05 februari 2020

2020-02-05-15.00: Drie raketten vanuit Gaza op Netivot afgevuurd - Three rockets fired from Gaza on Netivot

Nederlands - english

NEDERLANDS:

Op de nacht van dinsdag op woensdag zijn vanuit de Gazastrook drie raketten op de Israëlische stad Netivot afgevuurd. In antwoord op de raketaanval heeft de Israëlische luchtmacht Hamas-posities gebombardeerd.

Kort na middernacht werden drie raketten vanuit de Gazastrook afgevuurd. In Netivot en omliggende dorpen in Zuid-Israël ging het luchtalarm af, twee mensen raakten lichtgewond tijdens het rennen naar schuilkelders. De afgevuurde projectielen zijn alle drie in open gebied neergekomen.

In antwoord op de raketaanval op Netivot, heeft de Israëlische luchtmacht posities van Hamas in de Gazastrook gebombardeerd. Israël houdt de de terreurgroep als de facto bestuurder van Gaza verantwoordelijk voor alles wat in en vanuit de kustenclave plaatsvindt. In een statement zegt de IDF dat een wapenfabriek van Hamas is getroffen en dat dit een “slag” is voor de capaciteiten van de terreurbeweging om zich te bewapenen.

De beschieting op Netivot is de zoveelste aanval vanuit Gaza op Israël in korte tijd. De afgelopen drie weken heeft het zuiden van Israël meerdere beschietingen te verduren gehad. Vrijdag vonden gedurende de dag en avond meerdere mortieraanvallen vanuit de kustenclave richting Israëlische dorpen plaats. Daarnaast werd die avond een raket op Sderot afgeschoten. Een merendeel van de Palestijnse milities en terreurgroepen heeft statements gepubliceerd waarin het vredesplan van Trump wordt afgewezen en opgeroepen wordt tot actie tegen het initiatief.

Daarnaast zijn Palestijnse jongerengroepen weer actief in het oplaten van geïmproviseerde explosieven en brandbommen aan ballonnen met als doel terreur in Israël te zaaien. Inmiddels heeft de IDF scherpschutters ingezet aan de grens met Gaza om de ballonnen neer te schieten.

Terreurcommandanten vrezen gerichte aanvallen

In verband met de spanningen zouden commandanten van militante facties in Gaza – Islamitische Jihad in het bijzonder – rekening houden met mogelijke gerichte aanvallen door het Israëlische leger. Routines worden gewijzigd en de terreurleiders zouden zijn geadviseerd mobiel te blijven. Israël zou via Egypte gewaarschuwd hebben zich te gaan richten op de terreurcommandanten als de raketaanvallen niet stoppen.

In november doodde de IDF Islamitische Jihad-commandant Baha Abu al-Ata, die verantwoordelijk werd gehouden voor meerdere raketaanvallen op de Joodse staat. Als het Israëlische leger opnieuw overgaat tot gerichte aanvallen op terreurleiders, zou Khalil Bathani het meest voorname doelwit zijn. Net als Abu al-Ata is Bathani commandant bij terreurgroep Islamitische Jihad en hij zou achter de raketaanval op Ashkelon in december zitten waar op dat moment een verkiezingscampagnebijeenkomst van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu plaatsvond. De Likoed-leider reageerde toen: “De vorige die op ons schoot is niet meer onder ons, en degene die nu heeft geschoten moet snel zijn spullen pakken”.

Hamas heeft vorige week bekend gemaakt dat hun politiek leider Ismail Haniyeh voorlopig niet naar de Gazastrook terugkeert. Haniyeh verliet de kustenclave in december voor een internationale tour waarbij hij met onder andere de Turkse president en de Maleisische premier afsprak. De Hamas-leider heeft echter – in strijd met afspraken met Egypte – ontmoetingen in Iran gehad na de dood van de Iraanse generaal Soleimani. Hamas-functionarissen ontkennen dat Egypte de terugkomst van Haniyeh zou tegenhouden maar spreken wel van “complicaties in verband met reizen”. Voorlopig blijft Haniyeh in Qatar. 

Bron: CIDI


*************************************
ENGLISH:

In the night of Tuesday to Wednesday, three rockets were fired from the Gaza Strip at the Israeli city of Netivot. In response to the rocket attack, the Israeli Air Force bombed Hamas positions.

Shortly after midnight, three rockets were fired from the Gaza Strip. In Netivot and surrounding villages in southern Israel the air alarm went off, two people were slightly injured while running to shelters. The three fired projectiles landed in open areas.

In response to the rocket attack on Netivot, the Israeli Air Force has bombed positions of Hamas in the Gaza Strip. Israel holds the terror group as the de facto director of Gaza responsible for everything that takes place in and from the coastal enclave. In a statement, the IDF says that a Hamas weapons factory has been hit and that this is a "blow" to the capabilities of the terror movement to arm themselves.

The firing on Netivot is yet another attack from Gaza on Israel in a short time. In the past three weeks, southern Israel has had to deal with several shelling. During the day and evening on Friday several mortar attacks took place from the coastal enclave towards Israeli villages. In addition, a rocket was fired at Sderot that evening. A majority of Palestinian militias and terrorist groups have published statements rejecting Trump's peace plan and calling for action against the initiative.

In addition, Palestinian youth groups are again active in releasing improvised explosives and incendiary bombs to balloons with the aim of sowing terror in Israel. The IDF has since deployed snipers at the border with Gaza to shoot the balloons.

Terror commanders fear targeted attacks
Due to the tensions, commanders of militant factions in Gaza - Islamic Jihad in particular - would take into account possible targeted attacks by the Israeli army. Routines are being changed and the terror leaders are advised to remain mobile. Israel would have warned via Egypt to focus on the terror commanders if the rocket attacks did not stop.

In November, the IDF killed Islamic Jihad commander Baha Abu al-Ata, who was held responsible for multiple rocket attacks on the Jewish state. If the Israeli army again launched targeted attacks on terror leaders, Khalil Bathani would be the most important target. Just like Abu al-Ata, Bathani is a commander of the Islamic Jihad terrorist group and is said to be behind the rocket attack on Ashkelon in December where an election campaign meeting of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu was taking place at that time. The Likud leader then responded: "The previous one who shot at us is no longer among us, and the one who has now shot must quickly pack his things."

Hamas announced last week that their political leader Ismail Haniyeh is not returning to the Gaza Strip for the time being. Haniyeh left the coastal enclave in December for an international tour in which he agreed with, among others, the Turkish president and the Malaysian prime minister. However, contrary to agreements with Egypt, the Hamas leader had meetings in Iran after the death of Iranian General Soleimani. Hamas officials deny that Egypt would stop the return of Haniyeh but speak of "travel-related complications." Haniyeh will stay in Qatar for now.

Source CIDI

Google Translate