06 januari 2020

2020-01-07-12.25: Trump heeft de wereld – en Israël – bevrijd van een monster - Trump has Liberate the world - and Israel - from a monster


Nederlands -English

NEDERLANDS:

Julian Reichelt, de hoofdredacteur van de best verkochte Duitse krant Bild, schreef vrijdag een vernietigend commentaar waarin hij de Amerikaanse president Donald Trump prees voor het autoriseren van een militaire aanval om de Iraanse generaal Qassem Soleimani te elimineren.

Door: Brabosh

“Trump hat die Welt von einem Monster befreit“, schreef Reichelt. “President Trump heeft de wereld bevrijd van een monster wiens doel was om een atoomwolk boven Tel Aviv te creëren. Trump heeft gehandeld uit zelfverdediging – de zelfverdediging van de VS en alle vredelievende mensen“, schreef Reichelt.

Darth Vader Soleimani
Hij voegde eraan toe dat “De Iraanse terreur-Darth Vader Qassem Soleimani stond voor een wereld die geen vredelievende persoon kan willen: een wereld waarin je op elk moment door een bom kunt worden verscheurd omdat je op het verkeerde moment op de verkeerde plaats bent.”

Het commentaar sprak ook over Soleimani’s campagne van de “verschroeide aarde” in de Syrische burgeroorlog: “Een wereld waarin hele steden worden weggevaagd – zoals Aleppo. Waar bloeddorstige milities van deur tot deur gaan en burgers executeren.“

Reichelt merkte het potentieel van het Iraanse regime op om Duitsland en Israël onder te dompelen in een golf van terreur en geweld, “waarin de kleuterscholen in Duitsland op elk moment in vuurballen kunnen verbranden omdat zijn kinderen Joods zijn. Waarin Israël elke dag met uitsterven wordt bedreigd.“

De titel van het commentaar van Reichelt was: ‘Trump heeft de wereld bevrijd van een monster.’ Het Amerikaanse Pentagon zei dat er preventieve militaire actie tegen Soleimani nodig was omdat hij aanvallen op Amerikaanse diplomaten gepland had.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hield Soleimani toezicht op terroristische operaties “die verantwoordelijk waren voor de dood van ten minste 603 Amerikaanse leden van de dienst in Irak“. De Amerikaanse ambassadeur in Duitsland, Richard Grenell, schreef op Twitter: “Als diplomaat geloof ik dat er onvoldoende media-aandacht is voor het feit dat generaal Soleimani van plan was om Amerikaanse diplomaten aan te vallen. @realDonaldTrump betrapte Soleimani op heterdaad. En redde levens door hem te stoppen.”

De Iraanse Opperste Geestelijke Leider Ayatollah Ali Khamenei (links) en zijn gewillige beul generaal van de IRGC Qassem Soleimani (rechts) [beeldbron: Radio Liberty]

Reichelt schreef: “Soleimani, ’s werelds meest afstotende en bloeddorstige terrorist, die namens de mullahs lijden en schade toebracht aan de mensheid, was een vijand van onze beschaving. Hij vertegenwoordigde de ondraaglijke gedachte dat moordenaars veiliger zullen leven en onaantastbaarder worden hoe meer mensen ze doden (met de steun van de staat).“

De hoofdredacteur van Bild verklaarde dat: “Zijn gewelddadige en uitgestelde einde zal het wereldwijde terrorisme niet stoppen, maar het beeld van zijn uitgebrande auto geeft nog steeds een krachtige boodschap af. De Amerikaanse president Donald Trump heeft duidelijk gemaakt dat de slechtste mensen in de wereld, hoe machtig en meedogenloos ze ook zijn, kan zich niet verbergen voor de kracht van Amerika.“

Bronnen:

♦ naar een artikel van Benjamin Weinthal “Soleimani was a monster, wanted atomic cloud over Tel Aviv’” en een artikel van Seth J. Frantzman “Soleimani increased Iranian threats to Israel before death” van 4 januari 2020 op de site van The Jerusalem Post

♦ naar een artikel van Julian Reichelt “Trump hat die Welt von einem Monster befreit” van 3 januari 2020 op de site van Bild


*********************************
ENGLISH:


Julian Reichelt, editor-in-chief of the best-selling German newspaper Bild, wrote a scathing comment on Friday in which he praised US president Donald Trump for authorizing a military attack to eliminate Iranian General Qassem Soleimani.

By: Brabosh

"Trump hat that Welt von einem Monster", Reichelt wrote. "President Trump has freed the world from a monster whose purpose was to create a atomic cloud over Tel Aviv. Trump has acted in self-defense - the self-defense of the US and all peace-loving people, "Reichelt wrote.

Darth Vader Soleimani
He added that “The Iranian terror Darth Vader Qassem Soleimani stood for a world that a peaceful person cannot want: a world where you can be torn apart by a bomb at any time because you are in the wrong place at the wrong time. "

The commentary also spoke about Soleimani's “scorched earth” campaign in the Syrian civil war: “A world in which entire cities are swept away - such as Aleppo. Where bloodthirsty militias go from door to door and execute civilians. "

Reichelt noted the potential of the Iranian regime to immerse Germany and Israel in a wave of terror and violence, "in which kindergartens in Germany can burn in fireballs at any time because his children are Jewish." In which Israel is threatened with extinction every day. "

The title of Reichelt's comment was: "Trump has freed the world from a monster." The American Pentagon said that preventive military action against Soleimani was needed because he had planned attacks on US diplomats.

According to the US Department of Foreign Affairs, Soleimani oversaw terrorist operations "responsible for the deaths of at least 603 US members of the service in Iraq." The American ambassador to Germany, Richard Grenell, wrote on Twitter: “As a diplomat, I believe there is insufficient media attention for the fact that General Soleimani intended to attack American diplomats. @realDonaldTrump caught Soleimani in the act. And saved lives by stopping him. "

The Iranian Supreme Spiritual Leader Ayatollah Ali Khamenei (left) and his willing executioner general of the IRGC Qassem Soleimani (right) [image source: Radio Liberty]

Reichelt wrote: “Soleimani, the world's most repulsive and bloodthirsty terrorist, suffering and damaging humanity on behalf of the mullahs, was an enemy of our civilization. He represented the unbearable notion that assassins will live more safely and become more unassailable the more people they kill (with the support of the state). "

Bild's editor-in-chief stated that: “His violent and delayed end will not stop global terrorism, but the image of his burnt-out car is still sending a powerful message. American President Donald Trump has made it clear that the worst people in the world, no matter how powerful and ruthless, they cannot hide from the power of America. "

♦ to an article by Benjamin Weinthal "Soleimani was a monster, wanted atomic cloud over Tel Aviv" "and an article by Seth J. Frantzman" Soleimani increased Iranian threats to Israel before death "from 4 January 2020 on the site of The Jerusalem Post

♦ to an article by Julian Reichelt "Trump hat that Welt von einem Monster befreit" from 3 January 2020 on the Bild site
 

Google Translate