08 februari 2020

2020-02-08-12.10: ISIS in de Sinaï is dichtbij, we moeten klaar zijn', zegt de commandant van het IDF-bataljon - ‘ISIS in Sinai is close, we must be ready,’ says IDF battalion commander

Soldaten van het Caracal Bataljon, een mixed-gender eenheid, zijn belast met de verdediging van de Sinaïgrens.
Soldiers of the Caracal Battalion, a mixed-gender unit, are tasked with defending along the Sinai borer.
(Flash90/Hadas Parush)

Nederlands - English

NEDERLANDS:   

De Israëlische defensiemacht bereidt zich met het gemengde Caracal licht infanteriebataljon voor op bedreigingen vanuit de Sinaï.

In de afgelopen dagen heeft een woordvoerder van ISIS een nieuwe audioboodschap uitgebracht, waarin een oproep werd gedaan aan de jihadistische facties op het Sinaï-schiereiland en in Syrië om de aanvallen op Israël op te voeren. ISIS eiste ook de eer op voor het opblazen van een deel van een Israëlisch-Egyptische aardgaspijpleiding in de Sinaï.

Op het Egyptische Sinaïschiereiland heeft het Egyptische leger jarenlang gevochten tegen een bloedige ISIS-opstand, en hoewel het offensief van Caïro de prestaties heeft opgevoerd, blijft de Sinaï-tak van de wereldwijde terreurorganisatie actief en gevaarlijk.

De Israëlische defensiemacht bereidt zich voor op die dreiging. Door middel van een reeks gevechtsoefeningen die is ontworpen om elke verrassingsaanval in de kiem te smoren en doorlopende grensbewakingsmissies, werkt het bataljon de klok rond om ervoor te zorgen dat het klaar is om een moordpartij in een Israëlisch grensdorp te voorkomen, en om potentiële aanvallers te neutraliseren.

"ISIS is heel dicht bij ons achter het grenshek. We zien het. Zodra het besluit om iets in onze richting te doen, moeten we klaar zijn," vertelde Lt. Kolonel Erez Shabtay, de commandant van het Caracal (Hebreeuws voor "wilde kat") Bataljon van de IDF, in een interview aan JNS.

Het feit dat ISIS geen recente aanvallen op Israël heeft gelanceerd, neemt de bezorgdheid van Shabtay niet weg, om de eenvoudige reden, zegt hij, "dat ik niet weet wanneer het zal gebeuren. Het kan gebeuren in 10 minuten of zes maanden. Voor ons als bataljon maakt het niet uit. We moeten weten dat een grensincident kan gebeuren zonder waarschuwing, en dat is de grootste uitdaging."

Als men de ISIS-dreiging als tastbaar beschrijft, zijn de analyses van de ISIS-aanvallen in andere gebieden van de regio volgens Shabtay voldoende om de dreiging duidelijk te maken. "Zodra het besluit om iets in onze richting te doen, moeten we klaar zijn. En onze werkhypothese is dat we geen voorafgaande waarschuwing van de inlichtingendienst zullen krijgen, dat ze ons zullen verrassen. Dat is waar de training over gaat. De hele training gaat over scenario's van incidenten zonder waarschuwing vooraf.

Eind januari voltooide het Caracalbataljon een grote reeks gevechtsoefeningen die bijna vier weken duurden - onderdeel van een grotere trainingsperiode van negen weken.

Caracal werd opgericht in 2004 en is het eerste lichte infanteriebataljon van de IDF, dat in tegenstelling tot andere infanterie-eenheden die in vijandelijk gebied manoeuvreren, een vaste sector heeft die het moet verdedigen.

Nadat het een succes was gebleken, richtte de IDF drie andere bataljons op gebaseerd op hetzelfde concept, zoals het Bardales (Hebreeuws voor "cheetah") Bataljon, dat de grens van Israël met zuidelijk Jordanië bewaakt.

De grens met Egypte verdedigen

Soldaten voltooien na hun basistraining vier maanden lang de opleiding tot infanterist en worden vervolgens specialisten in hun sector, waarbij ze kennis opdoen over het lokale terrein, de lokale gemeenschappen en de bedreigingen.

"Onze belangrijkste missie is het verdedigen van de grens met Egypte," zei Shabtay. "De Egyptische grens is een grens van vrede, maar we hebben de ISIS Sinaï Provincie aan de andere kant, en dit is onze belangrijkste vijand. Dit is de vijand waar we ons op voorbereiden."

Terwijl ISIS betrokken is geweest bij bomaanslagen langs de weg en schietpartijen op Egyptische veiligheidstroepen, en een reeks massaslachtofferaanvallen op burgers in Egypte heeft uitgevoerd, gaat de IDF ervan uit dat haar kanonnen op elk moment tegen Israël kunnen worden gericht.

"Onze zorg is dat het volgende doelwit de IDF-strijdkrachten en [civiele] bewoners in deze sector zal zijn," zei de officier. "En er zijn hier nogal wat bewoners."

Elke vier tot vijf maanden gaat het bataljon op pad voor trainingsoefeningen om de mannelijke en vrouwelijke gevechtssoldaten een boost te geven in hun vechtlust, hun vaardigheden in het veld en hun schietvaardigheid. "Bovendien bereiden we het bataljon voor op aanvallen van de ISIS Sinaï Provincie," zei Shabtay.

De voorbereidingen omvatten wekenlange gevechtsoefeningen in open gebieden, bebouwde gebieden, woestijndalen en landbouwkassen. Eenheden slapen wekenlang uit op het veld, ondanks zware winterstormen. De intensiteit van de meest recente oefeningen bleef toenemen naarmate de weken duurden, en de mentale en fysieke druk op de troepen nam toe.

De scenario's waar ze voor trainden waren onder andere ISIS grensoverschrijdende invallen met als doel het uitvoeren van moordaanslagen in Israëlische dorpen, aanvallen op IDF-troepen en -posten, en achtervolgingen.

Het bataljon oefende een snelle inzet en overgang van routine naar noodtoestand, evenals operationele bewegingen, zoals een nachtelijke trektocht van 15 kilometer met volledige uitrusting.

Zeer mobiel en snel

Twee uur na een oefening met zo'n 400 soldaten legde Shabtay ook uit wat lichte infanteriebataljons zo bijzonder maakt.

"We zijn zeer mobiel en snel. We hebben uitkijkposten op het grenshek - en de uitkijkposten hebben hun eigen vaardigheden. In tegenstelling tot bataljons die in vijandelijk gebied manoeuvreren, hebben we diepgaande kennis van onze sector vergaard," zei hij.

De eenheid heeft toegang tot een netwerk van camera's, radars en een reeks andere speciale krachten die in het gebied patrouilleren, zoals de elite antiterreureenheid van de grenspolitie, bekend onder het Hebreeuwse acroniem Yamas.

Caracal's gedetailleerde kennis van de lokale gemeenschappen vormt een ander voordeel, zei hij. "We kennen persoonlijk de veiligheidsagenten van de lokale gemeenschap en de leden van de paraatheidsteams [vrijwillige teams van gewapende burgers in de grensgemeenschappen]. We houden gezamenlijke oefeningen met hen," merkte hij op.

Andere soorten infanterie-eenheden rouleren tussen de sectoren, en zijn niet in staat om zo'n goede kennis op te bouwen van het gebied dat ze verdedigen.

Shabtay benadrukte ook het feit dat het bataljon een aanzienlijk aantal vrijwillige vrouwelijke eenzame soldaten uit Noord-Amerikaanse steden, waaronder New York, Los Angeles, Montreal en Ottawa, heeft aangetrokken.

"Ze verlieten de V.S. en Canada om soldaten in de IDF te zijn, en ze vonden hun thuis in Caracal," zei hij. "Ze vonden dat dit de beste plek voor hen is om een bijdrage te leveren. Het is een keuze voor hen om hier te komen."

Door Jaakov Lappin, JNS.

 


*****************************
ENGLISH:

The Israel Defense Forces’ mixed-gender Caracal light infantry battalion prepares for threats from the Sinai.

In recent days, an ISIS spokesman released a new audio message, which included a call for jihadist factions in the Sinai Peninsula and in Syria to step up attacks against Israel. ISIS also claimed credit for blowing up a section of an Israeli-Egyptian natural-gas pipeline in the Sinai.

In Egypt’s Sinai Peninsula, the Egyptian military has spent years battling a bloody ISIS insurgency, and while Cairo’s offensive has notched up achievements, the global terror organization’s Sinai branch remains active and dangerous.

The Israel Defense Forces’ mixed-gender Caracal light infantry battalion prepares for that very threat. Through a range of combat drills designed to stop any surprise attack in its tracks and ongoing border-security missions, the battalion works around the clock to ensure that it’s ready to prevent a killing spree in an Israeli border village, as well as neutralize potential attackers.

“ISIS is very close to us on the border fence. We see it. As soon as it decides to do something in our direction, we have to be ready,” Lt. Col. Erez Shabtay, the commander of the IDF’s Caracal (Hebrew for “wildcat”) Battalion, told JNS in an interview.

The fact that ISIS has not recently launched attacks on Israel does not allay Shabtay’s concerns, for the simple reason, he says, “that I do not know when it will happen. It can happen in 10 minutes or six months. For us as a battalion, it doesn’t matter. We have to know that a border incident can occur without warning, and that is the biggest challenge.”

Describing the ISIS threat as tangible, Shabtay said examinations of ISIS attacks in other areas of the region are sufficient to make the threat clear. “As soon as it decides to do something in our direction, we have to be ready. And our working assumption is that we will have no prior intelligence warning—that they will surprise us. This is what the training is all about. All of the training is about scenarios of incidents with no prior warning.”

At the end of January, the Caracal battalion completed a major series of combat drills lasting almost four weeks — part of a larger nine-week training period.

Established in 2004, Caracal is the IDF’s first mixed-gender light infantry battalion, which unlike other infantry units that maneuver into enemy territory has a fixed sector it is designated to defend.

After proving a success, the IDF set up three other battalions based on the same concept, such as the Bardales (Hebrew for “cheetah”) Battalion, which guards Israel’s border with southern Jordan.

‘Defending the border with Egypt’

Soldiers complete four months of infantry training after their basic training and then become specialists in their sectors, gaining knowledge on the local terrain, communities, and threats

“Our main mission is defending the border with Egypt,” said Shabtay. “The Egyptian border is a border of peace, but we have the ISIS Sinai Province on the other side, and this is our main enemy. This is the enemy that we are preparing ourselves against.”

While ISIS has been engaged in roadside bombings and shooting attacks on Egyptian security forces, as well as carrying out a series of mass-casualty attacks on civilians in Egypt, the IDF assumes its guns can be turned against Israel at any time.

“Our concern is that its next target will be IDF forces and [civilian] residents in this sector,” said the officer. “And there are quite a few residents here.”

Every four to five months, the battalion heads out for training drills designed to boost the male and female combat soldiers’ combat fitness, field abilities, and marksmanship. “On top of that, we prepare the battalion for attacks by the ISIS Sinai Province,” said Shabtay.

Preparations include weeks of combat drills in open areas, built-up zones, desert valleys, and farming greenhouses. Units sleep out in the field for weeks, despite harsh winter storms. The intensity of the most recent drills continued to build as the weeks wore on, and the mental and physical pressure placed on the troops increased.

The scenarios they trained for included ISIS cross-border raids for the purpose of conducting killing sprees in Israeli villages, attacks on IDF forces and posts, and pursuits.

The battalion practiced a rapid deployment and transition from routine to emergency, as well as operational movements, such as a nighttime 15-kilometer trek with full equipment.

‘Highly mobile and rapid’

Speaking two hours after a drill involving some 400 soldiers, Shabtay also explained what makes light infantry battalions special.

“We are highly mobile and rapid. We have lookout units on the border fence — and the lookouts have their own skill set. Unlike battalions that maneuver in enemy territory, we have amassed in-depth knowledge of our sector,” he said.

The unit has access to a network of cameras, radars, and an array of other special forces patrolling the area, such as the Border Police’s elite counter-terrorism unit, known by its Hebrew acronym, Yamas.

Caracal’s intimate knowledge of the local communities forms another advantage, he said. “We personally know local community security officers and the members of the readiness squads [volunteer teams of armed civilians in border communities). We hold joint drills with them,” he noted.

Other types of infantry units rotate in and out of their sectors, and are unable to build such close knowledge of the region they defend as a result.

Shabtay also stressed the fact that the battalion has drawn a considerable number of volunteer female lone soldiers from North American cities, including New York, Los Angeles, Montreal and Ottawa.

“They left the U.S. and Canada to be soldiers in the IDF, and they found their home in Caracal,” he said. “They found that this is the best place for them to contribute. It’s a choice for them to come here.”


By Jaakov Lappin, JNS.