1967 border lines as the future boundaries of a Palestinian state and his country’s disavowal of Israeli sovereignty in east Jerusalem. Knops explained that he intended to change the options available to those registering their births who were born in those areas after May 15, 1948.

Such a change, Knops said, was consistent with the designation of the territory under the 1993 Oslo Accords and United Nations Security Council resolutions. He said that this includes the 1980 UNSC resolution 478 that condemned Israel’s decision to annex areas of Jerusalem over the pre-1967 lines. Placing the West Bank and Gaza on the list of registry options for Palestinians is consistent with the Dutch position that Israel is not the sovereign power there, as well as the Netherlands’ lack of recognition of Palestine as a state, Knops said. Israel’s Foreign Ministry had no response.

The Palestinian Authority in the last decade attempted to sway the European Union, of which the Netherlands is a member state, to unilaterally recognize the state of Palestine. There are some 137 nations which unilaterally recognize Palestine as a state, including eight EU countries which did so prior to joining the EU. Only one EU nation, Sweden, has actively broken with the union’s stance against such a recognition.

The EU, like the United States, has held that such recognition should only be granted at the conclusion of a final status resolution to the Israeli-Palestinian conflict. But some EU member states have been frustrated by the lack of progress in the peace process, which has been frozen for the last four years.