11 februari 2020

2020-02-11-16.20: Peiling: Palestijnen wijzen ‘Deal of the Century’ plan af - Poll: Palestinians reject "Deal of the Century" plan

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Uit een peiling door het Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR) blijkt 94% van de Palestijnen tegen het Deal of the Century-vredesplan van president Trump te zijn.

Naar aanleiding van de presentatie van het Amerikaanse vredesplan door president Trump, heeft het PCPSR een peiling gehouden onder Palestijnen in zowel de Gazastrook als de Westelijke Jordaanoever. Een overgrote meerderheid van 94% van de ondervraagden geeft aan tegen de Deal of the Century te zijn. Volgens 80% van de gepeilde Palestijnen, brengt het voorstel het Israëlisch-Palestijns conflict terug naar zijn existentiële wortels. Een meerderheid denkt dat het plan bewust zo is opgezet dat de Palestijnen het afwijzen, waarop Israël vervolgens unilateraal de Jordaanvallei en de nederzettingen op de Westoever met steun van de VS zal annexeren.

Meer dan driekwart van de ondervraagden is tegen hervatting van gesprekken met het Witte Huis. Sinds president Trump in 2017 Jeruzalem als hoofdstad van Israël heeft erkend, boycot de PA gesprekken met de VS. Een meerderheid denkt dan ook dat de Deal of the Centurygedoemd is te falen. 

De tweestatenoplossing verliest daarbij aan steun onder Palestijnen. Slechts 39% is nog voorstander, twee maanden geleden was dit nog 42%. 61% van de ondervraagden gelooft dat een dergelijke oplossing niet langer levensvatbaar is door de uitbreidingen van Israëlische nederzettingen. De helft van de gepeilde Palestijnen denkt dat “gewapend verzet de meest effectieve manier is om de Israëlische bezetting te beëindigen”.

In reactie op de presentatie van het Amerikaanse vredesplan, heeft president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas gezegd de relaties met zowel Israël als de VS te verbreken. Volgens de peiling van PCPSR steunt 65% van de Palestijnen dit besluit van Abbas. Tegelijkertijd zegt 68% van de ondervraagden niet te geloven dat de PA-president de daad bij het woord zal voegen – dit is immers niet de eerste keer dat hij beweert de betrekkingen op te zeggen. 58% is daarom ook ontevreden met de reactie van de PA tot dusverre op de Deal of the Century.

Een meerderheid van 62% wil dat Abbas aftreedt. Vooral in de Gazastrook ziet men de huidige PA-president, die inmiddels aan het zestiende jaar van zijn vierjarige termijn is begonnen, liever vertrekken. Van de mogelijke opvolgers is Marwan Barghouti de meest populaire kandidaat. Barghouti is in 2004 door een Israëlische rechtbank tot vijfmaal levenslang veroordeeld wegens het beramen van moordaanslagen op burgers en zit nog steeds vast.

Als het tot parlementaire verkiezingen komt, zegt 68% voornemens te zijn te gaan stemmen. Volgens de peiling zou dan van de stemmen 38% naar Fatah, 32% naar Hamas en 12 procent naar andere partijen gaan – met 18% onzeker voor welke partij te kiezen. De Palestijnen zijn echter verdeeld over de verwachting dat verkiezingen ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden.

Bron: CIDI


*****************************
ENGLISH:

Poll: Palestinians reject "Deal of the Century" plan
A poll by the Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR)shows that 94% of Palestinians are against President Trump's Deal of the Century peace plan.

Following President Trump's presentation of theAmerican peace plan, the PCPSR conducted a poll among Palestinians in both the Gaza Strip and the West Bank. An overwhelming majority of 94% of respondents say they are against the Deal of the Century. According to 80% of the Palestinians surveyed, the proposal brings the Israeli-Palestinian conflict back to its existential roots. A majority think that the plan was deliberately designed so that the Palestinians reject it, after which Israel will unilaterally annex the Jordan Valley and the West Bank settlements with US support.

More than three-quarters of the respondents are opposed to resuming discussions with the White House. Since President Trump recognized Jerusalem as the capital of Israel in 2017, the PA has been boycotting talks with the US. A majority therefore believes that the Deal of the Century is doomed to fail.

The two-state solution thereby loses support among Palestinians. Only 39% are in favor, two months ago this was 42%. 61% of respondents believe that such a solution is no longer viable due to the expansion of Israeli settlements. Half of the surveyed Palestinians think that "armed resistance is the most effective way to end the Israeli occupation".

In response to the presentation of the American peace plan, President of the Palestinian Authority Mahmoud Abbas said to break off relations with both Israel and the US. According to the poll by PCPSR, 65% of Palestinians support this decision by Abbas. At the same time, 68% of respondents say they do not believe that the PA president will put the word to the word - after all, this is not the first time he claims to end the relationship. 58% is therefore also dissatisfied with the PA's reaction to the Deal of the Century so far.

A majority of 62% wants Abbas to resign. The current PA president, who has already started the sixteenth year of his four-year term, prefers to leave, especially in the Gaza Strip. Of the possible successors, Marwan Barghouti is the most popular candidate. Barghouti was sentenced to five life sentences by an Israeli court in 2004 for plotting murder attacks on civilians and is still detained.

When it comes to parliamentary elections, 68% say they intend to vote. According to the poll, 38% of the votes would go to Fatah, 32% to Hamas and 12% to other parties - with 18% uncertain about which party to choose. However, the Palestinians are divided on the expectation that elections will actually take place.

Source: CIDI