18 februari 2019

Israël bevriest €122,9 miljoen terreurgelden van Palestijnse Autoriteit - Israel freezes €122.9 million of terrorist money from Palestinian Authority

(Afbeelding: Brabosh) - (Image: Brabosh)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Zondag heeft het veiligheidskabinet een wet aangenomen om meer dan een half miljard sjekels van PA-fondsen, te bevriezen, gezien de betalingen door de PA aan terroristen en hun families

Bron: Brabosh, VRT NWS, TOI, 18 februari 2019


Zoals bekend besteedt de Palestijnse Autoriteit jaarlijks 7% van haar jaarlijks budget aan het stimuleren van terreur. De Palestijnse wet beschouwt zijn terroristen de facto als de legitieme ‘vechtsector van de Palestijnse samenleving’.

In een verklaring van het veiligheidskabinet staat, dat de ministers het erover eens waren dat premier Benjamin Netanyahu NIS 502.697.000 (€122,9 miljoen) op de belastinginkomsten van de PA mag inhouden, het bedrag dat volgens Israëlische functionarissen uitbetaald is door de PA in stipendia aan terroristen en hun families in 2018.

Netanyahu heeft de veiligheidsautoriteiten ook opdracht gegeven om aanvullende betalingen te onderzoeken die de PA uitvoert met betrekking tot terroristen en hun families, aldus de verklaring. “De bevroren hoeveelheid geld zal dienovereenkomstig worden aangepast”, merkte het op. De €122,9 miljoen zal waarschijnlijk incrementeel worden afgetrokken over een periode van 12 maanden, volgens lokale mediaberichten.

Minister van Economie en Industrie Eli Cohen, lid van het veiligheidskabinet, verwelkomde het besluit. “Het kan niet zo zijn dat de families van terroristen die Joden in koelen bloede vermoordden, een stipendium of loon ontvangen voor die terreurdaden”, zei hij. “Vandaag, in het kabinet, hebben we die absurditeit gestopt”.

Palestijnen boos

Een woordvoerder van de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, veroordeelde het besluit van Israël om op zondag een half miljard shekels in te houden op de betalingen aan terroristen en hun families.

Nabil Abu Rudeineh noemde de beslissing om de wet toe te passen “piraterij van het Palestijnse volksgeld”. “Wij beschouwen deze willekeurige Israëlische beslissing als een eenzijdige schop tegen de ondertekende overeenkomsten, inclusief de protocollen van Parijs”, zei hij, verwijzend naar een bijlage van de Oslo-akkoorden die de economische betrekkingen tussen Israël en de PA bepalen.

Abu Rudeineh zei dat de actie de Palestijnen niet zou verhinderen “gevangengenomen helden” of de families van degenen die zijn gedood tijdens het uitvoeren van aanslagen, te steunen.

Waarnemend premier Rami Hamdallah van de PA zei dat het snijden in de PA-fondsen door Israël “deel uitmaakt van een plan om de nationale autoriteit te vernietigen en het de mogelijkheid te ontzeggen om diensten te blijven leveren en zijn beloften aan zijn burgers na te komen. Het snijden in de maqasa-fondsen brengt de Palestijnse economie in gevaar en bedreigt onze mogelijkheid om de salarissen van werknemers op tijd te betalen”, voegde hij eraan toe, gebruikmakend van de Arabische term die verwijst naar de belastingen die Israël namens de PA int en vervolgens doorstort naar Ramallah.

___________

ENGLISH    

On Sunday, the security cabinet passed a law to freeze more than half a billion shekels of PA funds because of PA payments to terrorists and their families

By: Brabosh, VRT NWS, TOI, February 18, 2019


As is well known, the Palestinian Authority spends 7% of its annual budget on encouraging terrorism every year. Palestinian law de facto regards its terrorists as the legitimate 'fighting sector of Palestinian society'.

A security cabinet statement states that the ministers agreed that Prime Minister Benjamin Netanyahu may hold NIS 502,697,000 (€ 122.9 million) on PA tax revenue, the amount paid out by the PA according to Israeli officials, in stipends to terrorists and their families in 2018.

Netanyahu has also instructed the security authorities to investigate additional payments that the PA has made with regard to terrorists and their families, according to the statement. "The amount of money frozen will be adjusted accordingly”, it noted. The €122.9 million is likely to be deducted incrementally over a 12-month period, according to local media reports.

Minister of Economy and Industry Eli Cohen, member of the security cabinet, welcomed the decision. "It is not possible that the families of terrorists who murdered Jews in cold blood receive a stipend or wage for those terrorist acts”, he said. "Today, in the cabinet, we have stopped that absurdity".

Palestinians angry

A spokesman for the Palestinian Authority President Mahmoud Abbas, condemned Israel's decision to withhold half a billion shekels on Sunday from payments to terrorists and their families.

Nabil Abu Rudeineh called the decision to apply the law "piracy of Palestinian popular money". "We regard this arbitrary Israeli decision as a one-sided kick against the signed agreements, including the Paris protocols”, he said, referring to an annex to the Oslo Accords that govern the economic relations between Israel and the PA.

Abu Rudeineh said the action would not prevent the Palestinians from supporting "imprisoned heroes" or the families of those who were killed while executing attacks.

Acting Prime Minister Rami Hamdallah of the PA said that cutting the PA funds by Israel "is part of a plan to destroy the national authority and deny it the possibility to continue to deliver services and fulfill its promises to its citizens. Cutting the maqasa funds endangers the Palestinian economy and threatens our ability to pay employees' salaries on time”, he added, using the Arabic term referring to the taxes that Israel collects on behalf of the PA and then transferred them to Ramallah.