09 februari 2020

2020-02-09-12.00: Messias’ Poort van Genade wordt gebruikt als heiligdom voor terrroristen - Messiah’s Gate of Mercy Being Used as Sanctuary for Terrorists

Palestijnen nemen deel aan de Vrijdag-gebeden buiten the Gouden Poort op het gebied van de Al Aqsa in de oude stad van Jerusalem

Palestijnse media hebben een video gepost waarop te zien is dat de Israelische politie het ondergrondse gangen naast de Poort van Genade binnengaat. Het laat duidelijk zien dat het gebied is aangepast en nu is voorzien van een podium op de zuidelijke muur om rituelen te verrichten. 

Een post door Paldf, een Palestijnse media groep, tonen een video van Israelische politie die jonge Arabieren arresteert in het ondergrondse gebied naast de Shaar Harachamin (Poort van Genade), ook wel bekend als de (Joodse) Gouden Poort. 

De video was als volgt ondertiteld.  ‘Het moment dat de bezetter, de Israelische politie, de Bab Al-Rahman Moskee met hun schoenen aan bestormd om de jonge vrouw, Aya Abu Nab, te arresteren,  in de gezegende Al-Qqsa Moskee.’

De korte video bevat verschillende belangrijke elementen. De tweet verwijst naar de Bab al Rahma (Poort van Genade) moskee. Deze claim is geworteld in een incident afgelopen maart toen een groep Palestijnen de gesloten Poort met geweld opendenen het gebied overnamen. 

Het gebied naast de Poort van Genade werd in 2003 gesloten door een bevel van de rechtbank, nadat was ontdekt dat de associatie van Islamitsch erfgoed banden had met Hamas en de plek werd gebruikt als een ontmoetingsplek voor verdachte terroristen. 

Toen Israël de Tempelberg veroverde en dus ook de Al Aqsa Moskee ( de Verste Moskee) in de Zes-daagse Oorlog in 1967, was de moskee met de zilveren koepel de enige moskee op deze plek. De regering van Jordanië heeft een overeenkomst gesloten die is gebaseerd op het Ottomaanse Status Quo op de heilige plaatsen van Israel niets wordt veranderd. Ondanks de overeenkomsten en de verzekeringen van de regering van Jordanië, heeft de Waqf (Moslim Authoriteiten / religieuze stichting volgens Islamitsch recht) een aanvulling  geeist van vier moskeeën op de Tempelberg, de Poort van Genade is de meest recente.   

Het is opvallend dat de video claimt dat de plaats zich bevindt  ‘in de gezegende Al-Aqsa Moskee.’ Zoals gezegd, Al Aqsa is de moskee met de zilveren koepel aan de zuidelijke rand van de Tempelberg. De Tempelberg wordt in het Arabisch Haram al Sharif (de heilige en nobele plaats) genoemd. De afgelopen jaren is de Palestijnse propaganda gestart om de gehele Tempelberg Al Aqsa te noemen in een poging om de Joodse oorsprong van deze plaats uit te wissen en en de Palestijnse heerschappij te vestigen. 

Natuurlijk, is het niet accuraat om de Israelische politie een bezettingsmacht te noemen, omdat Jeruzalem niet wordt bezet door Israël.  

De video maakt duidelijk dat er een podium is geconstrueerd in dit gebied. De Waqf heeft veel verordeningen van Jerusalem’s Magistrate’s court (kantonrechter van Jeruzalem) genegeerd om deze plaats te sluiten.Premier Netanyahu en zijn beveiligheidsfunctionarissen hebben publiekelijk verklaart dat deze plaats geen moskee blijft. De Israelische politie hebben verschillende keren geprobeerd om te voorkomen dat er renovaties worden doorgevoerd omdat deze plaats een significante archealogische waarde bevat. Ook op andere plaatsen op de Tempelberg zijn illegale werkzaamheden verricht om deze plaatsen te veranderen in gebedsplaatsen van de Moslims. Deze werkzaamheden worden verricht zonder toezicht van archeologen en met een volslagen minachting voor iedere schade aan de Arctefacten.   

Moslims trekken hun schoenen uit om de gebedskleden niet te bevuilen. De Waqf dwingt niet-Moslims ook om hun schoenen uit te doen op deze plaats. Dit laat zien dat het heilige grond is, gewijd aan Allah, en daarom nooit af wordt gestaan of terug wordt gegeven aan niet-Moslims. Moskeeën worden vaak gebouwd op een heilige plaats van niet-Moslim om de superioriteit van de Islam te tonen. De Sharia wetgeving vereist zelfs dat Joden en heidenen hun schoenen uitdoen en blootvoets door Moslim gebieden reizen, ook al is dit pijnlijk. 

Volgens de Joodse traditie, arriveert de Messias door de Sh’ar HaRachamim (Gouden Poort). Door een fout spreekt de Joodse traditie over de Messias, als een afstammeling van de priesters (Levieten), hierdoor hebben de Ottomanen een begraafplaats gemaakt voor de de Gouden Poort om de komst van de Joodse Messias te voorkomen. 

De video laat de arrestatie zien van Aya Abu Nab, haar broer Hamzeh en Mohammad Sharifeh.  

Door 
Vertaling: Richard Holthuijsen - IsraelCNN


__________________________
ENGLISH:

Palestinians take part in Friday prayers outside the Golden Gate at the Al Aqsa compound in Jerusalem’s Old City. (Credit: Sliman Khader/Flash90)

Palestinian media posted a video of Israeli police entering the underground area adjacent to the Gate of Mercy, clearly showing that the area has been modified and now features a stage constructed on the southern wall for ritual purposes. 

A post by Paldf, a Palestinian media group, presented a video of Israeli police arresting a young Arab woman inside the underground area adjacent to Shaar Harachamin (gate of mercy), also known as the Golden Gate.

The post was captioned  “The moment that Israeli occupation police stormed the Bab Al-Rahma mosque with shoes to arrest the young woman, Aya Abu Nab, from inside the blessed Al-Aqsa Mosque.” 

The short post contained several important elements. The tweet refers to the Bab al Rahma (gate of mercy) mosque. This claim has its roots in an incident last March when a mob of Palestinians forced open a locked gate and took over the area. 

The area near the Gate of Mercy was sealed by court order in 2003 when it was discovered that the Islamic heritage association that operated there was associated with Hamas and the site had become a meeting place for suspected terrorists.  

When Israel conquered the Temple Mount in the Six-Day War in 1967, the silver-domed Al Aqsa Mosque was the only mosque at the site. Agreements with the Jordanian government based on the Ottoman Status Quo concerning holy sites in Israel established that no changes would be made to these sites. Despite the agreements and assurances of the Jordanian government, the Waqf (Muslim authority) has claimed an additional four “mosques” on the Temple Mount, the Gate of Mercy being the most recent. 

It is also interesting to note that the post claims the site is “inside the blessed Al-Aqsa Mosque.” As noted, Al-Aqsa is the silver domed mosque on the southern edge of the Temple Mount. The Temple Mount is named Haram al-Sharif (the holy and noble site) in Arabic. In recent years, Palestinian propaganda has begun to refer to the entire Temple Mount as Al Aqsa as an attempt to erase the Jewish origins of the site and establish Palestinian dominance.

Of course, it is inaccurate to refer to the Israeli police as an “occupation force” since Israel is not “occupying” Jerusalem. 

The video clearly shows that a stage has been constructed in the area. The Waqf has ignored many orders by the Jerusalem Magistrate’s Court to close the site and Prime Minister Netanyahu and his security officials have assured the public that the site would not remain a mosque. The Israeli police have also made moves to prevent renovations since the site is archaeologically significant. As in construction done in other locations on the Temple Mount that were illegally turned into Muslim prayer areas, construction is carried out without oversight by archaeologists and with total disregard for any damage to artifacts.

Muslims remove their shoes in order to not soil the prayer rugs. Forcing non-Muslims to remove their shoes indicates the site is Waqf, holy ground sanctified to Allah, and therefore may never be relinquished or returned to non-Muslims. Mosques are frequently built on top of non-Muslim holy sites to show Islam’s superiority.

Sharia law requires that Jews and infidels traveling through the Muslim towns must be compelled to take off their shoes and walk barefooted even if is painful.

Sharia law requires that Jews and infidels traveling through the Muslim towns must be compelled to take off their shoes and walk barefooted even if is painful.

According to Jewish tradition, the Messiah will arrive via Sha’ar HaRachamim. Out of a mistaken belief that Jewish tradition speaks of the Messiah being from the priestly caste, the Ottomans built a cemetery in front of the gate in order to prevent the Jewish Messiah from arriving.

The video shows the arrest eight days ago of Aya Abu Nab, her brother Hamzeh, and Mohammad Sharifeh.

 By Adam Eliyahu Berkowitz