10 januari 2020

2020-01-10-11.45: EU spreekt per ongeluk van ‘betwiste’ gebieden - EU accidentally speaks of "disputed" areas


Nederlands - English

NEDERLANDS:

In een EU-persbericht waarin nieuwe plannen voor Israëlische nederzettingen op de Westoever worden veroordeeld, werd gesproken van “bezette of betwiste gebieden”. Kort daarna is een nieuwe versie gepubliceerd die alleen van “bezette gebieden” spreekt.

Bron: CIDI

Deze week hebben Israëlische autoriteiten goedkeuring gegeven voor de bouw van bijna tweeduizend nieuwe woningen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Zoals gebruikelijk reageerde de Europese Dienst voor Extern Optreden (EEAS) hierop met een veroordeling in een statement. Normaal gesproken spreekt de EU van bezette gebieden wanneer het gaat om de Westoever en Oost-Jeruzalem. Het persbericht dat vandaag werd gepubliceerd, sprak echter van “bezette of betwiste gebieden”.

Het bouwen van nederzettingen in bezette gebieden wordt als illegaal volgens internationaal recht beschouwd. Het bouwen in betwiste gebieden echter niet. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zijn de Israëlische nederzettingen op de Westoever dan ook niet illegaal

De Westelijke Jordaanoever werd na de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog van 1948 geannexeerd door Jordanië. Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 veroverde Israël de Westoever nadat Jordaanse artillerie de Joodse staat onder vuur nam.

Onder de Oslo-akkoorden van 1993 getekend tussen Israël en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), is de Westoever verdeeld in drie verschillende gebieden – A, B en C. Zone A valt geheel onder de Palestijnse Autoriteit (PA). In zone B is de administratie in handen van de PA maar de veiligheid in handen van Israël. Zone C is geheel in Israëlische handen en valt onder de militaire wetgeving in Israël. De bedoeling was dat de Oslo-akkoorden een opmaat naar een permanente tweestatenoplossing zou zijn, maar latere onderhandelingen hebben niet tot een dergelijke overeenkomst geleid.

Desondanks hanteert de EU de term “bezette gebieden”. Kort na publicatie van de veroordeling van de aankondiging van nieuwe woningen, werd dan ook een nieuwe versie van het persbericht uitgebracht. Het woord “betwiste” is in de nieuwe versie weggelaten.

Volgens EEAS-woordvoerder Peter Stano berust het gebruik van het woord “betwiste” op een “menselijke fout”. “De Europese Unie herhaalt haar duidelijke standpunt dat alle nederzettingen in Palestijnse bezette gebieden illegaal zijn onder internationaal recht en een groot obstakel zijn voor het realiseren van de tweestatenoplossing en een rechtvaardige, duurzame en volledige vrede” – zo valt te lezen in het persbericht.

In het statement wordt ook opgeroepen tot het “stoppen en voorkomen van geweld door nederzettingsinwoners tegen Palestijnse burgers en hun bezittingen”. Over geweld door Palestijnen wordt in het persbericht echter niet gesproken.

De EEAS-veroordeling eindigt met de herhaling dat de EU de “hervatting van een betekenisvol proces tot een tweestatenoplossing” blijft steunen. Dat is de “enige realistische en levensvatbare manier om de legitieme aspiraties van beide volken te vervullen”, aldus het persbericht


**********************************************
ENGLISH:

An EU press release condemning new plans for Israeli settlements in the West Bank spoke of "occupied or disputed territories." Shortly thereafter a new version was published that only speaks of "occupied territories".

Source: CIDI

This week, Israeli authorities approved the construction of nearly two thousand new homes in the West Bank and East Jerusalem. As usual, the European External Action Service (EEAS) responded with a conviction in a statement. The EU normally speaks of occupied territories when it comes to the West Bank and East Jerusalem. The press release published today, however, spoke of "occupied or disputed territories".

Building settlements in occupied territories is considered illegal under international law. However, building in disputed areas is not. According to US Secretary of State Mike Pompeo, the Israeli settlements on the West Bank are therefore not illegal.

The West Bank was annexed by Jordan after the Israeli war of independence of 1948. During the Six-Day War in 1967, Israel conquered the West Bank after Jordanian artillery attacked the Jewish state.

Under the 1993 Oslo Accords signed between Israel and the Palestinian Liberation Organization (PLO), the West Bank is divided into three distinct areas - A, B and C. Zone A falls entirely under the Palestinian Authority (PA). In zone B the administration is in the hands of the PA but the security is in the hands of Israel. Zone C is entirely in Israeli hands and falls under Israel's military legislation. The intention was that the Oslo Accords would be a prelude to a permanent two-state solution, but subsequent negotiations did not lead to such an agreement.

Nevertheless, the EU uses the term "occupied territories". Shortly after the publication of the condemnation of the announcement of new homes, a new version of the press release was issued. The word "disputed" has been omitted in the new version.

According to EEAS spokesperson Peter Stano, the use of the word "disputed" is based on "human error." "The European Union reiterates its clear position that all settlements in Palestinian occupied territories are illegal under international law and a major obstacle to achieving the two-state solution and a just, lasting and complete peace" - the press release says.

The statement also calls for "the cessation and prevention of violence by settlement residents against Palestinian civilians and their possessions". However, there is no mention of violence by Palestinians in the press release.

The EEAS condemnation ends with the reiteration that the EU continues to support the "resumption of a meaningful two-state solution process". That is the "only realistic and viable way to fulfill the legitimate aspirations of both nations," the press release said

Google Translate