13 februari 2020

2020-02-13-16.05: VN heeft 112 bedrijven op de zwarte lijst gezet die in Judea en Samaria werken. - UN blacklists 112 companies for working in Judea and Samaria

Poging om Joodse gemeenschappen te boycotten
Attempt to boycott Jewish communities

De VN-Mensenrechtenraad heeft een rapport uitgebracht met een 'zwarte lijst' van internationale bedrijven die in Judea en Samaria actief zijn.

De raad heeft 112 bedrijven op de lijst gezet waarvan hij beweert dat ze het internationaal recht schenden door te blijven opereren in de Joodse gemeenschappen in het gebied, waaronder Airbnb, Expedia en TripAdvisor.

Klik hier om de volledige VN zwarte lijst te lezen

Minister van Buitenlandse Zaken Yisrael Katz reageerde op de zwarte lijst en zei dat "de aankondiging van de VN-Mensenrechtenraad van de "zwarte lijst" van zakelijke bedrijven een beschamende overgave is aan de druk van landen en organisaties die Israël willen kwetsen, ook al hebben de meeste landen in de wereld geweigerd zich bij deze politieke pressiecampagne aan te sluiten".

"Het besluit van de Commissaris om door te gaan met de anti-Israëlische lijn van de Mensenrechtenraad is een smet op de VN-Mensenrechtenraad. In de woorden van de commissaris is het een instrument en partner van de boycotbeweging geworden, ook al heeft haar verklaring geen juridische betekenis voor de lijst," voegde Katz eraan toe.

Volgens de minister "is de Raad voor de mensenrechten een orgaan dat bestaat uit staten en heeft het geen enkele verband met de mensenrechten. Sinds zijn oprichting heeft de Raad geen stappen ondernomen om de mensenrechten te beschermen, maar heeft hij slechts enkele van de donkerste regimes ter wereld beschermd. De commissaris is er niet in geslaagd het respect voor de VN te behouden en te redden wat er nog over is van de eer van de Raad en de Commissie. Dit besluit zal gevolgen hebben voor onze relatie met de Commissie. De staat Israël zal geen discriminerend en anti-Israëlisch beleid aanvaarden en wij zullen ons op alle mogelijke manieren inspannen om te voorkomen dat dergelijke besluiten ten uitvoer worden gelegd".

Shai Alon, hoofd van de Raad van Beit El, reageerde op de lijst. "De Verenigde Naties publiceerden vandaag hun Joodse selectie, net als in de Tweede Wereldoorlog. Het is een schande, een schande voor een organisatie die enerzijds pro-Palestijns is en anderzijds zwijgt over de genocide in Syrië en de moord op vrouwen in Saoedi-Arabië, en het delicate weefsel van het leven hier in Israël schaadt". 

Bron ArutzSheva7


***************************************
ENGLISH

The UN Human Rights Council has released a report detailing a 'black list' of international companies operating in Judea and Samaria.

The council listed 112 companies which it claims violate international law by continuing to operate in the Jewish communities in the area, including Airbnb, Expedia, and TripAdvisor.

Click here to read the full UN blacklist

Foreign Minister Yisrael Katz responded to the black List, saying that "the UN Human Rights Council's announcement of the "black list" of business companies is a shameful surrender to the pressures of countries and organizations interested in hurting Israel, even though most countries in the world have refused to join this political pressure campaign."

"The Commissioner's decision to continue on the Human Rights Council's anti-Israeli line is a blemish on the UN Human Rights Council. In the words of the commissioner, it has become a server tool and partner of the boycott movement, even though her statement has no legal significance for the list,"Katz added.

According to the minister, "The Human Rights Council is a body made up of states between them and human rights has no connection whatsoever. Since its inception, the Council has taken no steps to protect human rights, but has only protected some of the world's darkest regimes. The commissioner failed to maintain the respect of the UN and save what is left of the honor of the Council and the Commission. This decision will have implications for our relationship with the Commission. The State of Israel will not accept discriminatory and anti-Israeli policies and we will work in all ways to prevent such decisions from being implemented."

Shai Alon, head of the Beit El Council, responded to the list. "The United Nations published its Jewish selection today, just like in World War II. It is a disgrace, a disgrace to an organization that is all pro-Palestinian on the one hand and silent when it comes to the genocide in Syria and the murder of women in Saudi Arabia and on the other, and damages the delicate fabric of life here in Israel." 

Source ArutzSheva7