20 maart 2020

2020-03-20-15.30: Is de pandemie een teken is dat we 'de dagen van de Messias' naderen - Is the pandemic a sign that we are approaching 'the days of the Messiah'

Foto: de Western Wall Heritage Foundation

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Tekenen van de tijd? Religieuze leiders in het Midden-Oosten zeggen dat de pandemie een teken is dat we 'de dagen van de Messias' naderen

Bron: CBN News

JERUZALEM, Israël - Religieuze leiders van Israël tot Iran zeggen dat de dodelijke uitbraak van het coronavirus een teken is dat de Messias spoedig komt en een boodschap is voor de mensheid om de harten weer naar God te keren.

De rechtse rabbijn Shmuel Eliyahu zei maandag in een YouTube-video dat de wereld dichter bij "de dagen van de Messias" komt en dat de pandemie ertoe zou leiden dat Gods wetten beter worden nageleefd, zoals het eren van Sabbat.

"Het Joodse volk leeft, we worden wakker, openen onze ogen, stoppen met alle onzin die we doen en komen echt dichter bij de Sabbat," zei hij.

'God heeft een plan': de christelijke profeet Shawn Bolz legt uit hoe te bidden tegen het coronavirus

'Misschien zullen de moslims ons zeggen dat we de tempel moeten bouwen', stelde Eliyahu voor, een gebeurtenis waarvan christenen en joden geloven dat ze de komst van de Messias tot stand zullen brengen.

Een andere rechtse orthodoxe rabbijn genaamd Shlomo Aviner zei zondag dat de dodelijke pandemie een straf is voor de mensheid die zich van God terug getrokken heeft.

"In onze tijd denkt de mens dat hij God is, dat hij heer en meester is en kan beslissen wat goed en slecht is. Dat wordt moreel relativisme of postmodernisme genoemd", schreef Aviner op de Kipa News-site.

“Als dit het geval is, dat de mensheid trots is, de mensheid alles weet, alles begrijpt, laat dat dan zien en versla de kleinste van Gods scheppingen! Deze schepping wordt corona genoemd, een kroon,” vervolgde hij.

Coronavirus dankt zijn naam omdat het een vette buitenlaag heeft die zo is gerangschikt dat het onder de microscoop lijkt op een kroon.

'We moeten de kroon aan God teruggeven', zei Aviner.

Moslimleiders geloven ook dat de pandemie een teken is dat het einde van de wereld nabij is.

Een vooraanstaande conservatieve Iraanse geestelijke genaamd Ali Reza Banahyan zei dat het virus de terugkeer van de sjiitische messias, de 'Mahdi', tot stand zal brengen. Sommige sjiieten geloven dat de Mahdi - ook wel bekend als 'de twaalfde imam' - zal op aarde terugkeren in een tijd van grote beroering. 

Saudi-Sheikh Saleh Al-Maghamsi zei in een televisieprogramma dat het virus een bericht is dat de dag des oordeels nabij is.

Ondertussen hebben messiaanse voorgangers in Israël opgeroepen tot een landelijke gebedstijd op woensdag van 13.00 - 14.00 uur (europese tijd) als reactie op het virus.

'Wij geloven dat God tijdens deze pandemie de mensheid roept om zich tot Hem te wenden', zeiden ze in een verklaring.

Ze bidden om bekering, wijsheid voor leiders, dat de wereld zich tot Jezus wendt, en dat niemand in Israël sterft aan het coronavirus.

'Onze gebeden zijn als wierook voor God en doet een beroep op Hem om in te grijpen in wat er om ons heen gebeurt', zeiden ze.

Op woensdagochtend is bij 427 Israëli's het coronavirus vastgesteld, maar niemand is overleden.

 

************************
ENGLISH: 

Sign of the Times? Mideast Religious Leaders Say Pandemic a Sign We Are Nearing 'The Days of the Messiah'

Source: CBN News

JERUSALEM, Israel – Religious leaders from Israel to Iran say the deadly coronavirus outbreak is a sign that the Messiah is coming soon and is a message to humanity to turn hearts back to God.

Right-wing Rabbi Shmuel Eliyahu said in a YouTube video on Monday that the world is inching closer to “the days of the Messiah” and the pandemic would bring about the closer observance of God’s laws like honoring Shabbat.

“The Jewish people live, we are waking up, opening our eyes, stopping all the nonsense we do, and really drawing closer to Shabbat,” he said.

'God Has a Plan': Christian Prophet Shawn Bolz Explains How to Pray Against Coronavirus

“Maybe the Muslims will tell us to build the Temple,” Eliyahu suggested, an event believed by Christians and Jews to bring about the coming of the Messiah.

Another right-wing Orthodox rabbi named Shlomo Aviner said on Sunday that the deadly pandemic is punishment for humanity drawing away from God.

“In our days, man thinks he is God, that he is the master and can decide what is good and bad, something which is called moral relativism or postmodernism,” wrote Aviner on the Kipa News site.

“If this is the case, that mankind is proud, mankind knows everything, understands everything, let us see you fight the smallest of God’s creations. This creation is called corona, a crown,” he continued.

Coronavirus gets its name because it has a fatty outer layer arranged in a way that looks like a crown under the microscope.

“We must restore the crown to God,” Aviner said.

Muslim leaders also believe the pandemic is a sign that the end of the world is close.

A top conservative Iranian cleric named Ali Reza Banahyan said the virus will bring about the return of the Shiite messiah called the “Mahdi.” Some Shiites believe the Mahdi – also known as “The Twelfth Imam” - will return during a time of great upheaval in the earth. 

Saudi Sheikh Saleh Al-Maghamsi said in a television program that the virus is a message that Judgement Day is near.

Meanwhile, Messianic pastors in Israel have called for a nationwide time of prayer on Wednesday from 1 p.m. – 2 p.m. ET in response to the virus.

“We believe that during this pandemic, God is calling on mankind to call out to Him,” they said in a statement.

They are praying for repentance, that the world turns to Jesus, wisdom for leaders, and that no one dies from the coronavirus in Israel.

“Our prayers are like incense that rises before God and beckons Him to intervene in what is going on around us,” they said.

As of Wednesday morning, 427 Israelis have been diagnosed with the coronavirus but no one has died.