11 februari 2020

2020-02-11-14.00: IDF houdt gezamenlijke oefeningen met soldaten uit het land dat door het coronavirus is getroffen - IDF holding joint drills with soldiers from country hit by coronavirus

Nederlands - english

NEDERLANDS:

Het naamloze land heeft tientallen burgers die besmet zijn met het dodelijke virus...De IDF houdt gezamenlijke militaire oefeningen op een legerbasis in het zuiden met een Aziatisch land waar het dodelijke 2019-nCoV-koronavirus tientallen mensen heeft besmet.

Volgens een rapport van Army Radio en dat werd bevestigd aan The Jerusalem Post, besloot de IDF, ondanks de bezorgdheid over de verspreiding van het virus, door te gaan met de geplande oefening om de betrekkingen met het naamloze land, dat een belangrijke bondgenoot voor Israël zou zijn, niet in gevaar te kunnen brengen.

 Hoewel de Aziatische soldaten zich vrij over de basis kunnen bewegen, worden zij meerdere keren per dag door militaire artsen gecontroleerd op symptomen van het virus, waaronder koorts. 

 Er zijn voorbereidingen getroffen om alle soldaten die het coronavirus bij zich dragen, waarbij ten minste 813 mensen zijn omgekomen - meer dan de daarmee samenhangende epidemie van het Severe Acute Respiratory Syndrome in 2002-2003 en het Middle East Respiratory Syndrome in 2012, in quarantaine te plaatsen.

Een vader van een IDF-soldate die op de basis dient waar de oefening plaatsvindt, vertelde aan Army Radio dat hij geen reden zag om het leven van Israëlische soldaten te riskeren, ondanks de geruststellingen van de strijdkrachten.

"Ik stuur mijn dochter vanmorgen met grote angst naar het leger," zei hij. "Er is een gevoel van verraad en van een onverantwoordelijke daad. Ik wil geloven dat niemand geld verdient ten koste van de gezondheid van onze soldaten. Geen enkel excuus is het risico waard."

"Alle vereiste medische inspecties zijn uitgevoerd en zelfs geïntensiveerd," zei de IDF. "Op dit moment is er geen bezorgdheid over infectie met het coronavirus tijdens de gezamenlijke activiteit. De IDF handelt in overeenstemming met de instructies van het Ministerie van Volksgezondheid en het hoofd van de medische dienst om te voorkomen dat mensen die in dienst zijn van de IDF geïnfecteerd raken en om hun gezondheid en welzijn te behouden".

Het ministerie van Volksgezondheid heeft vrijdag zijn procedures voor reizigers die aankomen uit verschillende Oost-Aziatische landen, waaronder het land waarvan de soldaten momenteel trainen met IDF-troepen, aangepast vanwege de verspreiding van het virus.

Daarnaast moet iedereen die in nauw contact is geweest met een persoon met het virus ook worden getest.

Het ministerie van Volksgezondheid riep zondag de burgers op om niet-essentiële reizen naar een reeks Zuidoost-Aziatische bestemmingen te heroverwegen, waaronder het land waarvan de soldaten op dit moment met IDF-troepen aan het trainen zijn.

Na een situatiebeoordeling zei het ministerie dat de burgers nu moeten nadenken over plannen om naar Thailand, Japan, Hong Kong, Singapore, Macau, Zuid-Korea en Taiwan te reizen. Een waarschuwing met betrekking tot het reizen naar China, het epicentrum van het virus, is sinds 26 januari van kracht.

Op vrijdag heeft het ministerie zijn procedures voor reizigers die uit verschillende Oost-Aziatische landen aankomen geactualiseerd. In een verklaring zei het ministerie dat reizigers die uit de genoemde landen komen en die griepachtige symptomen hebben zoals hoge koorts, aanhoudende hoest, moeite met ademhalen of andere ademhalingssymptomen, onmiddellijk medische hulp moeten zoeken.

Bron: The Jerusalem Post

 

******************************** 
ENGLISH:

The unnamed country has dozens of citizens infected with the deadly virus
The IDF is holding joint military exercises at an army base in the South with an Asian country where the deadly 2019-nCoV coronavirus has infected dozens.

According to a report by Army Radio and confirmed to The Jerusalem Post, notwithstanding concern over the spread of the virus, the IDF decided to continue with the scheduled exercise to not jeopardize relations with the unnamed country, which is said to be an important ally for Israel.

While the Asian soldiers who are in direct contact with IDF troops are allowed to move freely at the base where the drill is taking place, they are being checked several times a day by military doctors for symptoms of the virus, including fevers.

Preparations have been made to quarantine any soldiers found to be carrying the coronavirus, which has killed at least 813 people – more than the related Severe Acute Respiratory Syndrome epidemic in 2002-2003 and the Middle East Respiratory Syndrome in 2012.

A father of an IDF soldier serving on the base where the drill is taking place told Army Radio he saw no reason to risk the lives of Israeli soldiers despite the assurances by the military.

“I am sending my daughter to the army this morning with great fear,” he said. “There is a feeling of betrayal and of an irresponsible act. I want to believe that nobody is making money at the expense of our soldiers’ health. No excuse is worth the risk.”

“All required medical inspections have been undertaken and even intensified,” the IDF said. “At the moment, there is no concern about infection from coronavirus during the joint activity. The IDF is acting in accordance with the instructions of the Health Ministry and the chief medical officer to prevent those in the service of the IDF from being infected and to maintain their health and well-being.”

The Health Ministry on Friday updated its procedures for travelers arriving from several East Asian countries, including the one whose soldiers are currently training with IDF troops, due to the spread of the virus.

In addition, anyone who has been in close contact with an individual with the virus must also be tested.

The Health Ministry on Sunday called on citizens to reconsider nonessential travel to a series of Southeast Asian destinations, including the one whose soldiers are currently training with IDF troops.

Following a situational assessment, the ministry said citizens should now reconsider plans to travel to Thailand, Japan, Hong Kong, Singapore, Macao, South Korea and Taiwan. A warning regarding travel to China, the epicenter of the virus, has been in place since January 26.

On Friday, the ministry updated its procedures for travelers arriving from several East Asian countries. In a statement, the ministry said travelers coming from the named countries who have flu-like symptoms such as high fever, persistent cough, difficulty breathing or any other respiratory symptoms must seek immediate medical help.

Source: The Jerusalem Post