03 maart 2020

2020-03-03-11.40: Kamervragen met name door Thierry Baudet (FVD) ​over Nederlandse kritiek op Israëlisch bouwplannen in Jeruzalem - Parliamentary questions in particular by Thierry Baudet

Thierry Baudet - FvD -Forum voor Democratie

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Kamervragen met name door Thierry Baudet (FVD) over Nederlandse kritiek op Israëlisch bouwplannen in Jeruzalem

Naar aanleiding van kritiek van de Nederlandse ambassadeur in Israël op bouwplannen in de wijken Giv’at Hamatos en Har Homa in Jeruzalem, heeft Thierry Baudet (FVD) Kamervragen ingediend bij de minister van Buitenlandse Zaken.

Afgelopen maand zijn bouwplannen goedgekeurd voor nieuwe huizen in de wijken Giv’at Hamatos en Har Homa in Jeruzalem. De wijken in het zuiden van Israëls hoofdstad liggen achter de zogenaamde Groene Lijn – gebied dat Israël in 1967 op Jordanië heeft veroverd tijdens de Zesdaagse Oorlog. In 1980 heeft de Knesset Jeruzalem als Israëls “ondeelbare en eeuwige hoofdstad” verklaard.

De Palestijnen willen echter Oost-Jeruzalem als hoofdstad voor hun staat. Een groot deel van de internationale gemeenschap erkent Israels soevereiniteit over de stukken Jeruzalem achter de Groene Lijn dan ook niet, inclusief de Oude Stad en ook de wijken Giv’at Hamatos en Har Homa, en noemt dit bezet gebied.

Naar aanleiding van de aangekondigde bouwplannen, heeft de Nederlandse ambassadeur in Israël samen met zes andere ambassadeurs van EU-landen zijn “ernstige zorgen” uitgesproken. Hierop heeft FVD-leider Thierry Baudet Kamervragen ingediend. 

Volgens Baudet bevindt Nederland zich met deze kritiek “in de kopgroep van EU-lidstaten die Israël telkens bekritiseren”. Het FVD-Kamerlid benoemt dat 20 andere EU-lidstaten niet deel hebben genomen aan het overbrengen van de “ernstige zorgen”, en vraagt zich dan ook af wat het belang van Nederland is “om het woningbouwbeleid van Israël te bekritiseren”.

Baudet vraagt aan minister Blok onder welke omstandigheden Nederland bereid zou zijn de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen, in navolging van de Verenigde Staten. Tot 1980 stond de Nederlandse diplomatieke post in Jeruzalem, maar deze werd verhuisd naar Tel Aviv als protest tegen Israëls verklaring dat de stad de “ondeelbare en eeuwige hoofdstad” is. Volgens het FVD-Kamerlid is bovendien sprake van asymmetrie die de indruk zou wekken dat Jeruzalem meer aan de Palestijnen toebehoort dan aan Israël; Nederlandse diplomaten in Ramallah zijn woonachtig in Oost-Jeruzalem, maar Nederlandse diplomaten in Tel Aviv zijn niet woonachtig in West-Jeruzalem, aldus Baudet vand FvD. 


2020Z03997

Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over nieuwe Nederlandse kritiek op het Israëlische woningbouwbeleid (ingezonden 2 maart 2020).

Vraag 1 Hebt u kennisgenomen van het feit dat de Nederlandse ambassadeur in Israël, in samenwerking met zes andere ambassadeurs van EU-lidstaten, zijn «ernstige zorgen» heeft uitgesproken over het Israëlische woningbouwbeleid in de Zuid-Jeruzalemse wijken Giv’at Hamatos en Har Homa?

Vraag 2 Hebt u zelf vooraf uw goedkeuring aan deze kritiek gegeven? Zo nee, hoe komt een dergelijk besluit tot stand?

Vraag 3 Om welke redenen hebben twintig andere EU-lidstaten afgezien van het steunen van deze kritiek?

Vraag 4 Waarom bevindt Nederland zich tegenwoordig in de kopgroep van EU-lidstaten die Israël telkens bekritiseren, samen met Zweden en Ierland, terwijl dat enkele jaren geleden nog niet het geval was?

Vraag 5 Waarom acht u het in het Nederlands belang om het woningbouwbeleid van Israël te bekritiseren? Schaadt deze woningbouw Nederland? Zo ja, hoe?

Vraag 6 Bent u bereid dergelijke kritiek voortaan achterwege te laten?

Vraag 7 Bent u nog steeds van mening dat West-Jeruzalem de Israëlische hoofdstad zou moeten worden en Oost-Jeruzalem de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat? Zo ja, waarom zijn Nederlandse diplomaten in Ramallah woonachtig in Oost-Jeruzalem, maar Nederlandse diplomaten in Tel Aviv niet woonachtig in West-Jeruzalem? Bent u het ermee eens dat deze asymmetrie de indruk wekt dat Nederland vindt dat Jeruzalem meer aan de Palestijnen dan aan de Israëli’s toebehoort? Bent u bereid deze asymmetrie te beëindigen door Nederlands diplomatiek personeel in Tel Aviv in West-Jeruzalem woonachtig te laten zijn?

Vraag 8 Onder welke omstandigheden bent u bereid de Nederlandse ambassade in Israël naar Jeruzalem te verplaatsen, zoals ook de Verenigde Staten hebben gedaan?

Bron CIDI**************************************
ENGLISH:

Thierry Baudet - FvD -Forum voor Democratie

Parliamentary questions in particular by Thierry Baudet (FVD) about Dutch criticism of Israeli construction plans in Jerusalem

Following criticism from the Dutch ambassador in Israel for building plans in the Giv’at Hamatos and Har Homa neighborhoods in Jerusalem, Thierry Baudet (FVD) has submitted parliamentary questions to the Foreign Minister.

Last month, construction plans were approved for new homes in the Giv’at Hamatos and Har Homa districts in Jerusalem. The neighborhoods in the south of Israel's capital lie behind the so-called Green Line area that Israel conquered from Jordan in 1967 during the Six Day War. In 1980, the Knesset declared Jerusalem as Israel's "indivisible and eternal capital."

However, the Palestinians want East Jerusalem as the capital of their state. A large part of the international community therefore does not recognize Israel's sovereignty over the areas of Jerusalem behind the Green Line, including the Old City and also the Giv’at Hamatos and Har Homa neighborhoods, and calls this occupied territory.

Following the announced construction plans, the Dutch ambassador to Israel, together with six other ambassadors from EU countries, expressed his "serious concerns". FVD leader Thierry Baudet has submitted parliamentary questions.

According to Baudet, with this criticism the Netherlands is "in the leading group of EU member states that constantly criticize Israel". The FVD MP states that 20 other EU member states have not participated in communicating the "serious concerns", and therefore wonders about the importance of the Netherlands "to criticize Israel's housing policy".

Baudet asks Minister Blok under what circumstances the Netherlands would be willing to relocate the embassy to Jerusalem, following the example of the United States. Until 1980 the Dutch diplomatic post was in Jerusalem, but it was moved to Tel Aviv as a protest against Israel's statement that the city is the "indivisible and eternal capital." According to the FVD MP, there is also asymmetry that would give the impression that Jerusalem belongs more to the Palestinians than to Israel; Dutch diplomats in Ramallah live in East Jerusalem, but Dutch diplomats in Tel Aviv do not live in West Jerusalem, Baudet said.

2020Z03997 Questions from Baudet (FvD) member to the Minister of Foreign Affairs about new Dutch criticism of Israeli housing policy (submitted March 2, 2020).

Question 1 Have you taken note of the fact that the Dutch ambassador to Israel, in collaboration with six other ambassadors from EU Member States, has expressed "serious concerns" about Israeli housing policy in the South Jerusalem neighborhoods of Giv'at Hamatos and Har Homa ?

Question 2 Did you personally give your approval to this criticism in advance? If not, how does such a decision come about?

Question 3 For what reasons have 20 other EU Member States refrained from supporting this criticism?

Question 4 Why is the Netherlands nowadays in the leading group of EU member states that constantly criticize Israel, together with Sweden and Ireland, while that was not the case a few years ago?

Question 5 Why do you consider it in the Dutch interest to criticize Israel's housing policy? Does this housing harm the Netherlands? If so how?

Question 6 Are you prepared to refrain from such criticism in the future?

Question 7 Do you still believe that West Jerusalem should become the Israeli capital and East Jerusalem the capital of a future Palestinian state? If so, why are Dutch diplomats living in Ramallah in East Jerusalem, but Dutch diplomats in Tel Aviv not living in West Jerusalem? Do you agree that this asymmetry gives the impression that the Netherlands believes that Jerusalem belongs more to the Palestinians than to the Israelis? Are you prepared to end this asymmetry by having Dutch diplomatic personnel live in Tel Aviv in West Jerusalem?

Question 8 Under what circumstances are you willing to relocate the Dutch embassy in Israel to Jerusalem, as the United States has done?


Source: CIDI

Google Translate