23 januari 2020

2020-01-23-10.35: VIDEO: Arabieren kapen auto's in centraal Israël: 'Rijden of ik vermoord je'. - Arab hijacks car in central Israel: 'Drive or I'll kill you'


Nederlands - English

NEDERLANDS:

De officier van justitie diende een aanklacht in bij de centrale rechtbank van het district tegen Sa'id Allenbari, 39, van Lod voor overval, bedreiging van het leven, bemoeienis met een politieagent die zijn werk doet, ernstig letsel onder verzwarende omstandigheden, overtreding van een bevel tot toezicht en rijden terwijl hij dronken is.

Volgens de aanklacht is Allenbari het voertuig van een vrouw op de parkeerplaats van het Kaplan-ziekenhuis in Rehovot binnengedrongen. Allenbari deed de passagiersdeur open, stapte in het voertuig en zei tegen haar: "Rijden of ik vermoord je". Breng me naar Ramla. Ik vlucht voor iemand."


De bestuurder, die bang was voor Allenbari, begon te rijden op Route 40 naar het noorden. Tijdens de rit droeg Allenbari haar op om te "rijden, rijden," sloeg hij haar met zijn hand op haar rechterschouder en maakte hij een dreigend gebaar naar haar toe, alsof hij iets in zijn hand had.

Bij het bereiken van een kruispunt bij een rood licht stopte de vrouw het voertuig en vluchtte. Allenbari ging vervolgens op de bestuurdersplaats zitten en begon naar het noorden te rijden.

De vrouw belde de politie. Toen Allenbari bij de centrale kruising van de Lod aankwam, rende een aantal politieagenten die ter plaatse waren naar hem toe. Toen Allenbari een van de politieagenten zag, begon hij te rijden en zwenkte abrupt naar de rechterberm, en de politieagent moest opzij springen om te voorkomen dat hij door het voertuig werd geraakt.

Allenbari ging door met hoge snelheid en raakte een auto die vastzat in het verkeer, reed door en raakte een andere politieagent, zwaaide het voertuig terug in de richting van de rechterrijstrook en botste tegen een ander voertuig, en sloeg vervolgens een andere politieagent die in de buurt stond. Als gevolg van de botsing werd het voertuig naar voren geslingerd en raakte het een politieauto en drie andere auto's op het kruispunt. Drie politieagenten liepen verschillende breuken op, waaronder bekken-, gewrichts- en beenbreuken.

De handelingen werden gepleegd nadat Allenbari alcohol had gedronken, in strijd met een aan hem opgelegd bevel tot toezicht op zedendelinquenten.

Advocaat Sagi Segev, van het Centraal Procureurskantoor, schreef in het arrestatieverzoek: "De omstandigheden van het incident wijzen op het grote gevaar van de verdachte, die in het voertuig van de aanklager stapte en met dreigementen eiste dat ze hem van de plaats delict zou vervoeren. Nadat ze uit het voertuig was ontsnapt, bleef hij waanzinnig doorrijden, waarbij hij een politiewegversperring negeerde en twee politieagenten sloeg die bij de wegversperring stonden en hen en een andere persoon lichamelijke breuken toebracht. Het bekijken van de beelden van het incident laat zien hoe alleen door een wonder het leven niet werd ingekort door het onbeheerste gedrag van de respondent".

Bron: ArutzSheva7


************************************
ENGLISH: 


The District Attorney filed a charge in the Central District Court against Sa’id Allenbari, 39, of Lod for robbery, threatening life, interfering with a policeman performing his job, serious injury under aggravated circumstances, violation of a supervision order and driving while intoxicated.

According to the indictment, Allenbari entered a woman's vehicle at the Kaplan Hospital parking lot in Rehovot. Allenbari opened the passenger door, got in the vehicle and told her "Drive or I'll kill you. Take me to Ramla. I’m running away from someone."

The driver, who was afraid of Allenbari, began to drive on Route 40 heading north. During the trip, Allenbari instructed her to "drive, drive," hit her with his hand on her right shoulder and made a threatening gesture toward her, as if he were holding something in his hand.

Upon reaching an intersection at a red light, the woman stopped the vehicle and fled. Allenbari then moved into the driver's seat and began driving north.

The woman called the police. As Allenbari arrived at the Lod central junction, a number of police officers who were on the scene ran toward him. When Allenbari spotted one of the police officers, he started driving and swerved abruptly toward the right shoulder, and the policeman had to jump aside to avoid being hit by the vehicle.

Allenbari continued at high speed and hit a car stuck in traffic, continued driving and struck another policeman, swerved the vehicle back toward the right lane and crashed into another vehicle, then struck another policeman standing nearby. As a result of the collision, the vehicle was hurled forward and hit a police car and three other cars at the intersection. Three police officers suffered various fractures, including pelvic, joint and leg fractures.

The acts were committed after Allenbari consumed alcohol, in contravention of a sex offender supervision order imposed on him.

Attorney Sagi Segev, from the Central District Attorney's Office, wrote in the arrest request: "The circumstances of the incident indicate the great dangerousness of the respondent, who entered the complainant's vehicle and demanded with threats that she transport him from the scene. After she escaped from the vehicle he continued driving frenetically, ignoring a police roadblock and hitting two policemen who stood at the roadblock and causing them and another person bodily fractures. Watching footage of the incident shows how only by a miracle lives were not cut short by the respondent's unrestrained behavior."