19 maart 2020

2020-03-19-14.05: Israël en PA zetten gezamenlijk commandocentrum op om corona te bestrijden - Israel and PA establish joint command center to fight corona

PA-premier Shtayyeh in video-overleg over corona
PA Prime Minister Shtayyeh in video talk about corona

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Israël en de Palestijnse Autoriteit werken samen om het coronavirus te bestrijden. De twee partijen hebben een gezamenlijk commandocentrum opgezet, om hun acties tegen het virus te coördineren.

BRON: CIDI

Zowel Israël als de Palestijnse gebieden worden, net als de rest van de wereld, geteisterd door Corona. In Israël zijn al meer dan vijfhonderd besmettingen bevestigd, en de PA meldde woensdag 44 personen positief op het virus te hebben getest.

De oprichting van het  commandocentrum is bekendgemaakt door een woordvoerder van de PA. “Onze gedeelde grenzen en betrekkingen laten geen ruimte over voor twijfel om harde maatregelen te nemen en op de hoogste niveaus samen te werken om verspreiding van het virus te voorkomen”, aldus de woordvoerder. Een vertegenwoordiger van het Israëlische ministerie van Defensie bevestigt de samenwerking.

Israël heeft 200 testkits voor corona aan het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid gegeven. Hiervoor werden monsters van verdachte gevallen naar een Israëlisch ziekenhuis gestuurd. De Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT) meldt daarnaast 400 medische kits voor observatie van het virus en 500 pakketten met beschermende kleding aan de Palestijnen te hebben overhandigd.

Palestijnse arbeiders

Palestijnen werkzaam in Israël kunnen nog steeds naar werk als ze ervoor kiezen daar te blijven. Arbeiders in vitale sectors – zoals de zorg, landbouw en constructie – kunnen voorlopig in het land blijven op voorwaarde dat hun werkgever garant staat, zo meldde minister van Defensie Naftali Bennett.

Gisteren heeft Israël de Westelijke Jordaanoever afgesloten. Dit besluit is in coördinatie met de PA genomen, aldus de Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT). Palestijnen die in Israël werken hebben een paar dagen de tijd om te beslissen thuis te blijven of naar werk te gaan, zo zei PA-premier Mohammad Shtayyeh.

Shtayyeh waarschuwt Palestijnen die in Israëlische nederzettingen werkzaam zijn, niet naar werk te gaan. Volgens de PA-premier zijn er veel besmettingen in de nederzettingen. Volgens een Israëlische veiligheidsfunctionaris mogen Palestijnse arbeiders nog steeds de nederzettingen in en uit.

Gaza

In de door Palestijnse terreurgroep Hamas bestuurde Gazastrook worden ook voorbereidingen getroffen voor het coronavirus. De gewapende tak van Hamas deelde deze week beelden van bulldozers die braakliggend terrein klaarmaken voor de bouw van een coronacentrum. Hamas-leider Yahya Sinwar, die een groot deel van zijn tijd zich verstopt houdt, kwam zelfs langs om het waar te nemen. Daarnaast wordt een hotel in Gaza-stad gebruikt om besmette personen op te vangen.****************************
ENGLISH:

Israel and the Palestinian Authority are working together to fight the corona virus. The two sides have set up a joint command center to coordinate their actions against the virus.

SOURCE: CIDI

Both Israel and the Palestinian Territories, like the rest of the world, are ravaged by Corona. More than 500 infections have already been confirmed in Israel, and the PA reported 44 people tested positive for the virus on Wednesday.

The establishment of the command center has been announced by a PA spokesperson. "Our shared borders and relationships leave no room for doubt about taking tough action and working together at the highest levels to prevent the spread of the virus," said the spokesperson. A representative from the Israeli Defense Ministry confirms the collaboration.

Israel has given 200 corona test kits to the Palestinian Ministry of Health. For this, samples of suspicious cases were sent to an Israeli hospital. The Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT) also reports that it has provided 400 medical kits for the observation of the virus and 500 packages of protective clothing to the Palestinians.

Palestinian workers

Palestinians working in Israel can still go to work if they choose to stay there. Workers in vital sectors - such as healthcare, agriculture and construction - can remain in the country for the time being provided their employer guarantees, Defense Secretary Naftali Bennett reported.

Yesterday, Israel closed off the West Bank. This decision was made in coordination with the PA, said the Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT). Palestinians working in Israel have a few days to decide to stay at home or go to work, said PA Prime Minister Mohammad Shtayyeh.

Shtayyeh warns Palestinians working in Israeli settlements not to go to work. According to the PA Prime Minister, there are many contaminations in the settlements. According to an Israeli security official, Palestinian workers are still allowed to enter and leave the settlements.

Gaza

In the Gaza Strip controlled by Palestinian terror group Hamas, preparations are also being made for the corona virus. This week, the armed branch of Hamas shared images of bulldozers preparing wasteland for the construction of a corona center. Hamas leader Yahya Sinwar, who is hiding for much of his time, even came by to observe it. In addition, a hotel in Gaza City is used to receive infected persons.


google translate