18 maart 2020

2020-03-18-18.50: Woonplaats Nederlandse diplomaten legt dubbele standaard rondom Jeruzalem bloot - Dutch diplomats' residence exposes double standard around Jerusalem

Het Nederlandse vertegenwoordigingskantoor in Ramallah (beeld: Google Street View)
The Dutch representative office in Ramallah (image: Google Street View)

Nederlands - English

NEDERLANDS

In het huisvestingsbeleid van werknemers van de Nederlandse diplomatieke posten in Israel en de Palestijnse gebieden lijkt sprake te zijn van een dubbele standaard omtrent de status van Jeruzalem. Hoewel diplomaten werkzaam voor de Nederlandse ambassade in Israel uit praktische overwegingen in Tel Aviv wonen, is personeel van de Nederlandse vertegenwoordiging in de Palestijnse stad Ramallah woonachtig in Oost-Jeruzalem. De laatstgenoemde keuze is echter gemaakt om politieke redenen.

Die dubbele standaard blijkt uit antwoorden van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) op Kamervragen van Thierry Baudet. De Forum voor Democratie-voorzitter had Blok begin deze maand gevraagd om een einde te maken aan de asymmetrische situatie en Nederlands ambassadepersoneel naar het westelijke deel van Jeruzalem te verhuizen. Blok zegt daar niet toe bereid te zijn, maar kan ook niet goed uitleggen waarom de keuze voor Tel Aviv is ingegeven door praktische redenen, terwijl achter de woonplaatskeuze van de Nederlandse vertegenwoordiger in de Palestijnse gebieden politieke argumenten zitten.

Tot 1980 stond de Nederlandse ambassade in het westelijke deel van Israels hoofdstad, maar de ambassade werd verhuisd naar Tel Aviv als protest tegen de Israelische verklaring dat de stad de “ondeelbare en eeuwige hoofdstad” van de Joodse staat is. De diplomaten verhuisden mee. In 1994, na het sluiten van de Oslo-akkoorden tussen Israel en de Palestijnse PLO, besloot Nederland ook een kantoor te openen in de Palestijnse gebieden. De keuze viel op Ramallah, immers de bestuurlijke hoofdstad van de Palestijnse gebieden. Opmerkelijk genoeg werd er echter voor gekozen om de Nederlandse vertegenwoordiger, evenals ander personeel, onder te brengen in Jeruzalem.

Deze keuze schopt tegen het verkeerde been van Baudet. Volgens het Kamerlid wekt dit namelijk de indruk dat Nederland vindt dat Jeruzalem meer aan de Palestijnen dan aan Israel toebehoort. In zijn Kamervragen wijst hij erop dat Nederland in ieder geval West-Jeruzalem altijd heeft gezien als de toekomstige hoofdstad van Israel, terwijl Oost-Jeruzalem de hoofdstad zou moeten worden van de gehoopte Palestijnse staat. Blok slaagt er niet in om uit te leggen waarom de diplomaten van de Nederlandse ambassade in Israel dan niet in Jeruzalem wonen.

Er lijkt dus sprake te zijn van een dubbele standaard. Waar Nederlandse diplomaten werkzaam in Tel Aviv ook in die stad wonen om “praktische overwegingen”, zijn diplomaten die in Ramallah werken woonachtig in Jeruzalem als politiek signaal.

‘Grenzen’ van 1967

“De Nederlandse diplomaten werkzaam op deze ambassade wonen uit veelal praktische overwegingen in Tel Aviv. Voor hun contacten met de Israelische overheid reizen zij regelmatig naar West-Jeruzalem”, zo schrijft hij. “De Nederlandse Vertegenwoordiger bij de Palestijnse Autoriteit woont in Oost-Jeruzalem – evenals vertegenwoordigers van andere EULS – als teken dat Nederland en de EU de grenzen van 1967 ook ten aanzien van de toekomstige status van Jeruzalem als uitgangspunt beschouwen. Deze praktijk is vergelijkbaar met die van andere landen.” Volgens die “grenzen” – de bestandslijnen nadat Jordanië de Westelijke Jordaanoever in 1948 had veroverd –  zou Israel recht hebben op West-Jeruzalem, wat de Nederlandse keuze dus nog altijd niet verklaart.

Thierry Baudet wilde ook weten onder welke omstandigheden Nederland bereid zou zijn de ambassade in Israel te verhuizen naar Jeruzalem, zoals de Verenigde Staten in 2018 deed. Dit is volgens het kabinet pas aan de orde als Israel en de Palestijnen tot een oplossing komen waarin ook een regeling rondom de status van Jeruzalem wordt getroffen. De “annexatie van Oost-Jeruzalem door Israel” is volgens minister Blok in strijd met het internationaal recht.

Blok gaat niet mee in sanctie-oproep D66

Dinsdag gaf minister Blok ook antwoord op de Kamervragen van Sjoerd Sjoerdsma. De D66’er riep Blok vorige week op sancties te nemen tegen Israel vanwege de aangekondigde bouw van nieuwe woningen in nederzettingen op de Westoever. In zijn antwoorden benadrukt de minister dat hij “het nederzettingenbeleid en alles wat ermee samenhangt” ziet als een van de grootste bedreigingen voor de tweestatenoplossing aan Israelische zijde. Nederland heeft daarom, in samenwerking met andere Europese landen, officieel diplomatiek protest aangetekend.

Sjoerdsma vroeg in zijn Kamervragen echter om verdergaande stappen tegen Israel. Hij drong aan “maatregelen of stappen” te verbinden aan de Israelische aankondiging om op de Westoever te gaan bouwen. Blok laat echter weten niet op de zaken vooruit te willen lopen. “Bij volgende stappen zal het kabinet opnieuw afwegen welke stap of maatregel het meest geëigend is. Het kabinet wil hier niet op vooruitlopen”, aldus de minister.

Bron: CIDI


*****************************
ENGLISH:

The housing policy of employees of the Dutch diplomatic posts in Israel and the Palestinian territories seems to have a double standard regarding the status of Jerusalem. Although diplomats working for the Netherlands Embassy in Israel live in Tel Aviv for practical reasons, staff of the Dutch representation in the Palestinian city of Ramallah lives in East Jerusalem. However, the latter choice was made for political reasons.

This double standard is evident from answers by Minister Stef Blok (Foreign Affairs) to parliamentary questions by Thierry Baudet. Earlier this month, the Forum for Democracy Chairman asked Blok to end the asymmetrical situation and to move Dutch embassy personnel to the western part of Jerusalem. Blok says he is not prepared to do so, but cannot explain why the choice of Tel Aviv was motivated by practical reasons, while behind the choice of residence of the Dutch representative in the Palestinian territories are political arguments.

Until 1980, the Dutch embassy was located in the western part of Israel's capital, but the embassy was moved to Tel Aviv in protest of the Israeli declaration that the city is the “indivisible and eternal capital” of the Jewish state. The diplomats moved with them. In 1994, after the conclusion of the Oslo agreements between Israel and the Palestinian PLO, the Netherlands also decided to open an office in the Palestinian territories. The choice fell on Ramallah, after all, the administrative capital of the Palestinian territories. Remarkably, however, it was decided to place the Dutch representative, as well as other personnel, in Jerusalem.

This choice kicks Baudet's wrong leg. According to the MP, this creates the impression that the Netherlands believes that Jerusalem belongs more to the Palestinians than to Israel. In his parliamentary questions, he points out that the Netherlands has at least always viewed West Jerusalem as the future capital of Israel, while East Jerusalem should become the capital of the hoped-for Palestinian state. Blok fails to explain why the diplomats of the Dutch embassy in Israel do not live in Jerusalem.

So there seems to be a double standard. Where Dutch diplomats working in Tel Aviv also live in that city for “practical reasons”, diplomats who work in Ramallah live in Jerusalem as a political signal.

"Borders" of 1967

“The Dutch diplomats working at this embassy live in Tel Aviv for practical reasons. They regularly travel to West Jerusalem for their contacts with the Israeli government, ”he writes. “The Dutch Representative to the Palestinian Authority lives in East Jerusalem - as do representatives of other EULS - as a sign that the Netherlands and the EU also consider the 1967 borders as the starting point for Jerusalem's future status. This practice is comparable to that of other countries. ” According to those "borders" - the lines of lines after Jordan conquered the West Bank in 1948 - Israel would be entitled to West Jerusalem, which still does not explain the Dutch choice.

Thierry Baudet also wanted to know under what circumstances the Netherlands would be willing to move the embassy in Israel to Jerusalem, as the United States did in 2018. According to the cabinet, this will only be discussed when Israel and the Palestinians come to a solution that also includes an arrangement regarding the status of Jerusalem. According to Minister Blok, the "annexation of East Jerusalem by Israel" is in violation of international law.

Dutch Minister Blok does not participate in sanction call D66 party

On Tuesday, Minister Blok also answered Sjoerd Sjoerdsma's parliamentary questions. The D66 called for Blok last week to take sanctions against Israel for the announced construction of new homes in settlements on the West Bank. In his responses, the minister emphasizes that he sees “settlement policy and everything related to it” as one of the major threats to the two-state solution on the Israeli side. The Netherlands has therefore, in collaboration with other European countries, made official diplomatic protests.

In his parliamentary questions, Sjoerdsma asked for further steps against Israel. He urged to link "measures or steps" to the Israeli announcement to build on the West Bank. Blok says, however, that he does not want to anticipate things. “In subsequent steps, the cabinet will reconsider which step or measure is most appropriate. The cabinet does not want to anticipate this, ”said the minister.


Source: CIDI

google translate