13 januari 2020

2020-01-13-14.30: EU en Palestijnse Autoriteit hebben een plan ontwikkeld om Israël te vernietigen - The EU and the Palestinian Authority have developed a plan to destroy Israel

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Door: Brabosh

De Europese Unie en de Palestijnse Autoriteit hebben een plan ontwikkeld om Israël te vernietigen; Het wordt ‘Europese gezamenlijke strategie ter ondersteuning van Palestina (EJS)‘ en de ‘Nationale beleidsagenda van de Palestijnse Autoriteit (PANPA)‘ genoemd.

Volgens de PANPA is het hun missie om…

[..] volledige Palestijnse soevereiniteit te verkrijgen over het gehele grondgebied volgens de grenzen van 1967; om een einde te maken aan de illegale, methodische en voortdurende onteigening van Israël van Palestijns land, hulpbronnen en water; om het langdurige beleg van Gaza op te heffen en tegelijkertijd een geografische band met de Westelijke Jordaanoever te waarborgen; om de berekende pogingen van Israël om Oost-Jeruzalem van de rest van Palestina te scheiden, te staken en terug te draaien; en om de illegale scheidingsmuur te ontmantelen die tienduizenden Palestijnen gevangen houdt.

Het mobiliseren van nationale en internationale steun zal worden bereikt door de volgende maatregelen:

Soevereiniteit over het gehele grondgebied van de staat Palestina aan de grenzen van 1967, inclusief Oost-Jeruzalem, opnieuw bevestigen; vestigen en ontwikkelen van Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van de staat Palestina; het conflict internationaliseren en internationale steun mobiliseren voor de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk, waaronder het recht op zelfbeschikking en het recht op terugkeer, en de vrijlating van gevangenen; verhoging van de politieke, juridische, economische en maatschappelijke druk om de bezetting te beëindigen; het beleg van Gaza opheffen en een geografische band met de Westelijke Jordaanoever tot stand brengen; onafhankelijkheidsovergangsplannen voorbereiden die de stappen in kaart brengen om volledige Palestijnse autoriteit over heel Palestina in alle sectoren van een soevereine staat te laten gelden. 

Met’ Oost-Jeruzalem ‘bedoelen ze niet alleen de Oude Stad, maar alle gebieden die het Jordaanse Legioen in 1948 veroverde, inclusief de Tempelberg, de Olijfberg (de Joodse begraafplaats die werd ontheiligd) en de stad David / Silwan. Het omvat alle Joodse buurten van Jeruzalem die werden gebouwd na de Zesdaagse Oorlog van 1967 (Ramot, Gilo, Pisgat en Givat Ze’ev, Har Homa en Ma’aleh Adumim), de Joodse gemeenschappen die werden vernietigd door het Jordaanse legioen In 1947-48 (Neve Yaakov en het Etzion-blok, die na 1967 werden herbouwd), en de strategische Jordaanvallei, die terroristen van over de hele wereld zouden gebruiken om ‘de Westelijke Jordaanoever’ te betreden en Israël aan te vallen.

Standvastig verzet tegen bezetting moet actief worden nagestreefd op politiek, economisch, juridisch en financieel vlak, niet alleen door Palestijnen, maar door de wereld. Dit zal worden bereikt door de volgende maatregelen: gebruik maken van internationale tribunalen en andere mechanismen om de bezetting en apartheid tegen Palestina tegen te gaan; dring er bij andere landen op aan hun verplichtingen onder het internationaal recht na te komen met betrekking tot het beëindigen van de koloniale Israëlische bezetting … een rechtvaardige oplossing voor de vluchtelingen van Palestina zal worden gevonden in overeenstemming met het internationale recht. 

Het “recht op terugkeer” (naar Israël) voor miljoenen Arabische ‘vluchtelingen’ die in door UNRWA gesponsorde ‘kampen’ in Syrië, Libanon en Jordanië wonen, is een basisvraag en de kern van het Palestijnse verhaal (de ‘Nakba’-catastrofe, het establishment van Israël). Dit zou leiden tot de vernietiging van Israël en het verklaart waarom de EU de grootste donor is van UNRWA en de Palestijnse Autoriteit.

De PA Nationale beleidsagenda 2017-2022 en de Europese gezamenlijke strategie 2017-2020 zijn twee onderling verbonden planningsprocessen. Sinds 2015 hebben de EU / lidstaten (de lidstaten Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Hongarije, Malta, Polen, Roemenië, Slowakije en Zweden) en de Palestijnse Autoriteit zeer nauw samengewerkt bij hun respectieve en sterk onderling verbonden planningsprocessen, dwz de Palestijnse nationaliteit Beleidsagenda (NPA) 2017-2022 en de Europese gezamenlijke strategie 2017-2020.

Naast specifieke EU / PA-projecten financiert de EU meer dan twee dozijn organisaties (NGO’s) die zich toeleggen op het demoniseren van Israël; deze NGO’s ontvangen ook miljoenen van individuele Europese landen en particuliere organisaties, zoals Open Society en het New Israel Fund. Bovendien besteedt de EU miljoenen euro’s aan anti-Israëlische NGO’s in Europa, zoals Daikonia, Finn Church Aid, enz., die ook Palestijnse NGO’s financieren.

De Money Trail, een rapport dat is gepubliceerd door het Israëlische ministerie van Strategische Zaken, is een uitstekende analyse en is te zien op hun website: 4IL.org.il. NGO-Monitor heeft uitgebreide gegevens over EU-financiering en hoe het systeem werkt.

De EU biedt, in strijd met de Oslo-akkoorden, ook financiële steun aan PA-ingezetenen die illegaal naar Area C gaan, onder Israëlische controle, en illegaal huizen bouwen. De EU financiert ook illegaal bouwen door bedoeïenen in Israël en legale ngo’s die hen verdedigen. De voor de hand liggende en belangrijkste vraag is waarom de EU ernaar streeft een relatief stabiele situatie te ondermijnen in gebieden onder PA / PLO-controle, en negeert terroristische groeperingen in de Gazastrook die worden bestuurd door Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad en anderen.

Waarom denkt de EU dat een ander ‘land voor vrede’ -plan anders zal zijn dan alle eerdere mislukkingen? Waarom negeert de EU PA / PLO-steun voor terrorisme en blijft zij het ‘pay-for-slay’ -programma van de PA steunen dat salarissen betaalt aan terroristen in de gevangenis en families van ‘martelaren’ (terroristen)? Waarom steunt de EU het corrupte regime van PA-president Mahmoud Abbas? Wat denkt de EU dat er zal gebeuren nadat Abbas sterft of wordt vervangen? En wat verplicht een toekomstig Arabisch regime zich te ontdoen van overeenkomsten? Wat zal voorkomen dat Hezbollah, jihadistische en ISIS-achtige groepen een machtsstrijd aangaan om de staat te beheersen?

Het is begrijpelijk dat de EU zich alleen zorgen maakte over de Palestijnse claims, maar niet over het andere gebied dat in 1967 door de IDF was veroverd: de Golan-hoogvlakte. Hoewel het niet als ‘bezet’ wordt beschouwd, zou het terugkeren naar het Syrische bewind pure idiotie zijn.

Ten slotte verwijzen noch de EU noch de PA naar de geschiedenis, omdat de connectie van het Joodse volk met het Land Israël goed gedocumenteerd is in tekst en archeologie. Hoewel genegeerd, is dit het meest cruciale aspect van het begrijpen van het conflict; het is, voor Joden, de basis van nationale identiteit.

Dit is hoe het EU / VN / PLO-plan werkt: ten eerste Israël demoniseren en isoleren door de internationale gemeenschap en een Palestijnse staat erkennen. Ten tweede, het toepassen van economische en militaire sancties tegen Israël om het te dwingen zich terug te trekken uit ‘bezet Palestijns gebied, OPT.’ De uitvoering van dit plan zal niet leiden tot vrede – de ‘tweestatenoplossing’ – het zal zijn (voor Israël) de facto ‘De Endlösung‘ betekenen.

Bronnen:

♦ naar een artikel van Moshe Dann “The EU-PA/PLO strategy to destroy Israel; The European Union and the Palestinian Authority have developed a plan to destroy Israel” van 11 januari 2020 op de site van The Jerusalem Post


****************************
ENGLISH:
Source: Brabosh

The European Union and the Palestinian Authority have developed a plan to destroy Israel
The European Union and the Palestinian Authority have developed a plan to destroy Israel; It is called "European Joint Strategy in Support of Palestine (EJS)" and the "National Policy Agenda of the Palestinian Authority (PANPA)".

According to the PANPA it is their mission to ...

[...] obtain full Palestinian sovereignty over the entire territory according to the 1967 borders; to put an end to the illegal, methodical and continuous expropriation of Israel from Palestinian land, resources and water; to end Gaza's long-term siege while at the same time ensuring a geographical link with the West Bank; to stop, strike and roll back Israel's calculated attempts to separate East Jerusalem from the rest of Palestine; and to dismantle the illegal dividing wall that imprisons tens of thousands of Palestinians.

The mobilization of national and international support will be achieved through the following measures:

Reaffirm sovereignty over the entire territory of the state of Palestine on the 1967 borders, including East Jerusalem; establishing and developing East Jerusalem as the capital of the state of Palestine; internationalize the conflict and mobilize international support for the inalienable rights of the Palestinian people, including the right to self-determination and the right to return, and the release of prisoners; increasing political, legal, economic and social pressure to end the occupation; abolish the siege of Gaza and establish a geographical link with the West Bank; prepare independence transition plans that map the steps to assert full Palestinian authority throughout Palestine in all sectors of a sovereign state.

By "East Jerusalem" they mean not only the Old City, but all areas that the Jordanian Legion conquered in 1948, including the Temple Mount, the Mount of Olives (the Jewish cemetery that was desecrated) and the city of David / Silwan. It includes all the Jewish neighborhoods of Jerusalem that were built after the 1967 Six-Day War (Ramot, Gilo, Pisgat and Givat Ze'ev, Har Homa and Ma'aleh Adumim), the Jewish communities that were destroyed by the Jordanian legion in 1947- 48 (Neve Yaakov and the Etzion bloc, which were rebuilt after 1967), and the strategic Jordan Valley, which terrorists from all over the world would use to enter "the West Bank" and attack Israel.

Steadfast resistance to occupation must be actively pursued on a political, economic, legal and financial level, not just by Palestinians, but by the world. This will be achieved through the following measures: use international tribunals and other mechanisms to combat occupation and apartheid against Palestine; urge other countries to fulfill their obligations under international law with regard to ending the colonial Israeli occupation ... a fair solution for Palestinian refugees will be found in accordance with international law.

The "right to return" (to Israel) for millions of Arab "refugees" living in UNRWA-sponsored "camps" in Syria, Lebanon, and Jordan is a basic question and the core of the Palestinian story (the "Nakba" catastrophe, the establishment of Israel). This would lead to the destruction of Israel and it explains why the EU is the largest donor to UNRWA and the Palestinian Authority.

The PA National Policy Agenda 2017-2022 and the European Joint Strategy 2017-2020 are two interconnected planning processes. Since 2015, the EU / Member States (Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Hungary, Malta, Poland, Romania, Slovakia and Sweden) and the Palestinian Authority have worked very closely together in their respective and strongly interconnected planning processes, ie the Palestinian nationality Policy agenda ( NPA) 2017-2022 and the European joint strategy 2017-2020.

In addition to specific EU / PA projects, the EU finances more than two dozen organizations (NGOs) dedicated to demonizing Israel; these NGOs also receive millions from individual European countries and private organizations such as Open Society and the New Israel Fund. In addition, the EU spends millions of euros on anti-Israeli NGOs in Europe, such as Daikonia, Finn Church Aid, etc., which also fund Palestinian NGOs.

The Money Trail, a report published by the Israeli Ministry of Strategic Affairs, is an excellent analysis and can be seen on their website: 4IL.org.il. NGO Monitor has extensive data on EU funding and how the system works.

The EU also offers financial support, contrary to the Oslo Accords

Sources:

♦ to an article by Moshe Dann “The EU-PA / PLO strategy to destroy Israel; The European Union and the Palestinian Authority have developed a plan to destroy Israel ”of 11 January 2020 on the site of The Jerusalem Post


Google Translate