13 januari 2020

2020-01-13-13.15: Moslims en Palestijnse ‘primitieve terroristen’ zijn boos op The Messiah van Netflix - Muslims and Palestinian "primitive terrorists" are angry with The Messiah of Netflix

Plaatje hierboven: In de pilootaflevering van de omstreden Netflix-serie The Messiah, rol gespeeld door de Belgische acteur Mehdi Dehbi, leidt de nieuwe Christus zowat  2000 Syrisch-Palestijnse vluchtelingen naar Israël waar hij gearresteerd en ondervraagd wordt door de Shin Bet [beeldbron: IMDB]

De ‘Messiah’ van Netflix is nog geen twee weken oud en heeft al veel controverses opgeleverd om de premium streaming-service de rest van het jaar te kunnen gebruiken.

Bron: Brabosh

De serie, die gaat over hoe de wereld reageert op een mysterieuze, almachtige figuur, heeft de Arabieren en Iraniërs woedend gemaakt vanwege de weergave van het hoofdpersonage van de serie.

Moslims vermoeden dat de hoofdpersoon, Al-Masih (gespeeld door de Belgische acteur Mehdi Dehbi), wordt verondersteld de Dajjal of de antichrist te vertegenwoordigen, maar de serie suggereert dat deze heilige figuur misschien een door de staat gesponsorde antichrist is.

Primitieve terroristen
Al-Masih trekt de aandacht van de CIA en de Mossad wanneer hij duizenden Palestijnse vluchtelingen in Syrië naar Israël probeert te smokkelen. Een vernietigende recensie van het Midden-Oosten Eye heeft bijvoorbeeld geen woorden gespaard: “Het script van Messiah is zo onsamenhangend, het is genoeg om je je geloof te laten verliezen als je nog enigszins een religie zou kunnen hebben, vermoeiende flatliners, lomp acteren en een stuurloos complot.

De auteur beschuldigt ook de show van het proberen om westerse karakters op een genuanceerde manier af te beelden, terwijl hij Palestijnen en Syrische vluchtelingen schildert als primitieve terroristen. “Door Palestijnse rechten voor vrijheid te koppelen aan een dubbelzinnig en ambivalent karakter, die al dan niet een messias is, probeert de serie de ambitie van een volk te fictionaliseren,” vervolgt hij.

Maar wat critici buiten het Midden-Oosten ook verontwaardigd heeft, is de onthulling van de show dat Al-Masih een Iraanse agent zou zijn. Zoals The Raw Story opmerkt, “gaat de show een duidelijk en gevaarlijk geopolitiek verhaal voort dat de weg bereidt voor christelijk rechts: Amerika moet samenwerken met Israël om Iraanse terroristen te verslaan wiens invloed het Midden-Oosten doordringt.

Evenzo zei de Amerikaanse christelijke komiek Jeremy McLellan: “Kijkend naar de Messiah op Netflix en het is pijnlijk duidelijk direct dat hij eigenlijk de Dajjal of de antichrist is. Aanwijzingen zijn onder meer zijn naam al-Masih, afkomstig uit Iran (wat nu slecht is), verwijzingen naar een oog, en niet blank zoals de oorspronkelijke Jezus.” Het is dan ook geen verrassing dat Iran New Now de serie als een volle “rechtse claptrap” beschouwt.

Plaatje hieronder: Het is nog even geduld oefenen maar als het effe mee zit zien we misschien in één van de volgende afleveringen Al-Masih, aka The Messiah, over het water wandelen zoals ene Christus het hem een tijd geleden al eens heeft voorgedaan. De sjlemiele anti-christ Al-Masih die op het water gaat racen tegen de Ware Christus? Wie gaat het halen? In de film kan tegenwoordig alles 🙂

Bronnen:

♦ naar een artikel van Noa Amouyal “Netflix’s ‘Messiah’ demonizes Muslims, critics allege; New series about all-powerful, mysterious figure with possible holy powers draws outrage” van 12 januari 2020 op de site van Israel Hayom

♦ een artikel op deze blog “Nieuwe Netflix-serie Messiah doet harten van gelovigen en bijgelovigen sneller slaan” van 2 januari 2020

♦ naar een artikel van Aaron Reich “Jordan asks Netflix not air controversial series ‘Messiah’ in the country” van 1 januari 2020 en een artikel van Hagay Hacohen “The Messiah came to Tel Aviv, was beaten and arrested by police” van 30 oktober 2019 op de site van The Jerusalem Post******************************************
ENGLISH:

Muslims and Palestinian "primitive terrorists" are angry with The Messiah of Netflix
Image above: In the pilot episode of the controversial Netflix series The Messiah, played by the Belgian actor Mehdi Dehbi, the new Christ leads some 2000 Syrian-Palestinian refugees to Israel where he is arrested and interrogated by the Shin Bet [image source: IMDB ]

The "Messiah" of Netflix is less than two weeks old and has already caused many controversies to use the premium streaming service for the rest of the year.

Source: Brabosh

The series, about how the world reacts to a mysterious, almighty figure, has infuriated the Arabs and Iranians because of the portrayal of the protagonist of the series.

Muslims suspect that the main character, Al-Masih (played by the Belgian actor Mehdi Dehbi), is supposed to represent the Dajjal or the antichrist, but the series suggests that this holy figure might be a state-sponsored antichrist.

Primitive terrorists
Al-Masih attracts the attention of the CIA and the Mossad when he tries to smuggle thousands of Palestinian refugees in Syria to Israel. For example, a devastating review of the Middle East Eye has spared no words: “The Messiah script is so incoherent, it is enough to make you lose your faith if you could still have some religion, tiring flatliners, rude acting and a helpless conspiracy. "

The author also accuses the show of trying to portray Western characters in a nuanced way, while painting Palestinians and Syrian refugees as primitive terrorists. "By linking Palestinian rights for freedom to an ambiguous and ambivalent character, which may or may not be a messiah, the series attempts to fictionalize the ambition of a people," he continues.

But what has also offended critics outside the Middle East is the show's revelation that Al-Masih is said to be an Iranian agent. As The Raw Story notes, "the show continues a clear and dangerous geopolitical story that paves the way for the Christian right: America must work with Israel to defeat Iranian terrorists whose influence permeates the Middle East."

Similarly, the American Christian comedian Jeremy McLellan said: “Looking at the Messiah on Netflix, it is painfully obvious right away that he is actually the Dajjal or the antichrist. Indications include his name al-Masih, from Iran (which is bad now), references to an eye, and not white like the original Jesus. "It is therefore no surprise that Iran's New Now series is a full" right-hand clapprap.

Picture below: It is still a bit of practice, but if the effect is not that good, we may see Al-Masih, aka The Messiah, walking across the water in one of the following episodes as one Christ had shown him a while ago. The shabby anti-Christ Al-Masih who will race on the water against the True Christ? Who will make it? Nowadays everything is possible in the film 🙂

Sources:

♦ to an article by Noa Amouyal "Netflix's" Messiah "demonizes Muslims, critics allege; New series about all-powerful, mysterious figure with possible holy powers draws outrage ”from January 12, 2020 on the site of Israel Hayom

♦ an article on this blog "New Netflix series Messiah makes hearts of believers and superstitious people beat faster" from 2 January 2020

♦ to an article by Aaron Reich "January asks Netflix not air controversial series" Messiah "in the country" from January 1, 2020 and an article from Hagay Hacohen "The Messiah came to Tel Aviv, was beaten and arrested by police" from October 30 2019 on the site of The Jerusalem Post

Google Translate