25 februari 2020

2020-02-25-10.30: Israël doet alles wat het kan om de 4e Gaza-oorlog te voorkomen - Israel doing everything it can to avoid 4th Gaza war

Een IDF-bulldozer haalt het lichaam van een activist uit Gaza teru

Nederlands - English

NEDERLANDS:

In tegenstelling tot het conflict van 2014 probeert Jeruzalem alles in het werk te stellen om een lange  termijn overeenkomst met Hamas te sluiten, nu het geweld in de inmiddels traditionele escalatie aan de vooravond van een Israëlische verkiezing oplaait.

Bron: Shimrit Meir - Ynetnews

Hoe smakeloos het ook is, het idee van minister van Defensie Naftali Bennett om de overblijfselen van gedode terroristen te verzamelen om ze als onderhandelingstroef te gebruiken, heeft enige logica.

In 2011 heeft Israël meer dan 1000 gevangenen vrijgelaten - velen met Israëlisch bloed aan hun handen - om de vrijheid te verkrijgen van de gevangen IDF-soldaat Gilad Shalit, die vijf jaar lang in Gaza werd vastgehouden.

Ervan uitgaande dat geen enkele toekomstige regering opnieuw met dergelijke voorwaarden zou instemmen, zou het terughalen van de twee burgers en de lichamen van twee gesneuvelde soldaten die nu in Gaza worden vastgehouden, verschillende concessies betekenen. Deze concessies zouden waarschijnlijk bestaan uit het overdragen van gevangenen die niet betrokken waren bij het doden van Israëliërs, het opheffen van de beperkingen op Gaza en het teruggeven van de stoffelijke overschotten van militanten die door Israël worden vastgehouden.  

De beelden van de IDF die het lichaam van een activist verwijderde die door de troepen werd gedood terwijl hij een bom bij het grenshek plaatste, waren moeilijk om naar te kijken en schokten en vernederden de Palestijnen in de Strip.  

Palestijnen protesteren in Gaza, 23 februari 2020.

De sociale media explodeerden met kritiek op Hamas voor het incident en demonstranten in de vluchtelingenkampen van de enclave gingen de straat op om hun woede te uiten.

Uren later plaatste het hoofd van de militaire vleugel van de Islamitische Jihad passages uit de Koran op zijn Twitter-account, waarbij hij aangaf dat de avonduren allesbehalve kalm zouden zijn.

Deze opleving van geweld vanuit Gaza, die nu een traditie is aan de vooravond van de Israëlische verkiezingen, komt ondanks buitengewone inspanningen van de kant van de regering in Jeruzalem om op lange termijn begrip te kweken voor rust bij Hamas.      

Hamasleiders Ismail Haniyeh, links, en Yahya Sinwar... (Foto: AP)

In het aanbod staan werkvergunningen in Israël voor inwoners van Gaza, een maandelijkse toelage van $100 voor 120.000 gezinnen in nood, alle-kosten-betaalde bruiloften voor oudere mannen in Gaza, huisrenovaties, een nieuw ziekenhuis in Rafah en nog veel meer.

Maar dit lijkt nog steeds niet genoeg te zijn voor Hamas, die niet in staat is om de Islamitische Jihad te beteugelen.

Dit is de modus operandi van de groep. Als er niet aan de eisen wordt voldaan, grijpt de groep terug naar geweld en wel om twee goede redenen: Ten eerste beseft ze dat Israël reageert op het gebruik van geweld, en een uitbraak van geweld kan ervoor zorgen dat het zijn verplichtingen nakomt; en ten tweede is de terreurgroep terughoudend om zo'n vitaal aspect van zijn identiteit op te geven als zijn verzet tegen Israël.  

De Iron Dome onderschept projectielen die vanuit de Gazastrook in Sderot worden onderschept (Foto: Reuters)

Maar Hamas onderhoudt een rotsachtige relatie met Egypte - en Israël heeft zelfs ingegrepen in Qatar om ervoor te zorgen dat zijn geld naar Gaza blijft stromen.

Aan de andere kant zou Hamas nooit zijn relatie met Iran riskeren, dat ondanks de huidige sancties-geïnduceerde economische zwakte zowel het land als de Islamitische Jihad sponsort.

Israël is terughoudend om oorlog te voeren met Gaza. Een of twee leiders kunnen zich de onmiddellijke nasleep van de oorlog van 2014 herinneren, toen ze herhaaldelijk onder druk werden gezet of alle diplomatieke opties waren uitgeprobeerd voordat de gevechten begonnen.

Toch is het pas in de afgelopen twee jaar, nu er onderhandelingen over een lange termijn overeenkomst worden gevoerd, dat het antwoord van Israël op die vraag voor het eerst in zijn geschiedenis een volmondig "ja" zou zijn.


************************************
ENGLISH:     

An IDF bulldozer retrieves the body of a Gaza militant

Unlike in the 2014 conflict, Jerusalem is trying everything to reach a long-term agreement with Hamas as violence flares in the now traditional escalation on the eve of an Israeli election

Source: Shimrit Meir - Ynetnews

As distasteful as it is, there is some logic to Defense Minister Naftali Bennett's idea of collecting the remains of slain terrorists to use as a bargaining chip.

In 2011, Israel freed more than 1,000 prisoners - many with Israeli blood on their hands - in order to gain the freedom of captive IDF soldier Gilad Shalit, who had been held in Gaza for five years.

Assuming no future government would agree to such terms again, recovering the two civilians and the bodies of two fallen soldiers now held in Gaza would mean different concessions. These concessions would likely include handing over prisoners who were not involved in killing Israelis, lifting restrictions on Gaza and returning the remains of militants held by Israel.

The footage of the IDF removing the body of a militant who was killed by troops while planting a bomb near the border fence was hard to watch, and shocked and humiliated the Palestinians in the Strip.

Palestinians protest in Gaza, Feb. 23, 2020

Social media erupted with criticism of Hamas for the incident and protesters in the enclave's refugee camps took to the streets, burning tires to express their anger.

Hours later, the head of Islamic Jihad's military wing posted passages from the Quran on his Twitter account, indicating the evening hours would be anything but calm.

This uptick of violence from Gaza, which is now a tradition on the eve of Israeli elections, comes despite extraordinary efforts on the part of the government in Jerusalem to achieve a long-term understanding for calm with Hamas.

Hamas leaders Ismail Haniyeh, left, and Yahya Sinwar(Photo: AP)

On offer are work permits in Israel for Gaza residents, a monthly stipend of $100 for 120,000 families in need, all-expenses-paid weddings for ageing Gazan men, house renovations, a new hospital in Rafah and more.

But this still does not appear to be enough for Hamas, which is unable to bring itself to rein in Islamic Jihad.

This is the group's modus operandi. Whenever its demands are not met, it reverts to violence and for two good reasons: Firstly it realizes that Israel responds to the use of force, and an outbreak of violence can ensure it will fulfill its commitments; and secondly the terror group is reluctant to give up such a vital aspect of its identity as its resistance to Israel.

The Iron Dome intercepting projectiles launched from Gaza at Sderot (Photo: Reuters)

But Hamas maintains a rocky relationship with Egypt - and Israel has even found itself intervening with Qatar to ensure its money keeps flowing into Gaza.

On the other hand, Hamas would never risk its relationship with Iran, which despite its current sanctions-induced economic weakness sponsors both it and Islamic Jihad.

Israel is reluctant to go to war with Gaza. One or two leaders can remember the immediate aftermath of the 2014 war, when they were repeatedly pressed whether all diplomatic options had been tried before the fighting began.

Yet it is only in the past two years, as negotiations for a long-term agreement take place, that for the first time in its history Israel's answer to that question would be a resounding yes.