12 februari 2020

2020-02-12-15.05: Abbas wijst Trump-plan af en roept met Olmert op tot onderhandelingen - Abbas rejects Trump plan and calls for negotiations with Olmert

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Dinsdag bij de VN-Veiligheidsraad wees PA-president Mahmoud Abbas opnieuw het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump af. Na de raad hield hij samen met voormalig Israëlisch premier Ehud Olmert een persconferentie, waarbij de twee opriepen tot onderhandelingen.

Abbas herhaalde bij de VN-veiligheidsraad zijn afwijzing van de Deal of the Century die afgelopen maand door Trump is gepresenteerd. “Het legaliseert wat illegaal is: het bouwen van nederzettingen en confiscatie en annexatie van Palestijns land”, aldus de PA-president. De kaart van het vredesinitiatief deed Abbas af als een “Zwitserse gatenkaas”. Abbas toonde hierbij een misleidende kaart die valselijk beweert dat ooit sprake is geweest van een Palestijnse staat en dat de Arabische zijde ooit akkoord was met de voorstellen uit 1937en 1947 voor landverdeling. 

De voorzitter van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), die onlangs aan het zestiende jaar van zijn vierjarige termijnals president van de Palestijnse Autoriteit is begonnen, zei namens 13 miljoen Palestijnen te spreken voor een rechtvaardige vrede. De PA-president stelt bereid te zijn te onderhandelen onder auspiciën van het Kwartet – bestaande uit de VS, Rusland, de VN en de EU – als Israël laat zien een vredespartner te zijn.

Volgens de Israëlische ambassadeur bij de VN Danny Danon is Abbas niet geïnteresseerd in onderhandelingen. “Als president Abbas serieus was over onderhandelingen, zou hij vandaag niet hier zijn. Hij zou in Jeruzalem of Washington gaan zitten met zijn onderhandelingspartner”. De Israëlische ambassadeur stelt dat Abbas probeert af te leiden van zijn onwil om te onderhandelen, en Israël de schuld in de schoenen probeert te leggen voor het gebrek aan voortgang.

‘Palestijnen aangemoedigd weg te blijven van de onderhandelingstafel’

Danon was bij de VN-Veiligheidsraad niet te spreken over de internationale gemeenschap. Volgens de ambassadeur moedigt de wereldgemeenschap de Palestijnen aan weg te blijven van de onderhandelingstafel, door voor resoluties te stemmen die volgens hem anti-Israël zijn en door voorwaarden te steunen die tegen eerder gesloten afspraken in zouden gaan. 

Als voorbeeld noemde Danon de voorwaarde over grenzen. “Israël en de PA kwamen eerder in internationaal goedgekeurde akkoorden overeen dat een grens alleen door middel van directe en bilaterale onderhandelingen zal worden bereikt”, aldus de ambassadeur. “Toch proberen sommigen, tegen deze expliciete overeenkomst in, een voorwaarde toe te voegen dat over toekomstige grenzen moet worden onderhandeld op basis van de zogenaamde 1967-lijnen”. Volgens Danon worden de Palestijnen door dit soort herhaaldelijk gedane uitspraken aangemoedigd weg te blijven van de onderhandelingstafel.

Abbas en voormalig premier Olmert roepen op tot onderhandelingen

Na de VN-Veiligheidsraadsessie, kwamen Abbas en voormalig Israëlisch premier Ehud Olmert bijeen voor een persconferentie. De twee keken terug op de vredesonderhandelingen die zij jaren geleden gevoerd hadden en riepen op tot nieuwe gesprekken. Naar verluidt was Olmert in zijn tijd als premier bereid vrijwel de gehele Westelijke Jordaanoever aan de Palestijnen te geven, met Oost-Jeruzalem als Palestijnse hoofdstad en landruilen voor de paar nederzettingsblokken die in Israëlische handen zouden blijven. Abbas is echter nooit ingegaan op het aanbod, en in 2009 trad Olmert af in verband met corruptiezaken, waarvoor hij later is veroordeeld. Zijn opvolger Benjamin Netanyahu ontmoette de PA-president aan de onderhandelingstafel voor het laatst in 2010, zonder resultaat.

Abbas stelt vroeger met Olmert “echte vooruitgang” te hadden geboekt. De voorzitter van de PLO zegt bereid te zijn verder te gaan met onderhandelingen waar ze waren gebleven met de vorige Israëlische premier. Naar de toenmalige gesprekken met de huidige premier van Israël – Netanyahu – refereerde hij echter niet. Tijdens de persconferentie met Olmert herhaalde de PA-president zijn afwijzing van het Trump-vredesplan, dat volgens hem de “tweestatenoplossing vernietigt”.

Olmert sprak genuanceerder over het Deal of the Century voorstel. De voormalige minister-president stelt dat het plan van Trump “erop gericht is om uiteindelijk vrede tussen Israël en de Palestijnen te bereiken”. Het Amerikaanse voorstel is volgens Olmert nog steeds gericht op het basisprincipe van een tweestatenoplossing, wat hij als een positief iets van het plan beschouwt. Hij ontkende daarnaast naar de VS te zijn gekomen om het plan te bekritiseren.

De Israëlische oud-premier voorziet directe onderhandelingen in de toekomst en stelt dat Abbas hiervoor de partner voor Israël is. De PA-president is volgens Olmert een “man van vrede” die “tegen terreur” is. “Wie de partner aan Israëlische kant zal zijn, zullen we later dit jaar weten”, refererend aan de Israëlische verkiezingen die op 2 maart plaatsvinden. Opvallend genoeg sprak Olmert niet over een eventuele stembusgang aan Palestijnse zijde, waar Abbas onlangs aan het zestiende jaar van zijn vierjarige termijn als president van de Palestijnse Autoriteit is begonnen.

‘Dieptepunt in de geschiedenis van Israël’

De huidige premier van Israël is niet te spreken over de persconferentie van zijn voorganger samen met Abbas. Netanyahu noemt de bijeenkomst van de twee een “dieptepunt in de geschiedenis van Israël, beschamend en schandalig”. De Israëlische premier vind het “ongelofelijk” dat na presentatie van het Trump-vredesvoorstel een voormalige minister-president met Abbas samenkomt “om ertegen te strijden”.

De Israëlische ambassadeur Danon heeft ook geen goede woorden over voor de bijeenkomst van de PA-president en de voormalige Israëlische premier. Volgens Danon helpt Olmert hiermee het “diplomatieke terrorisme” van de Palestijnen. “Dit is niet alleen schadelijk voor Israël, maar ook voor de VS dat een belangrijk plan voor vrede in het Midden-Oosten heeft gepresenteerd”.

Bron: CIDI


*************************
ENGLISH:

On Tuesday at the UN Security Council, PA President Mahmoud Abbas again rejected the peace plan of US President Donald Trump. After the council, he held a press conference with former Israeli Prime Minister Ehud Olmert, in which the two called for negotiations.

Abbas repeated to the UN Security Council his rejection of the Deal of the Century presented by Trump last month. "It legalizes what is illegal: building settlements and confiscation and annexation of Palestinian land," said the PA president. Abbas dismissed the map of the peace initiative as a "Swiss cheese". Abbas showed a misleading map that falsely claims that there has once been a Palestinian state and that the Arab side once agreed with the 1937 and 1947 land division proposals.


The President of the Palestinian Liberation Organization (PLO), who recently began the sixteenth year of his four-year term as President of the Palestinian Authority, said he spoke on behalf of 13 million Palestinians for a just peace. The PA president states that he is willing to negotiate under the auspices of the Quartet - consisting of the US, Russia, the UN and the EU - if Israel demonstrates to be a peace partner.

According to the Israeli ambassador to the UN Danny Danon, Abbas is not interested in negotiations. "If President Abbas were serious about negotiations, he would not be here today. He would sit in Jerusalem or Washington with his negotiating partner. " The Israeli ambassador states that Abbas is trying to distract from his unwillingness to negotiate, and is trying to blame Israel for the lack of progress.

"Palestinians encouraged to stay away from the negotiating table"
Danon was unhappy with the international community at the UN Security Council. According to the ambassador, the world community encourages Palestinians to stay away from the negotiating table, by voting for resolutions that he believes are anti-Israel and by supporting conditions that would go against previously concluded agreements.

As an example, Danon mentioned the condition across borders. "Israel and the PA previously agreed in internationally approved agreements that a limit will only be reached through direct and bilateral negotiations," the ambassador said. "Yet, against this explicit agreement, some are trying to add a condition that future boundaries should be negotiated on the basis of the so-called 1967 lines." According to Danon, the Palestinians are encouraged by these kinds of repeated statements to stay away from the negotiating table.

Abbas and former Prime Minister Olmert call for negotiations

After the UN Security Council session, Abbas and former Israeli Prime Minister Ehud Olmert met for a press conference. The two looked back on the peace negotiations they had conducted years ago and called for new talks. Allegedly, in his time as Prime Minister, Olmert was willing to give almost the entire West Bank to the Palestinians, with East Jerusalem as the Palestinian capital and land exchanges for the few settlement blocks that would remain in Israeli hands. Abbas never accepted the offer, however, and Olmert resigned in 2009 in connection with corruption cases, for which he was later sentenced. His successor, Benjamin Netanyahu, met the PA president at the negotiating table for the last time in 2010, with no result.

Abbas claims to have made "real progress" with Olmert. The president of the PLO says he is prepared to continue negotiations where they had gone with the previous Israeli prime minister. However, he did not refer to the then talks with Israel's current Prime Minister - Netanyahu. During the press conference with Olmert, the PA president reiterated his rejection of the Trump peace plan, which he said "destroys the two-state solution."

Olmert spoke more nuanced about the Deal of the Century proposal. The former prime minister states that Trump's plan is "aimed at ultimately achieving peace between Israel and the Palestinians." According to Olmert, the American proposal is still focused on the basic principle of a two-state solution, which he regards as a positive element of the plan. He also denied having come to the US to criticize the plan.

The Israeli former prime minister foresees direct negotiations in the future and states that Abbas is the partner for Israel for this. According to Olmert, the PA president is a "man of peace" who is "against terror." "We will know who the partner will be on the Israeli side later this year", referring to the Israeli elections taking place on March 2. Strikingly enough, Olmert did not speak about a possible ballot on the Palestinian side, where Abbas recently started the sixteenth year of his four-year term as president of the Palestinian Authority.

"Low point in the history of Israel"

The current Prime Minister of Israel is unhappy about the press conference of his predecessor together with Abbas. Netanyahu calls the meeting of the two a "low point in the history of Israel, shameful and outrageous." The Israeli prime minister thinks it is "incredible" that after the presentation of the Trump peace proposal, a former prime minister comes together with Abbas "to fight against it."

Israeli ambassador Danon also has no good words left for the meeting of the PA president and former Israeli prime minister. According to Danon, Olmert is helping the "diplomatic terrorism" of the Palestinians. "This is not only harmful to Israel, but also to the US, which has presented an important plan for peace in the Middle East."

Source: CIDI

Google Translate