08 januari 2020

2020-01-08-16.25: Netanyahu waarschuwt voor een ‘klap’ als Iran Israël aanvalt - Netanyahu warns of a "blow" when Iran attacks Israel


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Premier Binyamin Netanyahu waarschuwde woensdag dat Israël een ‘daverende slag’ zou slaan als het wordt aangevallen door aartsvijand Iran, terwijl regionale spanningen stijgen na de liquidatie door de VS van een vooraanstaande Iraanse generaal.

Door: Brabosh

Iedereen die ons aanvalt, zal een daverende klap krijgen“, vertelde de premier woensdag tijdens de Kohelet Policy Forum-conferentie in Jeruzalem, nadat Iran een salvo vergeldingsraketten lanceerde op bases gebruikt door Amerikaanse troepen die in Irak waren ingezet.

Netanyahu heeft het doelwit van de Amerikaanse drone-aanval van vorige week – majoor-generaal Qasem Soleimani, commandant van de afdeling buitenlandse operaties van de Iraanse Revolutionaire Garde – beschreven als een ‘terrorist-in-chief‘.

De Revolutionaire Garde van Iran (IRGC) waarschuwde dinsdagavond dat het niet alleen de VS zou treffen, maar ook de Amerikaanse bondgenoten – inclusief Israël – als de VS wraak nemen op de Islamitische republiek na de ballistische raketaanvallen van Iran op Iraakse bases die door Amerikaanse troepen worden gebruikt.


Video: PM Netanyahu Statement on Targeting of Qassem Soleimani

In een verklaring geciteerd door de Tasnim Nieuws Agentschap, zei de IRGC:

We waarschuwen de Grote Satan, het bloeddorstige en arrogante regime van de VS, dat elke nieuwe slechte daad of meer bewegingen en agressies (tegen Iran) pijnlijkere en verpletterende reacties zullen veroorzaken. We waarschuwen alle Amerikaanse bondgenoten die hun bases aan hun terroristische leger hebben gegeven dat elk territorium dat op een of andere manier het beginpunt wordt van vijandige en agressieve acties tegen de Islamitische Republiek Iran. We beschouwen het zionistische regime (van Israël) op geen enkele manier als gescheiden van het criminele Amerikaanse regime in deze misdaden.

Ondanks de dreiging schatten bronnen in het beveiligingsbedrijf van Israël woensdag echter dat de reactie van Iran op de laatste escalatie eerder beperkt zal blijven en dat Iran zich waarschijnlijk niet op Israël zou richten.

Iran lanceerde een dozijn ballistische raketten op Iraakse bases die enkele van de ongeveer 5.000 Amerikaanse troepen huisvesten die in Irak zijn ingezet. Er zijn geen meldingen van Amerikaanse slachtoffers in de aanslagen.

Hoewel The Tehran Times spreekt “van minstens 80 gedode Amerikaanse soldaten” spreekt en de overwinning claimt waarmee Soleimani gewroken zou zijn. Andermaal FAKE-news, want er zijn geen slachtoffers gevallen.

*******************************************
ENGLISH:


Prime Minister Binyamin Netanyahu warned on Wednesday that Israel would hit a "thunderous blow" if it was attacked by arch-enemy Iran, while regional tensions rise after the US liquidation of a prominent Iranian general.

"Anyone who attacks us will receive a thunderous blow," the Prime Minister said during the Kohelet Policy Forum conference in Jerusalem on Wednesday after Iran launched a salute of retribution missiles on bases used by US forces deployed in Iraq.

Netanyahu has described the target of last week's US drone attack - Major General Qasem Soleimani, commander of the Iranian Revolutionary Guard's foreign operations department - as a "terrorist-in-chief."

The Revolutionary Guards of Iran (IRGC) warned Tuesday evening that it would not only hit the US but also the US allies - including Israel - as the US take revenge on the Islamic republic after Iran's ballistic rocket attacks on Iraqi bases launched by US forces are used.

                          

                           Video: PM Netanyahu Statement on Targeting or Qassem Soleimani


In a statement quoted by the Tasnim News Agency, the IRGC said:

We warn the Great Satan, the bloodthirsty and arrogant US regime, that any new bad act or more movements and aggressions (against Iran) will cause more painful and crushing reactions. We warn all American allies who have given their bases to their terrorist army that any territory that somehow becomes the starting point of hostile and aggressive actions against the Islamic Republic of Iran. We do not in any way regard the Zionist regime (of Israel) as separate from the American criminal regime in these crimes.

Despite the threat, however, sources in Israel's security company estimate Wednesday that Iran's response to the latest escalation is likely to remain limited and that Iran is unlikely to focus on Israel.

Iran launched a dozen ballistic missiles on Iraqi bases that house some of the approximately 5,000 US troops deployed in Iraq. There are no reports of American victims in the attacks.

Although The Tehran Times speaks "of at least 80 killed American soldiers" and claims the victory that would have Soleimani revenge. Again FAKE news, because there were no casualties.


Google Translate