10 januari 2020

2020-01-10-11.25: Israëlische straaljagers bestoken Iraanse raketdepot Syrië - Israeli fighter jets bombard rocket Iranian depot in Syria

De grensovergang van Qa’im, ook gekend als Al-Bukamal of Abu Kamal, aan de grens tussen Irak en Syrië [beeldbron: Al Waght]

Israëlische straaljagers hebben gisteren een raketopslagplaats van het Iraanse Revolutionaire Garde Corps bestookt aan de grens tussen Syrië en Irak. Naar verluidt zijn acht mensen gedood in luchtaanvallen tegen Iraanse milities langs de grens tussen Syrië en Irak, volgens Ynet die het Syrische Observatorium voor de mensenrechten citeerde.

Bron: Brabosh

Het Libanese Al-Mayadeen televisienetwerk, dat is aangesloten bij de terroristische organisatie Hezbollah, rapporteerde donderdagavond dat Israëlische vliegtuigen een wapenwagen aan de grens tussen Irak en Syrië aanvielen. Lokale nieuwsbron DeirEzzor24 verklaarde dat het doelwit van de bomaanslag vermoedelijk een wapenverzending naar Hezbollah in het grensgebied was.

Verschillende Arabische media, waaronder Al Mayadeen, gaven Israël de schuld voor de luchtaanvallen. Bronnen aangehaald door het kanaal meldden dat een luide explosie werd gehoord in het al-Qa’im gebied van de grens, minuten nadat ‘vijandige vliegtuigen’ het gebied van Al Bukamal in het oosten van Syrië hadden omcirkeld.

Volgens Arabische rapporten bombardeerden twee F-35 straaljagers de gezamenlijke Quds Force, PMU-terreurgroepenbasis in Al-Bukamal (Abu Kamal), nabij de grens tussen Irak en Syrië. Het doelwit was een reeks recent overgebrachte raketten en ballistische raketten, evenals technische uitrusting.

Volgens onbevestigde berichten richtte de luchtaanval een vrachtwagen die wapens vervoerde naar Iraanse depots in Al-Bukamal. Er zijn berichten over een aantal terroristen die gewond raakten of geëlimineerd werden tijdens de aanval.

Twitter #albukamal  9-10 januari 2020

Israël heeft de afgelopen maanden het Al-Bukamal-gebied aan de grens met Syrië bij herhaling gebombardeerd, omdat Iran zijn activa verplaatst naar locaties dichter bij de grens met Irak. Twee weken geleden zei het Syrische observatorium voor de mensenrechten dat vijf mensen werden gedood in een raketaanval op door Iran gesteunde milities in Al Bukamal.

Drie dagen eerder werden minstens drie jagers gedood in een luchtaanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus die aan Israël werd toegeschreven. Het gebied bij Al Bukamal is de afgelopen maanden verschillende keren aangevallen. De meeste aanvallen zijn toegeschreven aan Israël, dat geen commentaar geeft op de rapporten.

Vorige maand onthulde het Israëlische satellietbeeldvormingsbedrijf ImageSat dat Iran een ondergrondse terreintunnel bouwt om wapens op te slaan en terroristen aan de grens tussen Irak en Syrië te verplaatsen.

Voor Israël is de locatie van Al-Bukamal aan de grens tussen Irak en Syrië erg belangrijk. Het is het doelwit geweest van recente Israëlische luchtaanvallen. Al-Bukamal is ook de locatie van een belangrijke kruising tussen Syrië en Irak, waardoor het een belangrijk knooppunt kan worden voor Iraanse wapentransporten naar door Iran gesteunde milities in Irak, Syrië en Libanon.

In de begindagen van de controle van de Iraanse en Iraakse milities over de stad Al-Bukamal, waren de communicatiemiddelen onderling draadloze radio’s. Na een paar maanden controle over de Syrisch / Iraakse grensstad al-Bukamal namen de moorden in het gebied toe, wat een aantal Iraanse milities trof.

Het belagen van Iraanse militievoertuigen en hun bewegingen door cellen tegenover de milities werden gedetecteerd door de frequentie die door de draadloze radio’s werd gebruikt. Vanwege deze detectie gaven de Iraanse milities het bevel om niet op radio te spreken, behalve in noodgevallen.

Na een paar maanden bereikten Iraanse milities cellulaire lijnen van het bedrijf Zain Iraq via haar leden in de Popular Mobilization Forces. Ongeveer twee maanden geleden hebben Iraanse milities een versterkt communicatienetwerk opgezet voor Zain Iraq op Jabal al-Baghouz aan de Iraakse kant van de grens om meer dekking te krijgen in al-Bukamal en het platteland. Om een communicatielijn te verkrijgen, vereist het persoonlijke identificatie en soms toestemming van militiecommandanten.

Bronnen:

♦ naar een artikel van Rossella Tercatin “8 killed in strike on Iranian militias on Iraq-Syria border, media blame Israel” van 10 januari 2020 op de site van The Jerusalem Post

♦ naar een artikel “Israeli fighter jets bomb Iranian missile depot near the Syria-Iraq border” van 9 januari 2020 op de site van Behind The News

♦ naar een artikel van Elad Benari “Report: Israel attacked weapons truck on Iraq-Syria border” van 10 januari 2020 en een artikel van Barry Shaw “Israeli intelligence briefing. Al-Bukamal Iranian base in Syria” van 15 oktober 2019 op de site van Arutz Sheva


*******************************
ENGLISH:

Image above: The Qa'im border crossing, also known as Al-Bukamal or Abu Kamal, on the border between Iraq and Syria [image source: Al Waght]

Yesterday, Israeli fighter jets bombarded a rocket repository of the Iranian Revolutionary Guards Corps on the Syria-Iraq border. Allegedly, eight people were killed in air strikes against Iranian militias along the Syria-Iraq border, according to Ynet quoting the Syrian Human Rights Observatory.

Source: Brabosh

The Lebanese Al-Mayadeen television network, which is affiliated with the terrorist organization Hezbollah, reported Thursday evening that Israeli planes attacked an armored car on the border between Iraq and Syria. Local news source DeirEzzor24 stated that the target of the bombing was presumably a weapon shipment to Hezbollah in the border region.

Various Arab media, including Al Mayadians, blamed Israel for the air strikes. Sources cited by the channel reported that a loud explosion was heard in the al-Qa'im area of the border, minutes after "hostile planes" had circled the area of Al Bukamal in eastern Syria.

According to Arabic reports, two F-35 fighter jets bombed the joint Quds Force, PMU terror group base in Al-Bukamal (Abu Kamal), near the border between Iraq and Syria. The target was a series of recently transferred missiles and ballistic missiles, as well as technical equipment.

According to unconfirmed reports, the air raid aimed a truck transporting weapons to Iranian depots in Al-Bukamal. There are reports of a number of terrorists who were injured or eliminated during the attack.

Twitter #albukamal January 9-10, 2020

Israel has repeatedly bombed the Al-Bukamal area on the border with Syria as Iran moves its assets to locations closer to the border with Iraq. Two weeks ago, the Syrian Human Rights Observatory said five people were killed in a rocket attack on Iran-backed militias in Al Bukamal.

Three days earlier, at least three hunters were killed in an air raid near the Syrian capital Damascus attributed to Israel. The area at Al Bukamal has been attacked several times in recent months. Most of the attacks have been attributed to Israel, which does not comment on the reports.

Last month, the Israeli satellite imaging company ImageSat revealed that Iran is building an underground terrain tunnel to store weapons and relocate terrorists on the border between Iraq and Syria.

For Israel, the location of Al-Bukamal on the border between Iraq and Syria is very important. It has been the target of recent Israeli air strikes. Al-Bukamal is also the location of an important intersection between Syria and Iraq, making it an important hub for Iranian arms transports to Iran-backed militias in Iraq, Syria and Lebanon.

In the early days of the control of the Iranian and Iraqi militias over the city of Al-Bukamal, the means of communication were wireless radios. After a few months of control over the Syrian / Iraqi border town of al-Bukamal, the murders in the area increased, affecting a number of Iranian militias.

The assault of Iranian militia vehicles and their movements by cells against the militias were detected by the frequency used by the wireless radios. Because of this detection, the Iranian militias gave the order not to speak on the radio, except in emergencies.

After a few months, Iranian militias reached cellular lines from the Zain Iraq company through its members in the Popular Mobilization Forces. About two months ago, Iranian militias set up a reinforced communications network for Zain Iraq on Jabal al-Baghouz on the Iraqi side of the border to gain more coverage in al-Bukamal and the countryside. To obtain a communication line, it requires personal identification and sometimes permission from militia commanders.


Sources:

♦ to an article by Rossella Tercatin "8 killed in strike on Iranian militia on Iraq-Syria border, media blame Israel" of January 10, 2020 on the site of The Jerusalem Post

♦ to an article "Israeli fighter jets bomb Iranian missile depot near the Syria-Iraq border" from January 9, 2020 on the site of Behind The News

♦ to an article by Elad Benari "Report: Israel attacked weapons truck on Iraq-Syria border" from January 10, 2020 and an article by Barry Shaw "Israeli intelligence briefing. Al-Bukamal Iranian base in Syria ”from 15 October 2019 on the site of Arutz Sheva

Google Translate