15 februari 2019

​Hamas en islamitische Jihad plegen oorlogsmisdaden tegen vrouwen en kinderen - Hamas and Islamic Jihad commit war crimes against women and children

(Afbeelding: Christipedia.nl) – (Image: Christipedia.nl)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Toen Hamas 11 maanden geleden zijn wekelijkse ‘demonstraties’ langs de grens tussen de Gazastrook en Israël lanceerde, stuurde het eerst zijn mannen en hun familieleden om deel te nemen aan de rellen

Bron: Brabosh, The Gatestone Institute, 14 februari 2019


Een paar weken later echter, instrueerde Hamas zijn mannen om weg te blijven van de grens nadat velen werden onderschept en gedood door het Israëlische leger. De meeste Hamas-mannen die tijdens het geweld werden gedood, behoorden tot de ‘militaire vleugel’ van de terreurgroep, Izaddin al-Qassam Brigades. Anderen behoorden tot de ‘militaire vleugel’ van een andere terroristische groep, de islamitische Jihad en de marxistische PFLP.

Nu is het zo, dat de leden van de Hamas en de islamitische Jihad die zijn omgekomen toen zij deelnamen aan het geweld nabij de grens tussen Gaza en Israël, daar niet gekleed waren in militaire uniformen of hun wapens droegen. In plaats daarvan namen de mannen van Hamas en islamitische Jihad deel aan de wekelijkse rellen gekleed in burgerkleding. Ze deden alsof ze gewone en onschuldige burgers  waren die protesteerden tegen de economische crisis in de door Hamas geregeerde Gazastrook.

Terwijl ze zelf in Caïro zijn, blijven de leiders van de Hamas en islamitische Jihad duizenden vrouwen en kinderen sturen om gewelddadige aanvallen op Israëlische soldaten te plegen. Deze leiders geven niets om de veiligheid of het welzijn van hun vrouwen en kinderen. Integendeel; hoe meer dode vrouwen en kinderen, hoe beter. Op die manier kunnen ze Israël de schuld geven van het doden van onschuldige burgers en meer Palestijnen oproepen om zich bij de jihad tegen de Joden aan te sluiten.

Degenen die vrouwen en kinderen aanmoedigen om deel te nemen aan een gewelddadige confrontatie met het Israëlische leger, moeten verantwoordelijk worden gehouden voor oorlogsmisdaden. Het is tijd voor de internationale gemeenschap om Hamas en de islamitische Jihad en de andere terroristische groeperingen in de Gazastrook op te roepen zich niet langer achter vrouwen en kinderen te verschuilen, en te stoppen hen als menselijke schilden te gebruiken in hun jihad om Israël te elimineren.

___________

ENGLISH    

When Hamas launched his weekly 'demonstrations' along the border between the Gaza Strip and Israel 11 months ago, it first sent his men and their relatives to participate in the riots

By: Brabosh, The Gatestone Institute, February 14, 2019


A few weeks later, however, Hamas instructed his men to stay away from the border after many were intercepted and killed by the Israeli army. Most Hamas men who were killed during the violence belonged to the 'military wing' of the terror group, Izaddin al-Qassam Brigades. Others belonged to the 'military wing' of other terrorist groups, the Islamic Jihad and the Marxist PFLP.

Fact is, that the members of the Hamas and the Islamic Jihad who perished when they participated in the violence near the border between Gaza and Israel, were not dressed in military uniforms or wore their weapons. Instead, the men of Hamas and Islamic Jihad took part in the weekly riots dressed in civilian clothes. They pretended to be ordinary and innocent civilians who protested against the economic crisis in the Hamas-ruled Gaza Strip.

While in Cairo themselves, the leaders of Hamas and Islamic Jihad continue to send thousands of women and children to commit violent attacks on Israeli soldiers. These leaders do not care about the safety or well-being of their wives and children. On the contrary; the more dead women and children, the better. By doing this, they can blame Israel for killing innocent civilians and call on more Palestinians to join the Jews in jihad.

Those who encourage women and children to participate in a violent confrontation with the Israeli army should be held responsible for war crimes. It is time for the international community to call upon Hamas and Islamic Jihad and the other terrorist groups in the Gaza Strip, no longer to hide behind women and children, and to stop using them as human shields in their jihad to eliminate Israel.