12 februari 2020

2020-02-12-17.15: De Arabische media geeft samen met de neonazi's de joden de schuld van het coronavirus - Arab media joins Neo-Nazis in blaming Jews for coronavirus

Soldaten dragen beschermende pakken voor de aankomst van mensen die gerepatrieerd zijn uit Wuhan, China, 9 februari 2020. (AP/Beto Barata)
Soldiers wear protective suits before the arrival of people repatriated from Wuhan, China, Feb. 9, 2020. (AP/Beto Barata)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een Arabisch persbureau beweert dat het coronavirus een complot was dat door Amerikaanse en Israëlische farmaceutische bedrijven was uitgedacht om hun winsten te verhogen.

Net als de neonazi's die de angst voor het dodelijke coronavirus gebruiken om de haat tegen de joden op te wekken, gebruiken de Arabische media het om samenzweringstheorieën over Israël en de Verenigde Staten op te roepen.

In een stuk dat vorige week werd gepubliceerd door de Suadi Al-Watan, beweerde de schrijver Sa'ud Al-Shehry dat het coronavirus een complot was dat door Amerikaanse en Israëlische farmaceutische bedrijven was uitgebroed om hun winsten te verhogen.

"Een 'wonder' virus werd gisteren ontdekt in China; morgen zal het worden ontdekt in Egypte, maar het zal niet worden ontdekt, noch vandaag, noch morgen of overmorgen in de VS of Israël", schrijft Al-Shehry zoals vertaald door het Middle East Media Research Institute (MEMRI).

"Kijk naar de statistieken over de mate van besmetting met het corona[virus] wereldwijd, en je zult leren dat de Golfstaten de eerste plaatsen [in deze lijst] innemen, gevolgd door Europese landen, en je zult nooit [in deze statistieken]... [ofwel] de V.S. of Israël vinden," schrijft hij.

Volgens de Egyptische journalist Ahmad Rif'at voert de VS een propagandaoorlog met de hulp van Israël om China's "prestige en status" in de wereld te besmeuren.

"Deze oorlog is niet alleen bedoeld om China te verontrusten, in de problemen te brengen en miljarden dollars uit te geven aan noodmaatregelen en medicijnen - die overigens door een Israëlisch bedrijf zullen worden geproduceerd", schrijft Rif'at op de Egyptische nieuwswebsite Vetogate.com zoals vertaald door MEMRI.

"De VS wil de wereld, en vooral China zelf, als onderdeel van een propagandaoorlog die gericht is op het prestige en de status van [China], informeren dat [China] nog steeds een achterlijk land is waarvan de burgers vleermuissoep eten en dat ziekten en epidemieën exporteert naar de rest van de wereld!

Op dezelfde manier doet de Anti-Defamation League (ADL) sinds de uitbraak van het dodelijke virus verslag van neonazi's en blanke supremacisten die gebruik maken van sociale media platforms om de Joden aan te vallen.

Een antisemitische post op Telegram die de ADL ontdekte, zei: "Eindelijk! De wetenschap heeft een remedie ontdekt voor de meest verraderlijke ziekte van onze tijd...Joodsheid," en een andere post op 4chan luidt: "Stuur de zieken naar Israël - als je al sterft, neem dan tenminste zoveel mogelijk Joden mee".

Bron: World Israel News


********************************
ENGLISH:

One Arab news agency claims that the coronavirus was a plot hatched by American and Israeli drug companies aimed at increasing their profits.

Much like the Neo-Nazis who are using fears of the deadly coronavirus to stoke hatred against Jews, the Arab media is using it to conjure conspiracy theories about Israel and the United States.

In a piece published last week by the Suadi Al-Watan, writer Sa’ud Al-Shehry claimed that the coronavirus was a plot hatched by American and Israeli drug companies aimed at increasing their profits.

“A ‘wonder’ virus was discovered yesterday in China; tomorrow it will be discovered in Egypt, but it will not be discovered either today, tomorrow or the day after tomorrow in the U.S. or Israel,” Al-Shehry writes as translated by the Middle East Media Research Institute (MEMRI).

“Look at the statistics on the rate of contagion with the corona[virus] worldwide, and you will learn that the Gulf states hold the first places [in this list], followed by European countries, and you will never find [in these statistics]… [either] the U.S. or Israel,” he writes.

According to Egyptian journalist Ahmad Rif’at, the U.S. is waging a propaganda war with Israel’s help to smear China’s “prestige and status” in the world.

“This war is not only intended to worry China, trouble it and cause it to spend billions of dollars on emergency measures and medicines – which, by the way, will be manufactured by an Israeli company,” Rif’at writes on the Egyptian news website Vetogate.com as translated by MEMRI.

“The U.S. wants to inform the world, and especially China itself, as part of a propaganda war targeting [China’s] prestige and status, that [China] is still a backward country whose citizens eat bat soup and which exports diseases and epidemics to the rest of the world!”

Similarly, since the outbreak of the lethal virus, the Anti-Defamation League (ADL) has been reporting on Neo-Nazis and white supremacists who have been using social media platforms to attack the Jews.

One anti-Semitic post on Telegram the ADL discovered said “Finally! Science has discovered a cure for the most insidious disease of our time…Jewishness,” and another post on 4chan reads “Send the sick to Israel – if you already die at least take out as many Jews as you can.”

 By World Israel News Staff