19 februari 2019

Qatar zal fondsen voor elektriciteitsvoorziening van Gaza niet verlengen - Qatar will not renew funds for Gaza’s electricity

Elektriciteitscentrale in Gaza-stad, (Foto: AFP, Mahmud Hams) - Power station in Gaza City, (Photo: AFP, Mahmud Hams)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het besluit dat stoelt op ergernis van Qatar, zou een manier kunnen zijn om druk uit te oefenen op Hamas

Bron: i24NEWS, 19 februari 2019


De afgezant van Qatar voor de Gazastrook, Mohammad al-Amadi, vertelde naar verluidt Hamas-functionarissen tijdens een besloten vergadering, dat het koninkrijk de elektriciteit van de enclave niet zou blijven financieren vanwege teleurstellende vooruitgang in infrastructuurontwikkelingen, volgens een Israëlisch mediabericht op maandagavond.

Volgens het bericht op Kan, ergert Doha zich aan het "getreuzel" van Hamas bij verschillende projectontwikkelingen, waaronder een elektriciteitslijn vanuit Israël die de stroomtoevoer in de enclave aan de kust zou kunnen vergroten.

De Golfstaat levert momenteel ongeveer $10 miljoen aan fondsen die zijn bestemd voor elektriciteit. De financieringsperiode eindigt in april en volgens Kan's bronnen zou Qatar deze niet gaan verlengen. Palestijnse commentatoren die met de openbare omroep van Israël spraken, dachten echter dat de stap een poging zou kunnen zijn om druk uit te oefenen op Hamas.

Nadat de Amerikaanse president Donald Trump vorig jaar honderden miljoenen dollars aan hulp aan Palestijnen beëindigde, voorzag Qatar de Gazastrook van ongeveer $200 miljoen aan hulp. Van 2012 tot 2018 stond Israël toe dat Qatar ongeveer $1,1 miljard aan hulpgeld naar Gaza zou sturen via Hamas, een groep die door de VS en Europa wordt beschouwd als een terroristische organisatie.

Het grootste deel van het geld was bestemd voor infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg. Een controversieel deel van het hulppakket werd ook gebruikt voor de salarissen van ambtenaren, die de facto werken voor de door Hamas geleide 'regering' in de Strook - hoewel de meeste technisch gezien in dienst zijn van de Palestijnse Autoriteit in Ramallah.

De financiële hulp vanuit Qatar loopt via Israël, waarbij de overdracht soms wordt onderbroken in tijden van gewelddadige escalatie aan de grens, en als een manier om Hamas onder druk te zetten.

___________

ENGLISH    

Move motivated by Qatar's reported frustration could be a way of putting pressure on Hamas

By: i24NEWS, February 19, 2019


Qatar’s envoy to the Gaza Strip, Mohammad al-Amadi, reportedly told Hamas officials in a closed-door meeting that the kingdom would not continue to fund the enclave’s electricity over disappointing progress with infrastructure developments, according to an Israeli media report Monday night.

According to the report on Kan, Doha claimed frustration over “foot-dragging” by Hamas on various project development including a power line from Israel that could increase power supplies to the coastal enclave.

The Gulf state currently provides around $10 million in funds earmarked for electricity. The funding period ends in April, and according to Kan's sources, Qatar would not renew it. However, Palestinian commentators talking to Israel's public broadcaster thought the move could be an attempt to put pressure on Hamas.

After US President Donald Trump cut hundreds of millions of dollars in aid to Palestinians last year, Qatar provided some $200 million in aid. From 2012 to 2018, Israel allowed Qatar to funnel some $1.1 billion in aid money to Gaza, through Hamas, a group considered a terrorist organization by the US and Europe.

The majority of the funds were intended for infrastructure, education and healthcare. A contentious part of the aid package was also given for salaries to civil servants, which de facto work for the Hamas-run 'government' in the Strip - although most are technically employed by the Palestinian Authority in Ramallah.

The aid from Qatar has been funneled through Israel, which sometimes halts its transfer during times of violent escalation on the border, and as a way of putting pressure on Hamas.