13 februari 2020

2020-02-13-16.40: Lawfare Project, Israel Allies Foundation bestrijdt de EU-etiketteringsvoorschriften - Lawfare Project, Israel Allies Foundation is fighting EU labeling requirements

Nederlands - English

NEDERLANDS:

HeLawfare Project en de Israel Allies Foundation (IAF) werken samen om de implementatie van de discriminerende uitspraak van het Europese Hof van Justitie in november te bestrijden, die speciale labels eist die moeten geplaatst worden op Joodse producten die vervaardigd werden in de ‘betwiste’ Israëlische gebieden.

Het internationale netwerk van het Lawfare Project omvat meer dan 400 advocaten die gepassioneerd zijn in het verdedigen van de burgerrechten van het Joodse volk. Ze zullen samenwerken met de Israel Allies Foundation, wiens netwerk bestaat uit ongeveer 1.000 parlementsleden in 40 pro-Israëlische parlementaire zaken in landen over de hele wereld.

Brooke Goldstein, uitvoerend directeur van The Lawfare Project, zei:

De beslissing van de Europese rechtbank was discriminerend. Het onderscheidde Joden en opende een doos van Pandora met onbedoelde gevolgen voor de wereldhandel. Het Lawfare Project is er trots op samen te werken met de Israel Allies Foundation om onze strijd tegen onrecht naar een hoger niveau te tillen. Bondgenoten van Israël en het Joodse volk moeten nu meer dan ooit bij elkaar staan. Joden zullen niet stil zitten terwijl onze rechten en waardigheid van ons worden afgenomen.

Josh Allstein, voorzitter van de Israel Allies Foundation, voegde eraan toe:

In deze tijden van grote vijandigheid ten opzichte van Israël, afkomstig van de Europese Unie, is het van essentieel belang dat we onze bondgenoten in de parlementen in heel Europa verenigen en hen aanmoedigen om te werken als een krachtig blok tegen de etikettering van Joodse goederen. Dankzij ons nieuwe partnerschap met het Lawfare Project kunnen we echte beleidswijzigingen doorvoeren tegen de antisemitische uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

Israëlische bondgenoten in de EU en het VK hebben al een standpunt ingenomen tegen de etiketteringswetgeving en bondgenoten in Nederland hebben zelfs een resolutie tegen hen aangenomen. Dit nieuwe partnerschap zal zich richten op het versterken van de juridische en politieke respons in Europese landen.

De Israel Allies Foundation is een overkoepelende organisatie die het werk van 40 Israel Allies Caucuses over de hele wereld coördineert om politieke steun voor Israël te mobiliseren op basis van gedeelde joods-christelijke waarden. Dit netwerk omvat de Knesset Christian Allies Caucus, de Congress Israel Allies Caucus en de Parlementaire Israel Allies Caucus van de Europese Unie.

Het Lawfare Project onderhoudt een internationaal netwerk van meer dan 400 advocaten die zich inzetten voor de verdediging en handhaving van de burgerrechten en mensenrechten van het Joodse volk en de pro-Israëlische gemeenschap. Het Lawfare-project is ’s werelds enige internationale pro-Israëlische geschillenfonds en heeft meer dan 80 rechtszaken en juridische acties in 17 rechtsgebieden over de hele wereld opgestart.

Plaatje hierboven: Jeruzalem, 9 december 2019. Premier Benjamin Netanyahu had op zijn kantoor in Jeruzalem een ontmoeting met een delegatie van ministers en parlementsleden uit 25 landen onder auspiciën van de Israel Allies Foundation. IAF-voorzitter Josh Reinstein (helemaal rechts) woonde ook de vergadering bij. De bezoekers plaatsten hun handtekeningen tegen het besluit van de EU-rechtbank om producten te labelen uit de Golan-hoogvlakte, Oost-Jeruzalem en Judea en Samaria [beeldbron:  Amos Ben Gershom, GPO]

Bronnen: Brabosh

♦ naar een artikel “Lawfare Project, Israel Allies Foundation combat EU’s labeling regulations” van 13 februari 2020 op de site van Arutz Sheva

♦ naar een artikel “PM Netanyahu Meets with Ministers and MPs from 25 Countries under the Auspices of the Israel Allies Foundation” van 9 december 2019 op de site van Prime Minister’s Office; The government services and information website***************************
ENGLISH:

The Lawfare Project and the Israel Allies Foundation (IAF) are working together to combat the implementation of the discriminatory ruling of the European Court of Justice in November, which requires special labels to be placed on Jewish products manufactured in the 'disputed' Israeli territories.

The international network of the Lawfare Project includes more than 400 lawyers who are passionate about defending the civil rights of the Jewish people. They will collaborate with the Israel Allies Foundation, whose network consists of around 1,000 MPs in 40 pro-Israeli parliamentary cases in countries around the world.

Brooke Goldstein, executive director of The Lawfare Project, said:

The decision of the European court was discriminatory. It distinguished Jews and opened a Pandora's box with unintended consequences for world trade. The Lawfare Project is proud to work with the Israel Allies Foundation to take our fight against injustice to a higher level. Allies of Israel and the Jewish people must now stand together more than ever. Jews will not sit still while our rights and dignity are taken away from us.

Josh Allstein, president of the Israel Allies Foundation, added:

In these times of great hostility to Israel from the European Union, it is essential that we unite our allies in parliaments throughout Europe and encourage them to work as a powerful block against the labeling of Jewish goods. Thanks to our new partnership with the Lawfare Project, we can implement real policy changes against the anti-Semitic ruling of the European Court of Justice.

Israeli allies in the EU and the UK have already taken a position against labeling legislation and allies in the Netherlands have even adopted a resolution against them. This new partnership will focus on strengthening the legal and political response in European countries.

The Israel Allies Foundation is an umbrella organization that coordinates the work of 40 Israel Allies Caucuses around the world to mobilize political support for Israel based on shared Jewish-Christian values. This network includes the Knesset Christian Allies Caucus, the Congress Israel Allies Caucus and the Parliamentary Israel Allies Caucus of the European Union.

The Lawfare Project maintains an international network of more than 400 lawyers who are committed to defending and enforcing the civil and human rights of the Jewish people and the pro-Israeli community. The Lawfare project is the world's only international pro-Israeli dispute fund and has initiated more than 80 lawsuits and legal actions in 17 jurisdictions around the world.

Image above: Jerusalem, December 9, 2019. Prime Minister Benjamin Netanyahu met at his office in Jerusalem with a delegation of ministers and MPs from 25 countries under the auspices of the Israel Allies Foundation. IAF chairman Josh Reinstein (far right) also attended the meeting. The visitors placed their signatures against the EU court decision to label products from the Golan Heights, East Jerusalem and Judea and Samaria [image source: Amos Ben Gershom, GPO]

Sources: Brabosh

♦ to an article "Lawfare Project, Israel Allies Foundation combat EU labeling regulations" of 13 February 2020 on the site of Arutz Sheva

♦ to an article "PM Netanyahu Meets with Ministers and MPs from 25 Countries under the Auspices of the Israel Allies Foundation" of 9 December 2019 on the Prime Minister's Office site; The government services and information website