14 februari 2019

​Kushner over Amerikaans vredesplan: Arabische landen laten haat varen - Kushner on US peace plan: Arab states abandoning hate

Kushner tijdens Warschau-conferentie (Foto: Reuters) - Kushner in Warsaw Conference (Photo: Reuters)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Senior adviseur van het Witte Huis spreekt over het Amerikaanse vredesplan in Warschau; naar verluidt zal het plan worden gepresenteerd na de Israëlische verkiezingen

Bron: Arutz Sheva, Yoni Kempinski, 14 februari 2019


Senior White House-adviseur Jared Kushner zei dat het Amerikaanse vredesplan voor het Midden-Oosten na de Israëlische verkiezingen in april wordt gepresenteerd.

Tijdens een sessie op de Amerikaans-Poolse conferentie over het Midden-Oosten die donderdag in Warschau werd gehouden, zag Kushner af van vermelding van de details over het plan, maar zei hij volgens berichtgevingen dat beide partijen  "compromissen moeten sluiten".

"Ik denk dat de geluiden van Saoedi-Arabië, Jordanië en Israël waarschijnlijk duidelijker zijn geweest dan ik had kunnen uitleggen, waarom de compromissen vandaag de dag heel goed mogelijk zijn en waarom er reden is om optimistisch te zijn”.

"Als je kijkt naar het verenigende principe vanuit de Arabische wereld de vorige keer, denk ik dat het de haat tegen Israël is geweest. Nu zie je in veel in deze Arabische landen, dat het de zorg voor hun burgers is en hun verlangen naar wat in hun landen het beste is om hen de meeste kansen te bieden en de meeste schade te voorkomen, en ik denk dat dit een groot aantal van deze landen ertoe brengt om andere beslissingen te nemen en andere wegen te kiezen. We hebben gesproken over het Arabische vredesinitiatief. Ik heb er veel over gehoord, en ik vond het een geweldig initiatief. In 2002 was het plan al gereed, maar heeft het geen vrede opgeleverd. Dit is echter het kader waarin iets zou kunnen worden bereikt, waarvan ik denk dat het lang geleden al iets had kunnen bereikt, waardoor ik niet nu de taak zou hebben die ik nu uitvoer, om de mensen bij elkaar te brengen. Ik zou iedereen willen aansporen als het plan zich de komende maanden ontvouwt, om er open voor te staan. Hopelijk levert het creatieve oplossingen waarbij beide partijen veel meer kunnen krijgen dan ze geven, en zullen we samenwerken, rekening houdend met een aantal traditionele kaders, om een manier te vinden waarbij mensen beter af zijn”.

Eerder op donderdag heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, de Iraanse dreiging in het Midden-Oosten aan de orde gesteld en beweerde: "Je kunt vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten niet bereiken zonder Iran te confronteren. Het is gewoonweg niet mogelijk. Ze hebben een kwaadaardige invloed op Libanon, Jemen, Syrië, Irak, via de drie H's - de Houthi's, Hamas, Hezbollah - dat zijn echte bedreigingen”, verklaarde Pompeo. "Er zijn ook andere partijen dan Iran, maar je kunt geen vrede in het Midden-Oosten krijgen zonder tegengas te geven aan Iran”.

__________

ENGLISH    

Senior White House adviser addresses US peace plan in Warsaw; plan will be presented after Israeli elections

By: Arutz Sheva, Yoni Kempinski, February 14, 2019


Senior White House adviser Jared Kushner said that the US Middle East peace plan would be presented after Israeli elections in April.

Speaking during a session at the US-Polish conference on the Middle East held in Warsaw Thursday, Kushner refrained from going into detail about the plan, but said that both sides would have to “make compromises", according to reports. "I think hearing from Saudi Arabia, Jordan, and Israel probably did a better job than I could have done of explaining to you why this is very possible today and why there's reason to be optimistic".

"If you look at the unifying principle of a lot of the Arab world over the previous time I think hatred of Israel has been the unifying principle. Now you're seeing in a lot of these Arab countries it's the love of their citizens and their desire to what in their countries best interests to provide them with the most opportunity and to prevent the most harm, and I think that's leading a lot of these countries to make different decisions and choose different paths. We spoke about the Arab peace initiative. That's something I hear about a lot; I think it was a great initiative, in 2002 when it was done, but it hasn't produced peace, so if that was the framework under which something would be accomplished then I think that would have been accomplished a long time ago, and then I wouldn't be doing the duty I'm doing right now to try to bring the people together. I would just urge everybody as this unfolds over the next months to keep an open mind. We'll hopefully find creative solutions where both sides can gain a lot more than they give, and we'll work alongside some traditional frameworks to try to find a way where people can be better off".

Earlier Thursday, US Secretary of State Mike Pompeo had addressed the Iranian threat in the Middle East, asserting, “You can’t achieve peace and stability in the Middle East without confronting Iran. It’s just not possible. They’re a malign influence in Lebanon, Yemen, Syria, Iraq, the three H’s - the Houthis, Hamas, Hezbollah - these are real threats", Pompeo elaborated. “There are others as well, but you can’t get peace in the Middle East without pushing back against Iran".