17 februari 2020

2020-02-17-17.15:NGO's roepen op tot publieke steun voor het beëindigen van het gebruik van Palestijnse kindsoldaten- NGOs call for public support in ending use of Palestinian child soldiers

Een Palestijnse jongen draagt de hoofdband van de gewapende vleugel van Hamas terwijl hij deelneemt aan een rally om te protesteren tegen een Israëlische politie-inval in de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem, op 15 september 2015.(fotocredit: REUTERS / SUHAIB SALEM)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Naar schatting worden elk jaar 10.000 kinderen getraind in terroristische kampen in Gaza en minstens 160 zijn gestorven terwijl ze tunnels voor terroristische doeleinden naar Israël groeven.

Door DONNA RACHEL EDMUNDS  - The Jerusalem Post 
Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN.com

Een coalitie van niet-gouvernementele organisaties dringt er bij het publiek op aan het gebruik van Palestijnse kinderen als soldaten en oorlogsmiddelen door hun leiders en terreurgroepen in de regio te stoppen.

Er zijn naar schatting 300.000 kindsoldaten in 20 landen wereldwijd, inclusief elk persoon jonger dan 18 jaar die wordt aangeworven of gebruikt door een gewapende macht of gewapende groep in welke hoedanigheid dan ook, volgens het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind. 

Hoewel het lot van kindsoldaten in Afrika in het bijzonder wereldwijde aandacht heeft gekregen, zijn hun Arabische tegenhangers in de Palestijnse gebieden vaak genegeerd door de internationale gemeenschap. De menselijke prijs die wordt betaald om kinderen te gebruiken om terreuraanslagen uit te voeren of als menselijke schilden te dienen wordt over het hoofd gezien in de politieke veldslagen die woeden met betrekking tot het Arabisch-Israëlische conflict.

Toch dragen de kinderen die hun beproeving overleven vaak de littekens van hun trauma’s, waardoor ze niet alleen verhinderd worden een normale jeugd te hebben, maar ook niet in staat zijn om als volwassenen een bevredigend leven te leiden.

Nu heeft een groep NGO's zich verenigd in een poging om de kwestie van Palestijnse kindsoldaten op het wereldtoneel aan de orde te stellen.

Van 18-21 februari organiseert de Coalitie voor het Redden van Palestijnse kindsoldaten een Solidariteitsweek en dringt ze er bij het publiek op aan om een open brief te ondertekenen aan EP-leden en aan Amerikaanse voorstanders van kinderwelzijn om het gebruik van Palestijnse kinderen als soldaten te veroordelen.

Al decennialang staat in de brief dat Palestijnse kinderen 'de rol van strijders, menselijke schilden, relschoppers, arbeiders, ondersteunend personeel en zelfs als zelfmoordterroristen vervullen. Als gevolg daarvan is hun jeugd ingekort door de dood, ernstig letsel, of gevangenisstraf."

De onwil van de wereldgemeenschap om het probleem aan te pakken, "heeft organisaties zoals Hamas, Fatah, de Palestijnse Islamitische Jihad en PFLP aangemoedigd in hun uitbuiting van kinderen als oorlogstuig", gaat de brief verder.

Een rapport uit 2016 wees uit dat 240 door de VS goedgekeurde handboeken, gebruikt in honderden door UNRWA gesponsorde scholen, Arabische kinderen tussen de eerste en negende klassen leerden om zelf Israëliërs te doden en daarmee voor zichzelf de martelaar status te verwerven. Andere rapporten hebben vergelijkbare conclusies getrokken. Desondanks riep de VN pas in augustus 2019 de Palestijnse leiders op om op te treden tegen 'racistische uitingen en haatmisdaden', inclusief het aanzetten tot geweld tegen Israëliërs en Joden.

"Deze organisaties stellen hen bloot aan opruiende en gewelddadige shows van kinderen en overspoelen sociale media met oproepen voor jihad en terrorisme", luidt de brief. "Wanneer de kinderen ouder zijn, worden ze uitgezonden om deel te nemen aan gewelddadige rellen en om als menselijke schilden te dienen zoals duizenden anderen voor hen."

In de brief staat dat naar schatting elk jaar 10.000 kinderen worden getraind in terroristische kampen in Gaza, en dat er minstens 160 zijn gestorven terwijl ze tunnels voor terroristische doeleinden naar Israël groeven.

De NGO's hopen dat de publieke druk op de terroristische organisaties hen uiteindelijk zal dwingen om het gebruik van hun kinderen om hun oorlogen te voeren, te staken. Als onderdeel van die inspanning moedigen ze ook mensen aan om rally's te houden en materiaal online te delen om het bewustzijn te vergroten dat kinderen op deze manier worden gebruikt.

Eén video, getiteld Palestinian Child Soldiers in Numbers, meldt dat 17.000 kinderen waren ingeschreven voor Hamas 'kindermilitieprogramma's in 2019 en dat 29 kinderen al hun leven hebben verloren als zelfmoordterroristen. "Tientallen meer" werden verhinderd hun aanvallen uit te voeren.

"Kinderen van 17 tot zo jong als 9 jaar zijn in de strijd ingezet om samen met volwassen militairen en terroristen te vechten en te sterven", noteerden de organisatoren in een verklaring op hun website. "Hoewel in sommige gevallen de leeftijd van de jongsten van deze slachtoffers op slachtofferlijsten is vervangen door oudere, nepleeftijden, zijn Hamas en PIJ trots op de tieners die in de strijd “martelaren” zijn geworden.

"Deze praktijken hebben geleid tot een strategische cultuur die kinderen als ‘middelen’ beschouwt en hen hun jeugd ontzegt.

"Voor de toekomst van het Palestijnse volk als geheel - en voor deze kinderen als individuen met rechten volgens het internationale recht en volgens fatsoenlijke morele standpunten - moeten bovengenoemde praktijken worden stopgezet." ******************************************
ENGLISH:

A Palestinian boy wears the headband of Hamas' armed wing as he takes part in a rally to protest against an Israeli police raid on Jerusalem's al-Aqsa mosque, in Gaza City September 15, 2015.
(photo credit: REUTERS/SUHAIB SALEM)

An estimated 10,000 children are trained in Gazan terrorist camps each year, and that at least 160 have died digging terror tunnels into Israel.

By DONNA RACHEL EDMUNDS - The Jerusalem Post   

A coalition of non-governmental organizations is urging the public to help stop the use of Palestinian children as soldiers and war resources by their leaders and terror groups in the region.

There are an estimated 300,000 child soldiers in 20 countries worldwide, including any person under 18 who is either recruited or used by an armed force or armed group in any capacity, according to the UN Convention on the Rights of the Child. 

While the plight of child soldiers in Africa in particular has received global attention, their Arab counterparts in the Palestinian territories have often been ignored by the international community, as the human cost of using children to carry out terror attacks or as human shields has become overlooked in the political battles raging over the Arab-Israeli conflict.

Yet the children who survive their ordeal often carry the scars of trauma, preventing them not only from having a normal childhood, but also from being able to live fulfilling lives as adults.

Now, a group of NGOs has banded together in a bid to raise the issue of Palestinian child soldiers on the world stage.

From February 18-21, the Coalition to Save Palestinian Child Soldiers is holding a Solidarity Week, and is urging members of the public to sign an open letter to MEPs and US child welfare advocates to condemn the use of Palestinian children as soldiers.

For decades, the letter states, Palestinian children "have fulfilled the role of combatants, human shields, rioters, laborers, support staff, and even as suicide bombers – and as a result, their childhoods have been shortened by death, severe injury, or imprisonment."    

The global community's unwillingness to address the issue, "has emboldened organizations such as Hamas, Fatah, Palestinian Islamic Jihad and PFLP in their exploitation of children as war resources," the letter continues.

A 2016 report found that 240 US-government approved textbooks, used in hundreds of UNRWA-sponsored schools, were teaching Arab children between the first and ninth grades to kill Israelis and martyr themselves. Other reports have reached similar conclusions. Yet despite this, it was not until August 2019 that the UN finally called on Palestinian leaders to act against "racist speech and hate crimes," including incitement to violence against Israelis and Jews.

"These organizations expose them to inciteful and violent children’s shows, and flood social media with calls for jihad and terrorism," the letter reads. "When the children are older, they’re sent out to partake in violent riots and to act as human shields as thousands of others have before them."

The letter notes that an estimated 10,000 children are trained in Gazan terrorist camps each year, and that at least 160 have died digging terror tunnels into Israel.

The NGOs hope that public pressure put on the terrorist organizations will eventually force them to abandon their use of children to fight their wars. As part of that effort, they are also encouraging people to hold rallies and share material online to raise awareness of the fact that the children are being used in this way.

One video, entitled Palestinian Child Soldiers in Numbers notes that 17,000 children were enrolled in Hamas's child militia programs in 2019, and that 29 children have already lost their lives as suicide bombers. "Dozens more" were prevented from carrying out their attacks.

"In combat, children from 17 to as young as nine have been pushed into the battle fray, to fight and die alongside adult militants and terrorists," the organizers noted in a statement on their website. "While in some cases the youngest of these casualties has been covered up with older, fake ages on casualty lists, Hamas and PIJ have been proud of the teenagers that have been “martyred” in battle." 

"These practices have led to a strategic culture that views children as resources, and denies them their childhoods.

"For the future of the Palestinian people as a whole – and for these children as individuals with rights according to international law and decent moral doctrine – the above practices must be stopped."