10 februari 2020

2020-02-10-17.10: ‘Verpletterende actie’ als aanvallen uit Gaza doorgaan - "Crushing action" when attacks from Gaza continue

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Israëlische premier Netanyahu dreigt met “verpletterende actie” als de aanvallen vanuit de Gazastrook op Israël door blijven gaan. Een paar uur na zijn statement werd zondagavond vanuit Gaza een raket op Sderot afgevuurd.

De afgelopen weken zijn de spanningen bij de Gazastrook aanzienlijk toegenomen. Zuid-Israël is bijna dagelijks toneel van raket- en mortieraanvallen vanuit de kustenclave. Daarnaast worden dagelijks tot wel honderden geïmproviseerde explosieven aan ballonnen opgelaten door aan Palestijnse terreurbewegingen gelieerde jongerengroepen, met als doel terreur in Israël te zaaien. De Israëlische luchtmacht reageert consequent op de provocaties met tit-for-tat luchtaanvallen op posities van Hamas. De terreurgroep wordt door Israël als de facto bestuurder van de kustenclave verantwoordelijk gehouden voor alles wat in en vanuit Gaza plaatsvindt.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu dreigt met “verpletterende actie” als de aanvallen vanuit de Gazastrook door blijven gaan. “Ik wil dit duidelijk maken: we accepteren geen enkele agressie uit Gaza”, aldus de minister-president aan het begin van de wekelijkse kabinetsbijeenkomst. “Een paar weken geleden hebben we de top-commandant van Islamitische Jihad in Gaza uitgeschakeld, en ik stel voor dat Islamitische Jihad en Hamas hun geheugen opfrissen” – refererend aan Islamitische Jihad-commandant Baha Abu al-Ata, die in november bij een gerichte aanval door de Israëlische luchtmacht om het leven kwam.

Minister van Defensie Naftali Bennet doet een vergelijkbare waarschuwing richting Hamas. “Israël wil geen oorlog met Hamas in Gaza, maar wij zijn toegewijd aan de veiligheid van de burgers in het zuiden. Het onverantwoordelijke gedrag van het Hamas-leiderschap brengt ons dichterbij het besluit dodelijke actie tegen hen te ondernemen”. De Defensieminister stelt dat deze actie “heel anders” dan bij eerdere confrontaties zal zijn: “niemand zal immuun zijn”. In een video stelt Bennett Hamas voor de keus: “kies leven en economische voorspoed, of kies terreur en betaal een ondraaglijk hoge prijs”. 

Palestijnse terreurgroepen in Gaza lijken echter niet onder de indruk te zijn van de “verpletterende actie” dreigementen. Zondagavond ging in Sderot en omgeving weer het luchtalarm af toen een raket op de stad werd afgevuurd vanuit de Gazastrook. Het projectiel kwam neer in een open gebied.

In antwoord op de raketaanval heeft de Israëlische luchtmacht in de nacht van zondag op maandag verschillende posities van Hamas gebombardeerd. In een statement meldt de IDF dat een trainingscomplex en militaire infrastructuur van de terreurgroep zijn getroffen, en dat deze luchtaanvallen de “capaciteiten van de terreurorganisatie Hamas schaden”.

Vandaag is een Egyptische delegatie de Gazastrook ingegaan voor gesprekken met Palestijnse facties. Egypte speelt een belangrijke rol als bemiddelaar tussen Hamas en Israël om de rust in de regio zoveel mogelijk te bewaren. Naar verluidt was sprake van een ophanden zijnde wapenstilstandsakkoord, maar gezien de toegenomen spanningen lijkt een dergelijke overeenkomst momenteel ver weg.

Bron: CIDI


*************************************
ENGLISH:

Israeli Prime Minister Netanyahu threatens with "crushing action" if the Gaza Strip attacks on Israel continue. A few hours after his statement a rocket was fired from Gaza at Sderot on Sunday evening.

Tensions in the Gaza Strip have been caused in recent weeks. South Israel is a scene of rocket and mortar attacks from the coastal enclave almost daily. Moreover, improvised explosives are released into balloons on a daily basis by youth groups affiliated with Palestinian terror movements, with the aim of sowing terror in Israel. The Israeli Air Force consistently responds to the provocations with tit-for-tat air strikes at positions of Hamas. The terrorist group is maintained by Israel as the de facto director of the coastal enclave for everything that happened in and from Gaza.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu threatens with "crushing action" if the attacks from the Gaza Strip continue. "I want to make this clear: we do not accept any aggression from Gaza," said the Prime Minister at the start of the weekly cabinet meeting. "A few weeks ago we eliminated the top commander of Islamic Jihad in Gaza, and I suggest that Islamic Jihad and Hamas refresh their memory" - referring to Islamic Jihad commander Baha Abu al-Ata, died in November in a direct attack by the Israeli Air Force was killed.

Defense Minister Naftali Bennet issues a warning warning to Hamas. “Israel does not want a war with Hamas in Gaza, but we are committed to the safety of the citizens in the south. The irresponsible behavior of the Hamas leadership brings us closer to the decision to take deadly action against them. " The Defense Minister states that this action will be "very different" from the first confrontations: "no one will be immune". In a video Bennett Hamas proposes: "choose life and economic prosperity, choose terror and pay an unbearably high price".

Palestinian terrorist groups in Gaza, however, do not seem impressed by the "crushing action" threats. On Sunday evening the air alarm went off again in Sderot and the surrounding area when a rocket was fired at the city from the Gaza Strip. The projectile landed in an open area.

In response to the rocket attack, the Israeli Air Force bombed various positions of Hamas in the night from Sunday to Monday. In a statement, the IDF reports that a training complex and military infrastructure of the terror group are being hit, and that these air strikes are damaging the "capabilities of the terrorist organization Hamas".

Today, an Egyptian delegation from Gaza Strip entered for discussions with Palestinian factories. Egypt plays an important role as a mediator between Hamas and Israel to preserve the peace in the region as much as possible. Allegedly a truce agreement was imminent, but in view of the visible tensions, such an agreement currently seems far away.

Source: CIDI