05 februari 2020

2020-02-05-14.50: Joodse graven Dordrecht beklad met hakenkruizen en antisemitische teksten - Jewish graves Dordrecht daubed with swastikas and anti-Semitic texts

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Twee grafstenen op de Joodse begraafplaats in Dordrecht zijn afgelopen weekend beklad met hakenkruizen en antisemitische teksten. Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), de koepelorganisatie van Joodse gemeenten in Nederland, heeft aangifte gedaan van vernieling en discriminatie. Het NIK noemt de grafschennis “de gemeenste van menselijke laagheid”.

Uit de teksten blijkt dat het gaat om een gerichte antisemitische daad. De politie roept via Twitter getuigen op zich te melden door te bellen met 0900-8844.

Toenemend antisemitisme
“Wij verwachten dat de daders snel worden opgespoord en worden gestraft”, zo laat het NIK weten in een verklaring. “Een aanval op de doden is een aanval op het geheugen, op respect en op menselijke waardigheid. Dit gedrag heeft geen plaats in onze samenleving. Onze inzet is steeds om vreedzaam te leven naast al onze burgers, en wij stellen met kracht deze aanval op onze maatschappelijke waarden aan de kaak.”

CIDI sluit zich aan bij de woorden van het NIK. Deze antisemitische bekladding past in de zorgwekkende trend van het toenemend antisemitisme. Het aantal antisemitische incidenten nam afgelopen jaar wederom toe, zoals ook zal blijken uit de Monitor Antisemitische Incidenten2019, die binnenkort wordt gepubliceerd. De autoriteiten moeten daad bij het woord voegen: antisemitisme mag niet getolereerd worden. De daders moeten gepakt worden en berecht.

Camerabewaking
De bekladdingen zijn volgens de politie waarschijnlijk tussen afgelopen donderdag en zondagmiddag toegebracht. De begraafplaats wordt door camera’s bewaakt, zo liet een woordvoerder weten aan RTV Rijnmond. De beelden worden op dit moment bekeken, in de hoop de dader of daders te identificeren.

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht spreekt op Twitter over “wanstaltig gedrag”. Hij roept getuigen op te helpen om “de daders van deze lage actie op te sporen”.

Bron: CIDI


*******************************
ENGLISH:

Two tombstones at the Jewish cemetery in Dordrecht were covered with swastikas and anti-Semitic texts last weekend. The Dutch-Israelite Church Society (NIK), the umbrella organization of Jewish congregations in the Netherlands, has reported destruction and discrimination. The NIK calls the burial "the meanest of human iniquity".

The texts show that it is a targeted anti-Semitic act. The police are calling on Twitter to witnesses by calling 0900-8844.

Increasing anti-Semitism
"We expect the perpetrators to be traced and punished quickly," the NIK said in a statement. “An attack on the dead is an attack on memory, on respect and on human dignity. This behavior has no place in our society. Our commitment is always to live peacefully alongside all our citizens, and we strongly denounce this attack on our social values. ”

CIDI agrees with the words of the NIK. This anti-Semitic daubing fits in with the worrying trend of increasing anti-Semitism. The number of anti-Semitic incidents again increased last year, as will also appear from the Anti-Semitic Incidents Monitor19, which will be published shortly. The authorities must act to the word: anti-Semitism must not be tolerated. The perpetrators must be caught and tried.

Camera surveillance
According to the police, the scratching things were probably inflicted between last Thursday and Sunday afternoon. The cemetery is guarded by cameras, a spokesperson told RTV Rijnmond. The images are currently being viewed, hoping to identify the perpetrator or perpetrators.

Mayor Wouter Kolff van Dordrecht speaks on Twitter about "malicious behavior". He calls on witnesses to help "track down the perpetrators of this low action."

Source CIDI

Google Translate