09 januari 2020

2020-01-09-12.10: De walgelijke Europese hypocrisie omtrent Soleimani - The disgusting European hypocrisy about Soleimani

Beeld Twitter Oktober 2019

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De walgelijke Europese hypocrisie omtrent Soleimani en het wegkijken van de wrede repressie in Iran

Ongeveer 1500 mensen werden gedood tijdens minder dan twee weken van ‘onrust’ die begon op 15 november 2019. Het cijfer van de dodentol, die aan Reuters werd verstrekt door drie Iraanse ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken, omvatte ten minste 17 tieners en ongeveer 400 vrouwen

[bron: Reuters, 23 december 2019]

Bron: Brabosh

Het is moreel walgelijk en absoluut belachelijk dat al deze linkse westerse ‘humanitaire’ mensen – die nog nooit eens de straat op zijn gegaan in de 40 jaar waarin Iran duizenden vrouwen, dichters en minderjarigen ter dood veroordeelde – zo beledigd en woedend waren toen een Iraanse super-terrorist werd geëlimineerd.

Waar waren al deze westerlingen zo diep ongerust over het doden van Qassem Soleimani toen de handlangers van de Iraanse generaal genadeloos duizenden Iraanse jongens en meisjes op straat doodden die vroegen om vrijheid, die vrouwen die hun sluiers afdoen en die nog nooit een enkele dag hebben gekend van democratie?

De zaak werpt niet alleen licht op Europese hypocrisie, maar ook op zelfvernietiging. Het lijkt erop dat het Westen eigenlijk niet echt om de ‘waarden’ geeft die het het meest zou moeten koesteren: vrijheid, menselijke waardigheid, gelijkheid, secularisme en respect voor minderheden.

Of tenminste, het koestert ze alleen wanneer deze ‘waarden’ geen westerse grenzen overschrijden. Iran is het eerste land dat een pro-westerse regering ten val brengt en vervangt door een islamitische theocratie. Het is mislukt.

Plaatje hierboven: Teheran, 25 juni 2018. Iraanse burgers trekken massaal de straat op om hun oppositie tegen het hardline heersende regime te uiten door te roepen ‘Dood aan Palestina‘ en ‘Verlaat Syrië, denk aan ons‘ en ook ‘Amerika is onze vijand niet‘. Hun verzet zal even later bloedig worden neer geslagen. Europa en de rest van de wereld zwijgen [beeldbron: Israel Hayom]

Volgens Amnesty International werd “meer dan de helft (51%) van alle geregistreerde executies in 2017 uitgevoerd in Iran”. In relatie tot zijn bevolking heeft Iran het wereldrecord voor executies per hoofd van de bevolking. Er was een toename van 333% van de gevangenen tussen 1985 en 2017 in Iran.

Niet alleen Iraanse jongeren vluchten, het geboortecijfer zakt in elkaar. Iran heeft een van de snelste vruchtbaarheidsverminderingen ter wereld ervaren. Een daling van de vruchtbaarheid van meer dan 50% in een enkel decennium is nooit elders geregistreerd. Europa deed er 300 jaar over om een daling van 7 tot 1,7 kinderen per vrouw vast te leggen, een achteruitgang die Iran sinds 1979 heeft doorgemaakt.

Dertig jaar geleden viel de Berlijnse muur op een nacht zonder een enkele kogel af te vuren. Het socialistische regime werd van binnenuit verwoest. De Iraanse mullahs zullen niet hetzelfde script volgen en het land verlaten zonder het bloed van zijn volk te morsen. Dit deden ze de afgelopen 40 jaar elke dag opnieuw.

Duizenden onschuldige Iraanse mannen en vrouwen zijn gedood door hun ayatollahs en honderden Joden zijn vermoord van Buenos Aires tot Burgas naar Israël door de heersers van Iran en hun volmachten.

De vraag is nu: zal Europa, dat gedurende de 40 jaar van de dodelijke islamitische revolutie stil en zelfgenoegzaam heeft weggekeken, het Iraanse volk helpen zich te bevrijden van dat afschuwelijke op sharia gebaseerde regime of zal het doorgaan met de zelfverlagende angst die in deze moraal wordt weerspiegeld? Relativisme?


Bronnen:

♦ naar een artikel van Giulio Meotti “The disgusting European hypocrisy about Soleimani” van 8 januari 2020 op de site van Arutz Sheva

♦ naar een artikel “World War III — Already Over? Trump Describes Iranian Missile Attack as ‘Standing Down’” van 8 januari 2020 op de site van Breitbart

♦ naar een artikel “Special Report: Iran’s leader ordered crackdown on unrest – ‘Do whatever it takes to end it’” van 23 december 2019 op de site van Reuters

♦ naar een artikel van Adam Kredo “Iranian Protestors Swarm Streets Chanting, ‘Death to Palestine’” van 25 juni 2018 op de site van The Washington Free Bacon

♦ naar een artikel “Iranians take to the streets amid currency collapse, some shouting ‘death to Palestine’” en een artikel “WATCH: Iran protesters shout: ‘America is not our enemy!’” van 26 juni 2018 op de site van Israel Hayom
************************************
ENGLISH

Picture Twitter October 2019

The disgusting European hypocrisy about Soleimani and looking away from the cruel repression in Iran

Approximately 1500 people were killed during less than two weeks of "unrest" that began on November 15, 2019. The death toll figure provided to Reuters by three Iranian Interior Ministry officials included at least 17 teenagers and about 400 women [source: Reuters, December 23, 2019]

Source: Brabosh

It is morally disgusting and absolutely ridiculous that all these left-wing Western "humanitarian" people - who have never taken to the streets in the 40 years in which Iran sentenced thousands of women, poets and minors to death - were so offended and furious when an Iranian super-terrorist was eliminated.

Where were all these Westerners so deeply concerned about the killing of Qassem Soleimani when the Iranian General's henchmen mercilessly killed thousands of Iranian boys and girls on the street asking for freedom, those women who took off their veils and who had never known a single day of democracy?

The case not only sheds light on European hypocrisy, but also on self-destruction. It seems that the West does not really care about the "values" it should cherish the most: freedom, human dignity, equality, secularism and respect for minorities.

Or at least, it only cherishes them when these "values" do not exceed Western boundaries. Iran is the first country to overthrow a pro-Western government and replace it with an Islamic theocracy. It failed.


Tehran, 25 June 2018. Iranian citizens flock to the streets to express their opposition to the hardline ruling regime by shouting 'Death to Palestine' and 'Leave Syria, think of us' and also' America is our enemy not'. A little later their resistance will be beaten bloody. Europe and the rest of the world remain silent [image source: Israel Hayom]

According to Amnesty International, "more than half (51%) of all registered executions were performed in Iran in 2017". In relation to its population, Iran has the world record for executions per capita. There was a 333% increase in prisoners in Iran between 1985 and 2017.

Not only Iranian youth flee, the birth rate collapses. Iran has experienced one of the fastest fertility reductions in the world. A fall in fertility of more than 50% in a single decade has never been recorded elsewhere. It took Europe 300 years to record a decrease of 7 to 1.7 children per woman, a decline Iran has experienced since 1979.

Thirty years ago the Berlin Wall fell on one night without firing a single bullet. The socialist regime was destroyed from within. The Iranian mullahs will not follow the same script and leave the country without spilling the blood of his people. They did this every day for the past 40 years.

Thousands of innocent Iranian men and women have been killed by their Ayatollahs and hundreds of Jews have been murdered from Buenos Aires to Burgas to Israel by the rulers of Iran and their proxies.

The question now is: will Europe, which has been silent and complacent during the 40 years of the deadly Islamic revolution, help the Iranian people to free themselves from that horrible sharia-based regime or will it continue with the self-lowering fears contained in this moral is reflected? Relativism?


Sources:

♦ to an article by Giulio Meotti "The disgusting European hypocrisy about Soleimani" of 8 January 2020 on the site of Arutz Sheva

♦ to an article “World War III - Already Over? Trump Describes Iranian Missile Attack as "Standing Down" of January 8, 2020 on the site of Breitbart

♦ to an article "Special Report: Iran's leader ordered crackdown on unrest -" Do whatever it takes to end it "" of December 23, 2019 on the Reuters site

♦ to an article by Adam Kredo "Iranian Protestors Swarm Streets Chanting," Death to Palestine "" of 25 June 2018 on the site of The Washington Free Bacon

♦ to an article "Iranians take to the streets amid currency collapse, some shouting 'death to Palestine'" and an article "WATCH: Iran protesters shout:" America is not our enemy! "" From 26 June 2018 on the site of Israel Hayom

Google Translate