13 januari 2020

2020-01-13-12.45: Recordbrekende regenval in Israël - Record-Breaking Rainfall in Israel

Recordbrekende regenval in Israël is Gemengde Zegen: Meer van Galilea Stijgt maar grote Overstromingen en zeven Doden [zie foto]

Nederlands - English:

NEDERLANDS:

Zij zeiden niet: "Wij moeten ontzag hebben voor de Heer, onze God, die ons tijdig regen geeft, in het najaar en het voorjaar, die een vaste oogsttijd geeft.” Jeremia 5:24 (NBV)

Bron: Breaking Israel News

Een stormfront vanuit de Middellandse Zee heeft massale overstromingen veroorzaakt in Israëlische steden en rivieren, wat  zeven doden tot gevolg heeft gehad en grote schade heeft aangericht aan huizen, voertuigen en infrastructuur. Zware regenval hield aan tot en met donderdag. De regen viel gedurende twee weken in Israël en verbrak volgens de Israëlische Meteorologische Dienst op donderdag een record van 50 jaar. Toen viel de grootste hoeveelheid neerslag in Noord-Israël.

Stormachtige Middellandse Zee (foto door Flash90)

In het noorden van Israël heeft regenval grote overstromingen veroorzaakt, vooral in Nahariya, waar vrijwillige reddingsorganisaties in de afgelopen week stand-by hebben gestaan. In de noordelijke kustvlakte en Ramot Menashe is er in de afgelopen twee weken ongeveer 350 tot 400 millimeter gevallen. Meer dan 400 mm. viel in het Westen en Boven-Galilea - in sommige gebieden tot wel 450 mm.

"Vandaag hebben we meer dan 50 bewoners van een bejaardenhuis in Nahariya geëvacueerd omdat hun huis het water niet meer buiten kon houden", zei de internationale woordvoerder van United Hatzalah, Raphael Poch. "In het zuiden was er vandaag een ongeluk met dodelijke afloop toen een auto van de snelweg slipte," vertelde hij JNS donderdag.

Evacuatie bij overstromingen in Nahariya (Foto door Flash90)

Er werd ook een record verbroken in Zuid-Israël, waar volgens de Meteorologische Dienst ongeveer 122 mm was gevallen. Daar werd een record van 76 jaar oud verbroken.

Toen de directeur-generaal Eli Bin van Magen David Adom de waarschuwing voor het zware weer ontving, zei hij: “MDA heeft zijn personeelsbestand van EMT's en paramedici uitgebreid en 4x4 voertuigen aan de vloot toegevoegd in een poging snel op alle incidenten te reageren en te zorgen voor de best mogelijke medische zorg voor mensen in nood. MDA's EMT's en paramedici blijven alert en zijn bereid om levens te redden en behandelingen te bieden in alle weersomstandigheden. "

Volgens Magen David Adom adjunct-woordvoerder en paramedicus Nadav Metzner ontvangt de ambulanceorganisatie op een normale dag ongeveer 5.000 telefoontjes vanuit het hele land. Halverwege donderdag kreeg de organisatie al meer dan 5.000 telefoontjes.

"We werken de klok rond, met 800 ambulances en 100 4X4's. EMT's en paramedici werken hand in hand met brandweerlieden, militairen en regionale steden," vertelde hij JNS. "Minstens 200 tot 300 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht en Magen David Adom is nog steeds alert."

"Kom niet in de buurt van watervlakten en kijk bij familieleden of alles nog goed is", beval Metzner aan.

De Lakhish-rivier na zware regenval in Ashdod (Foto door Flash90)

Volgens Chaim Rafalowski, de coördinator van het rampenmanagement van MDA, heeft de organisatie onder meer mensen uit zwembaden gered; kregen zij oproepen vanwege onderkoeling en van vrouwen, die aan het bevallen waren; oproepen in het zuiden vanwege liften die geen elektriciteit  meer kregen; en transport voor mensen die aan de beademing lagen en zonder stroom kwamen te zitten.

Hij riep de Israëlische bevolking op "niet uit te gaan tenzij het nodig is" en "geen onnodige reizen te maken."

Een tank bedekt met sneeuw in de Golanhoogte (Foto door Flash90)

‘Vanaf jonge leeftijd wordt de doelmatigheid van vrijwilligerswerk onderwezen.’

Terwijl dokters en paramedici in het hele land de klok rond werken, zorgen vrijwilligersorganisaties Magen David Adom en United Hatzalah ervoor dat hun werknemers droge kleren hebben en warm kunnen blijven terwijl ze voor mensen in het hele land zorgen.

Poch verklaarde dat er, ondanks de extreme weersomstandigheden, velen zoveel vriendelijkheid en zorg voor anderen tijdens de storm hadden getoond.

"Mensen verlaten hun huizen in het holst van de nacht om anderen te redden," zei hij. “Israël is een geweldige plek met verschillende vrijwilligersorganisaties - die allemaal hun best doen om mensen in nood te helpen; mensen die te kampen hebben met de beproevingen van de storm, hetzij door overstromingen, verkeersongevallen, gestrand raken of geen verwarming of water hebben."

Mensen zoeken dekking tegen de regen tijdens het regenachtig en winderig weer in de wijk Beit Hakerem in Jeruzalem (Foto door Flash90)

"Vrijwilligerswerk en saamhorigheid in alle organisaties is iets dat me dankbaar maakt voor het leven in Israël. Het is onderdeel van de Joodse en Israëlische natie, en onderdeel van de samenleving. Al vanaf jonge leeftijd wordt de doelmatigheid van vrijwilligerswerk onderwezen, " ging hij verder. "Daarom zijn er veel minder gewonden en dodelijke slachtoffers."

Vanaf donderdag en verder die week, zal United Hatzalah een speciaal 'warm huis'-programma initiëren, daarbij worden 700 dekens, warmtepacks en andere kleding uitgedeeld in het hele land aan ouderen die op zichzelf wonen.

Bazelet-rivier tijdens zware regenval, op de Golan-hoogvlakte (Foto door Flash 90)

 ******************************************
ENGLISH: 

Record-Breaking Rainfall in Israel is Mixed Blessing: Sea of Galilee Rises But Major Flooding and Seven Dead [PHOTO SPREAD]

They have not said to themselves, “Let us revere Hashem our God, Who gives the rain, The early and late rain in season, Who keeps for our benefit The weeks appointed for harvest.” Jeremiah 5:24 (The Israel Bible™)

Source: Breaking Israel News

A storm front from the Mediterranean has caused massive flooding in Israeli cities and rivers, causing major damage to homes, vehicles, and infrastructure, as well as seven deaths as heavy rain continues through Thursday. Rain fell for two weeks in Israel, breaking a 50-year record for the highest amount of precipitation in northern Israel on Thursday, according to the Israel Meteorological Service.

Stormy Mediterranean (phot by Flash90)

In Israel’s north, rainfall has caused extensive flooding, especially in Nahariya, where volunteer rescue organizations have been on standby and high alert over the past week. In the northern coastal plain and Ramot Menashe, some 350 to 400 millimeters have accumulated over the last two weeks, and more than 400 mm. fell in the Western and Upper Galilee – in some areas reaching as much as 450 mm.

“Today, we evacuated over 50 residents of a senior resident home in Nahariya because their home lost power and flooded,” said United Hatzalah international spokesperson, Raphael Poch. “In the south, there was a fatality today as a car slipped off the highway,” he told JNS on Thursday.

 Evacuation from flooding in Nahariya (Photo by Flash90)

A record was also broken in southern Israel where, according to the meteorological service, some 122 mm. fell, breaking a 76-year-old record.

Magen David Adom director general Eli Bin, upon receiving the warning of the severe weather, said “MDA increased its staffing of EMTs and paramedics, and added 4×4 vehicles to the fleet in effort to provide a rapid response to all incidents, and provide the best possible medical care to those in need. MDA’s EMTs and paramedics continue to be on high alert, and are prepared to save lives and provide treatment in all weather conditions.”

According to Magen David Adom deputy spokesman and paramedic Nadav Metzner, the ambulance organization receives approximately 5,000 calls across the country on a normal day. Halfway through Thursday, the organization already got more than 5,000 calls.

“We are working around the clock, with 800 ambulances and 100 4X4s ready with EMTs and paramedics working hand in hand with firefighters, the military and regional cities,” he told JNS. “At least 200 to 300 people have been taken to the hospital and Magen David Adom is still on high alert.”

“Don’t go near any bodies of water and check on family members to make sure they are OK,” recommended Metzner.

 The Lakhish River following heavy rain in Ashdod (Photo by Flash90)

According to Chaim Rafalowski, MDA’s disaster-management coordinator, the organization’s response has included saving those stranded in water pools; calls of hypothermia and women in labor; calls from elevators that have lost electricity in the south; and transportation for those on ventilation and without power.

He called on the Israeli population “not to go out unless it is necessary,” and “not to make unnecessary travel.”

A tank covered in snow in the Golan Heights (Photo by Flash90 )

‘Volunteerism taught as a goal from a young age’

As medics and paramedics around the country are working around the clock, volunteer organizations Magen David Adom and United Hatzalah are ensuring that their employees have dry clothes and are able to stay warm as they care for people around the country.

Despite the extreme weather conditions, Poch commented on the kindness and care for others that many have shown during the storm.

“People are leaving their houses in the middle of the night to go rescue others,” he said. “Israel is an amazing place with several volunteer organizations—each one trying their best to help those in need who are suffering through the trials and tribulations of the storm, whether through flooding, road accidents, getting stranded, or being unable to have heat and water.”

People take cover from the rain during a rainy and windy weather in Beit Hakerem neighborhood in Jerusalem (Photo by Flash90)

“Volunteering and togetherness across all organizations is something that makes me thankful for living in Israel, being a part of the Jewish and Israeli nation, and part of the society that lives here with the idea of volunteerism taught as a goal from a young age,” he continued. “Because of that, there are a lot less injuries and fatalities.”

Starting on Thursday and continuing through the week, United Hatzalah will be initiating a special “warm house” program, giving out 700 blankets, heat packs and other clothing to elderly around the country who are living on their own.

Bazelet River during heavy rains, in the Golan Heights (Photo by Flash 90)