13 februari 2020

2020-02-13-15.30: De VN geeft een Anti-Israël Zwarte Lijst uit, Brandstof Voor Wereldwijde BDS Campagnes - UN Releases Anti-Israel Blacklist, Fueling Global BDS Campaigns

De volgende Nederlandse bedrijven staan op de Zwarte lijst en verdienen een lintje:
Kardan N.V. - Altice Europe N.V - Tahal Group International B.V. - Booking.com B.V.


Nederlands - English:

NEDERLANDS:

GENEVA, 12 februari 2020 - Het kantoor van VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet heeft vandaag een ongekende zwarte lijst vrijgegeven van bedrijven die zaken doen " die verband houden met de nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden ", die voor de VN de Joodse wijk van Jeruzalem omvat.

Op de zwarte lijst van de VN staan 94 Israëlische bedrijven, waaronder de belangrijkste banken van het land en zijn water-, spoorweg- en telefoonbedrijven, evenals 18 internationale bedrijven waaronder Airbnb, Motorola en General Mills. 

Het kantoor van Bachelet had aanvankelijk de publicatie van de lijst uitgesteld, omdat het erkende dat de lijst "juridisch, methodologisch en feitelijk ingewikkeld" was. 

De controversiële database, die Bachelet's kantoor nog moet produceren over enige andere staat, werd gemandateerd door een resolutie van de VN-Mensenrechtenraad van maart 2016 die werd gesponsord door Koeweit namens de 22 leden van de Arabische Groep, Pakistan namens de islamitische groep van 56 landen, samen met Soedan, Venezuela, Algerije, Bahrein, Bolivia, Tsjaad, Cuba, Djibouti, Ecuador, Egypte, en Libië.

Dictaturen hebben deze zwarte lijst in gang gezet, niet omdat ze zich zorgen maken over de mensenrechten, maar om de aandacht af te leiden van de seriematige schendingen van de rechten door raadsleden als Venezuela, Libië en DR Congo, door de joodse staat tot zondebok te maken.

UN Watch heeft een gedetailleerde Mythe & Feiten op de zwarte lijst gepubliceerd.

Zakendoen in betwiste gebieden is nooit verboden onder het internationale recht, noch, tot op heden, onderworpen aan een zwarte lijst van de VN. De EU heeft bijvoorbeeld zakelijke en financiële transacties in de door Marokko bezette Westelijke Sahara en in het door Turkije bezette Noord-Cyprus.

Vreemd genoeg heeft de VN uit meer dan honderd territoriale geschillen in de wereld van vandaag, onder meer in Tibet, Kasjmir, de Krim, de Westelijke Sahara en Noord-Cyprus, alleen bedrijven die zaken doen in de betwiste gebieden van Israël op de zwarte lijst gezet.

Zoals verschillende grote democratieën de VN hebben geschreven, heeft het wereldlichaam geen wettelijk mandaat om bedrijven te vertellen waar ze wel of niet moeten opereren. 

Bovendien, als het echt om mensenrechten zou gaan, dan zou het er vooral om gaan of de Palestijnse mensenrechten daadwerkelijk worden geschonden, maar dat wordt genegeerd.

Helaas is dit weer een voorbeeld van de Palestijnse kaping van VN-organen om een eenzijdige politieke agenda te bevorderen die het conflict bevordert in plaats van de vrede te bevorderen.

Hoge Commissaris Bachelet, die zou moeten opkomen voor de beginselen van het VN-Handvest van de universaliteit en gelijkheid, heeft haar bureau nu laten uitgroeien tot een instrument voor de discriminerende anti-Israëlische BDS-beweging, die de joodse staat uitkoopt voor boycot, desinvestering en sancties.

Met de zwarte lijst is de VN nu Ground Zero voor de wereldwijde BDS.

Bron UNWatch    

****************************
ENGLISH:

GENEVA, February 12, 2020 – The office of UN human rights chief Michelle Bachelet today released an unprecedented blacklist of companies doing business "related to settlements in the Occupied Palestinian Territory," which for the UN includes the Jewish Quarter of Jerusalem.

The UN blacklist names 94 Israeli companies, including the country's major banks and its water, railway and telephone utilities, as well as 18 international companies including Airbnb, Motorola, and General Mills.

Bachelet's office had initially postponed release of the list, acknowledging "legal, methodological and factual complexity."

The controversial database, which Bachelet's office has yet to produce on any other state, was mandated by a March 2016 resolution of the UN Human Rights Council that was sponsored by Kuwait on behalf of the 22-member Arab Group, Pakistan on behalf of the 56-nation Islamic group, along with Sudan, Venezuela, Algeria, Bahrain, Bolivia, Chad, Cuba, Djibouti, Ecuador, Egypt, and Libya.

Dictatorships initiated this blacklist not because they care about human rights, but to divert attention from serial rights abuses committed by council members like Venezuela, Libya, and DR Congo, by scapegoating the Jewish state.

UN Watch has published a detailed Myth & Facts on the Blacklist.

Doing business in disputed territories has never been prohibited under international law, nor, until today, subject to a UN blacklist. For example, the EU has business and financial dealings in Moroccan-occupied Western Sahara and in Turkish-occupied Northern Cyprus.

Curiously, out of more than 100 territorial disputes in the world today, including in Tibet, Kashmir, Crimea, Western Sahara and Northern Cyprus, the UN chose only to blacklist companies doing business in Israel's disputed territories.

As several major democracies wrote the UN, the world body has no legal mandate to tell companies where they should or should not operate. 

Moreover, if this were really about human rights, then the key factor would be a consideration of whether Palestinian human rights are actually violated, yet that's ignored.

Sadly, this is one more example of the Palestinian hijacking of UN bodies to promote a one-sided political agenda that fosters conflict instead of advancing peace.

High Commissioner Bachelet, who should be standing up for the UN Charter principles of universality and equality, has now allowed her office to become a tool for the discriminatory anti-Israel BDS movement, which singles out the Jewish state for boycott, divestment and sanctions .

With the blacklist, the UN has now become Ground Zero for global BDS. Source UNWatch    

Bron: UN Watch