14 februari 2019

​UNICEF zorgt wereldwijd goed voor alle kinderen, uitgezonderd de Joodse - UNICEF takes good care of all children worldwide, except the Jewish ones​

De Palestijnse jeugd houdt erg veel van UNICEF. De hulporganisatie voor kinderen van de Verenigde Naties zorgt er onder andere voor, dat de Palestijnse stenengooiers beter gekleed op de internationale forums worden afgebeeld zoals deze minderjarige relschopper aantoont (Foto: UNICEF) - The Palestinian youth is very fond of UNICEF. The aid organization for children of the United Nations ensures, among other things, that the Palestinian stone throwers are better dressed on the international forums as shown by this minor rioter (Photo: UNICEF)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Ondanks het feit dat het in de kielzog van de Holocaust is opgericht en ondanks dat er een Nationaal Comité van UNICEF in Israël is, laat UNICEF klaarblijkelijk een nogal schokkende discriminatie zien jegens de Joden

Bron: Brabosh, Aussie Daveh, Israellycool, 14 februari 2019


De internationale hulporganisatie voor kinderen, de United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), werd opgericht na de Tweede Wereldoorlog door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Maar ondanks het feit dat het in de kielzog van de Holocaust is opgericht en ondanks dat er een Nationaal Comité van UNICEF in Israël is (opgericht als een onafhankelijke lokale niet-gouvernementele organisatie die onder meer fondsen werven voor UNICEF uit de privésector), laat UNICEF klaarblijkelijk een nogal schokkende discriminatie zien jegens de Joden.

Als je naar job sectie surft op de website van UNICEF, is dit wat je krijgt te zien wanneer je filtert op locatie:

Israël bestaat niet en is vervangen door een Staat van Palestina (ondanks dat er geen nationaal comité van UNICEF bestaat in de ‘Palestijnse gebieden’).

Maar het wordt nog erger. Dit is de huidige open vacature in ‘Palestina’ (oftewel ‘Oost-Jeruzalem’, volgens UNICEF):Naast het opnieuw noemen van de niet-bestaande ‘Staat van Palestina’ (hoewel ze de standaardtijd van Israël niet kunnen vermijden!) wordt de taak gespecificeerd als “alleen voor Palestijnen“. Geen Joden toegestaan! Dit is regelrechte discriminatie van Joden.

Danny Kaye zou zich omkeren in zijn graf. Hoe kon dit zelfs toegestaan worden? Als u wilt doneren aan UNICEF, is het nu een goed moment om even 2 maal na te denken.

____________

ENGLISH

Despite the fact that it was established in the wake of the Holocaust and the fact that there is a UNICEF National Committee in Israel, apparently UNICEF shows a rather shocking discrimination against the Jews

By: Brabosh, Aussie Daveh, Israellycool, February 14, 2019


The International Aid Organization for Children, the United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), was established after the Second World War by the General Assembly of the United Nations.

But despite the fact that it was established in the wake of the Holocaust and despite the fact that there is a UNICEF National Committee in Israel (established as an independent local non-governmental organization that, among other things, is raising funds for UNICEF from the private sector), apparently UNICEF shows a rather shocking discrimination against the Jews.

If you surf to the job section on the UNICEF website, this is what you get to see when you filter by location:

Israel does not exist and has been replaced by a State of Palestine (despite the fact that no national committee of UNICEF exists in the 'Palestinian territories').

But it gets even worse. This is the current open vacancy in 'Palestine' (or 'East Jerusalem', according to UNICEF):In addition to renaming the non-existent "State of Palestine" (although they can not avoid the standard time of Israel!), the task is specified as "only for Palestinians." No Jews allowed! This is outright discrimination against Jews.

Danny Kaye would turn over in his grave. How could this even be allowed? If you want to donate to UNICEF, it's now a good time to think twice.