21 maart 2020

2020-03-21-28.00: De huizenbouw in Judea & Samaria is ook in 2019 met 32% verder gedaald ondanks Trump - Home construction in Judea & Samaria also fell by 32% in 2019 despite Trump

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Weer een nieuwe Joodse voorpost (of outpost) erbij, ergens in Judea & Samaria. Het is niet bekend hoe lag dit Joods religieuze gezinnetje het er heeft uitgehouden, maar misschien is het sindsdien wel een heus dorp geworden? Ook Tel Aviv is ooit zo (in 1909) begonnen met een kleine kolonie aan het strand nabij Jaffa.

H
et aantal startende kolonistenwoningen in Judea & Samaria, aka de Westelijke Jordaanoever, is met een derde gedaald (32%) en het aantal opgeleverde woningen is in 2019 nog verder afgenomen (met 39%), ondanks een golf van vooruitgang in de bouwplannen en de publicatie van aanbestedingen voor een dergelijke constructie.

De cijfers zijn gebaseerd op gegevens die deze week door het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn gepubliceerd, waaruit blijkt dat de bouw van kolonisten op de Westelijke Jordaanoever in 2019 sterker is gedaald in vergelijking met regio’s binnen het soevereine Israël.

Landelijk zijn de bouwaantallen ook gedaald, maar slechts licht, met een daling van 2,2% in het aantal woningstarts en een daling van 0,1% in het aantal opgeleverde woningen, aldus het CBS. In werkelijkheid waren er 1.528 startbeurten voor kolonisten in 2019 en 1.431 afwerkingen.

Settler-constructie stond op het laagste punt in 2019 in zeven jaar, volgens het CBS, waaruit bleek dat er in 2012 1.214 starts en 1.270 finishes waren. De afname van de bouw van kolonisten vond plaats tijdens een verkiezingsjaar, toen premier Benjamin Netanyahu tijd beloofde om de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever te annexeren en prees zijn prestaties met betrekking tot die gemeenschappen.

De lage cijfers zetten een trend voort waarin de feitelijke kolonistenstart cumulatief met 20,4% is gedaald gedurende de drie jaar sinds het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump, in vergelijking met de laatste drie jaar van de termijn van de voormalige Amerikaanse president Barack Obama.

Tijdens de Trump-administratie waren er vanaf 2017-2019 5.511 kolonistenhuisstarts en 5.589 finishes. Tijdens de laatste drie jaar van de regering-Obama, van 2014 tot 2016, werd de grond gebroken voor 6.943 kolonistenhuizen en werd de bouw voltooid op 5.642. Kortom: onder het 8-jarig bewind van Barack Obama werd aanzienlijk meer gebouwd dan onder 3-jaar bestuur van Donald Trump!

Een van de belangrijkste gegevenspunten met betrekking tot de start van kolonistenhuisvesting vond plaats in 2016, het laatste jaar van het presidentschap van Obama, toen de VN-Veiligheidsraad resolutie 2334 aannam waarin de schikkingsactiviteit werd veroordeeld. Het was ook het jaar van de meest bittere gevechten tussen de VS en Israël over die kwestie. In dat jaar werd er voor 3.276 nieuwe woningen gesloopt. De laatste keer dat het aantal zo hoog of hoger was, was in het jaar 2000, toen er 4.965 starts waren.

De linkse NGO Peace Now heeft deze week ook een eigen rapport uitgebracht over de opbouw van nederzettingen, met gegevens die het onafhankelijk van het CBS heeft verzameld. Peace Now is een alternatieve gegevensbron en komt op zijn aantal met luchtfotografie, waarmee hij het aantal woningstarts kan tellen. De linkse NGO verzamelt die luchtbeelden vaak in de zomer.

Het CBS vertrouwt daarentegen op schriftelijke gegevens van bouwvergunningen en andere documenten van ministeries en gemeenten, waaronder de decentrale gemeenten en de gemeenten. Bouwverhogingen worden vaak weerspiegeld in de Peace Now-gegevens een jaar nadat het CBS ze heeft geregistreerd.

Vandaar dat een groot deel van de huisvestingsverhoging van 2016 die onder het CBS is geregistreerd, te vinden in de gegevens van Peace Now in 2017, wat een weerspiegeling is van een grotere bouwverhoging tijdens de Trump-jaren. Peace Now neemt ook de illegale bouw en modulaire woningbouw mee in de berekeningen, terwijl het CBS alleen legale permanente bouw registreert.

Op basis van gegevens van Peace Now is het tempo waarmee de grond wordt gebroken voor kolonistenwoningen op de Westelijke Jordaanoever de afgelopen zes jaar bijna hetzelfde, ongeacht of Trump of Obama in functie was. De gegevens toonden 6.714 woningen aan van 2014 tot 2016 en 6.800 woningen van 2017 tot 2019.

In het rapport deed Peace Now echter een jaarlijks gemiddelde van woningen die begonnen tijdens de eerste drie jaar van Trump en vergeleek het met het jaargemiddelde van alle acht Obama-jaren, inclusief de tijd dat er een moratorium van 10 maanden op huisvesting was ingesteld.

Op deze manier berekend, concludeerde Peace Now dat de opbouw van nederzettingen gemiddeld hoger is onder Trump dan onder Obama. “Jaarlijks gemiddelde van constructie sinds de regering van Trump (2.267 eenheden) is 25% hoger dan het jaarlijkse gemiddelde onder de regering van Obama (1.807 eenheden)”, verklaarde Peace Now in haar rapport.

Hieronder: door Peace Now gemanipuleerde statistiek van bouw in de ‘nederzettingen’. Ook hier blijkt dat bv. in 2014 onder president Barack Obama  een topjaar was in de bouw vergeleken met de Trump-jaren. Peace Now zal nog iets ‘beter’ moeten leren manipuleren want anders gelooft zelfs haar achterban niet meer wat de ngo uit haar hoge hoed tovert.

Bronnen: Brabosh

♦ naar een artikel van Tovah Lazaroff “West Bank settlement construction drops 32% in 2019” van 18 maart 2020 op de site van The Jerusalem Post
♦ naar een artikel van EoZ “Peace Now loves to deceive with statistics” van 19 maart 2020 op de site van Elder of Ziyon


**************************
ENGLISH:

Another new Jewish outpost (or outpost), somewhere in Judea & Samaria. It is not known how this Jewish religious family survived, but perhaps it has since become a real village? Tel Aviv also once started (in 1909) with a small colony on the beach near Jaffa.

The number of settler homes in Judea & Samaria, aka the West Bank, has fallen by a third (32%) and the number of homes completed has decreased further in 2019 (by 39%), despite a wave of progress in construction plans and publication of tenders for such a construction.

The figures are based on data published this week by the Central Bureau of Statistics, showing that construction of settlers in the West Bank decreased more sharply in 2019 compared to regions within sovereign Israel.

Nationally, construction numbers have also fallen, but only slightly, with a decrease of 2.2% in the number of home starts and a decrease of 0.1% in the number of homes completed, according to Statistics Netherlands. In reality, there were 1,528 settler starts in 2019 and 1,431 finishes.

Settler construction was at its lowest point in 2019 in seven years, according to CBS, showing that there were 1,214 starts and 1,270 finishes in 2012. The decline in settler construction occurred during an election year, when Prime Minister Benjamin Netanyahu pledged time to annex the settlements in the West Bank and praised his achievements towards those communities.

The low numbers continue a trend where the actual settler start has fallen cumulatively by 20.4% over the three years since the arrival of President Donald Trump, compared to the last three years of former President President Barack Obama's term .

As of 2017-2019, there were 5,511 settler house starts and 5,589 finishes during the Trump administration. During the last three years of the Obama administration, from 2014 to 2016, land was broken for 6,943 settler houses and construction was completed at 5,642. In short: significantly more was built under Barack Obama's 8-year reign than under Donald Trump's 3-year rule!

One of the key data points regarding the start of settler housing took place in 2016, the final year of Obama's presidency, when the UN Security Council passed Resolution 2334 condemning the settlement activity. It was also the year of the most bitter fighting between the US and Israel on that issue. In that year, 3,276 new homes were demolished. The last time the number was so high or higher was in the year 2000, when there were 4,965 starts.

The left-wing NGO Peace Now also released its own report on settlement building this week, with data it has collected independently of the CBS. Peace Now is an alternative data source and comes with aerial photography to count the number of home starts. The left-wing NGO often collects these aerial images in the summer.

Statistics Netherlands, on the other hand, relies on written information about building permits and other documents from ministries and municipalities, including decentralized municipalities and municipalities. Building increases are often reflected in the Peace Now data a year after CBS registered them.

Hence, much of the 2016 housing increase registered under CBS can be found in Peace Now's 2017 data, reflecting a larger construction increase during the Trump years. Peace Now also includes illegal construction and modular housing construction in the calculations, while Statistics Netherlands only registers legal permanent construction.

Based on Peace Now data, the rate of ground breaking for settler homes in the West Bank has been almost the same for the past six years, regardless of whether Trump or Obama was in office. The data showed 6,714 homes from 2014 to 2016 and 6,800 homes from 2017 to 2019.

However, in the report, Peace Now took an annual average of housing that started during Trump's first three years and compared it to the annual average of all eight Obama years, including the time a 10-month moratorium was imposed on housing.

Calculated this way, Peace Now concluded that settlement building is on average higher under Trump than under Obama. "Annual average of construction since the Trump administration (2,267 units) is 25% higher than the annual average under the Obama administration (1,807 units)," Peace Now said in its report.

Below: Peace Now manipulated statistics of construction in the "settlements". Here, too, it appears that eg in 2014 under President Barack Obama was a top year in construction compared to the Trump years. Peace Now will have to learn to manipulate something "better" because otherwise even her supporters will no longer believe what the NGO is doing out of her top hat…

Sources: Brabosh

♦ to an article by Tovah Lazaroff “West Bank settlement construction drops 32% in 2019” of March 18, 2020 on the site of The Jerusalem Post
♦ to an article by EoZ “Peace Now loves to deceive with statistics” of 19 March 2020 on the Elder of Ziyon site


google translate