07 februari 2020

2020-02-07-18.15: Toegenomen spanningen in Jeruzalem en op de Westoever - Increased tensions in Jerusalem and on the West Bank

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De spanningen in Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever nemen toe. De afgelopen dagen hebben meerdere aanvallen op Israëli’s plaatsgevonden, en zijn drie Palestijnen gedood bij confrontaties.

Op de Westelijke Jordaanoever protesteren Palestijnen al dagen tegen het door de Amerikaanse president Trump gepresenteerde vredesplan. De protesten ontaarden regelmatig in gewelddadige rellen, waarbij met stenen en molotovcocktails wordt gegooid. Woensdag werd in Hebron een 17-jarige Palestijn door het Israëlische leger doodgeschoten – volgens de IDF gooide de Palestijn met brandbommen.

Diezelfde dag werden agenten van de Israëlische grenspolitie in de Oude Stad van Jeruzalem beschoten. Een agent raakte hierbij lichtgewond en de schutter – iemand uit de Israëlische stad Haifa – is doodgeschoten.

In de nacht van woensdag op donderdag vond een ramaanval met een auto plaats op een groep Israëlische militairen in Jeruzalem. Hierbij raakten 12 soldaten gewond. Donderdagavond is een verdachte gearresteerd, en diezelfde avond waren de gewonde militairen van de Golani-brigade aanwezig bij de Westmuur om ingezworen te worden.

Tijdens dezelfde nacht als de ramaanval, kwam het tot een confrontatie in de Palestijnse stad Jenin. IDF-militairen waren in de stad om het huis te slopen van iemand die veroordeeld is voor de dodelijke aanslag op Raziel Shevah te zitten. Tijdens de sloop, zo meldt het Israëlische leger, ontstonden rellen waarbij gegooid werd met geïmproviseerde explosieven en molotovcocktails en werden de militairen onder vuur genomen door scherpschutters. Volgens de IDF hebben de soldaten hierop teruggeschoten. Hierbij vielen meerdere gewonden en twee doden – waarvan één een politieagent van de Palestijnse Autoriteit. De agent zou niet betrokken zijn geweest bij de rellen en het Israëlische leger zegt een onderzoek te zijn gestart.

De dood van de Palestijnse agent zet extra spanningen op de veiligheidscoördinatie tussen Israël en de PA. PA-president Abbas zegt alle betrekkingen met Israël en de Verenigde Staten te verbreken, maar tot nu toe heeft hij de daad niet bij het woord gevoegd.

Donderdagmiddag raakte een Israëlische militair lichtgewond bij een schietaanval langs een snelweg op de Westelijke Jordaanoever. Een groep soldaten nabij de nederzetting Dolev werd onder vuur genomen vanuit een auto en één militair werd langs het hoofd door een kogel geraakt.  

Naar aanleiding van de recente gewelddadigheden, stuurt het Israëlische leger extra troepen naar de Westoever. Dit is de derde keer dat een dergelijk besluit wordt genomen sinds de presentatie van het Trump-vredesplan. In de Oude Stad van Jeruzalem hebben de IDF en de Israëlische politie extra maatregelen genomen.

Ook bij de Gazastrook is sprake van toegenomen spanningen. De afgelopen weken was bijna dagelijks sprake van raket- en mortieraanvallen vanuit de kustenclave op Israël, waarop de Israëlische luchtmacht reageerde met nachtelijke bombardementen. Daarnaast zijn aan terreurbewegingen gelieerde jongerengroepen weer volop in het oplaten van geïmproviseerde explosieven aan ballonnen, met als doel terreur in Israël te zaaien.

Bron: CIDI


**********************
ENGLISH:

Tensions in Jerusalem and in the West Bank are increasing. Several attacks on Israelis have taken place in recent days, and three Palestinians have been killed in confrontations.

In the West Bank, Palestinians have been protesting for days against the peace plan presented by US President Trump. The protests regularly turned into violent riots, with stones and molotov cocktails being thrown. On Wednesday, a 17-year-old Palestinian was shot dead by the Israeli army in Hebron - according to the IDF, the Palestinian threw fire bombs.

On the same day, Israeli border police officers were shot at in the Old City of Jerusalem. A policeman was slightly injured and the shooter - someone from the Israeli city of Haifa - was shot.

In the night from Wednesday to Thursday, a car-raid attack took place on a group of Israeli soldiers in Jerusalem. Twelve soldiers were injured. A suspect was arrested on Thursday evening, and that same evening the wounded soldiers of the Golani brigade were present at the West Wall to be sworn in.

On the same night as the ram attack, a confrontation took place in the Palestinian city of Jenin. IDF soldiers were in town to demolish the home of someone convicted of the deadly attack on Raziel Shevah. During the demolition, the Israeli army reports, riots were thrown with improvised explosives and molotov cocktails and the soldiers were fired at by snipers. According to the IDF, the soldiers shot back on this. Several injured and two were killed - one of them a police officer from the Palestinian Authority. The agent would not have been involved in the riots and the Israeli army said it had started an investigation.

The death of the Palestinian agent puts additional tensions on security coordination between Israel and the PA. PA President Abbas says he will break off all relations with Israel and the United States, but so far he has not taken the word for it.

On Thursday afternoon, an Israeli soldier was slightly wounded in a shooting attack along a West Bank highway. A group of soldiers near the Dolev settlement was fired from a car and one soldier was hit by a bullet past the head.

Following the recent violence, the Israeli army is sending extra troops to the West Bank. This is the third time that such a decision has been made since the presentation of the Trump peace plan. In the Old City of Jerusalem, the IDF and the Israeli police have taken additional measures.

Tensions have also increased in the Gaza Strip. In recent weeks there have been almost daily rocket and mortar attacks from the coastal enclave on Israel, to which the Israeli Air Force responded with night bombing. In addition, youth groups associated with terrorist movements are once again fully engaged in releasing improvised explosives to balloons, with the aim of sowing terror in Israel.

In the Gaza Strip, the release of improvised explosives from balloons continues unabated. In some cases, condoms are used instead of balloons. 

Bron CIDI

Google Translate