23 maart 2020

2020-03-23-14.25: Israëli's geëvacueerd uit Ghana uren voor de sluiting van de grenzen -Israelis evacuated from Ghana hours before borders close

Een zorgmedewerker controleert met een scherm door middel van een thermische scan de temperaturen van de passagiers op de internationale luchthaven Kotoka in Accra, Ghana. (fotokrediet: REUTERS/FRANCIS KOKOROKO)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Israëlische studenten in Kroatië worden kort na de aardbeving geëvacueerd; Vluchten aangekondigd voor Israëli's die nog steeds in Italië zijn.

Bron: The Jerusalem Post.

Zo'n 40 Israëli's verlieten Ghana zondagmiddag in een haastig georganiseerde actie, nadat Accra had aangekondigd dat het die nacht al zijn grenzen zou sluiten om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen.

Hun terugkeer naar Israël kwam toen het ministerie van Buitenlandse Zaken probeerde burgers te helpen die in een aantal landen waren gebleven die op slot gingen.  

De Ghanese president Nana Akufo-Addo kondigde zaterdagavond de sluiting aan, die zondag om middernacht in werking zou treden. Voorheen konden buitenlanders die in Ghana woonden het land binnenkomen en verlaten, maar bij hun terugkeer werden ze onderworpen aan zelfquarantaine.

De Israëlische ambassadeur in Ghana, Liberia en Sierra Leone Shani Cooper en haar kleine staf werkten de hele nacht door om Israëlische families uit Ghana te halen in het licht van de gesloten grenzen. Velen waren van plan om later in de week te vertrekken.

Cooper zei: "We maakten meteen een lijst van iedereen die zou vertrekken, inclusief zwangere vrouwen, kinderen en oudere mensen en met onze consul in Ethiopië, begonnen we de mogelijkheid te controleren om iedereen vandaag op een vlucht van Ethiopian Airlines te krijgen."

Er werd verwacht dat meer dan 30 Israëli's een aansluitende vlucht naar Israël zouden nemen vanuit Ethiopië.

"Moreel gezien zie ik mezelf geen Israëliërs achterlaten," zei Cooper nadat de groep aan boord van de vlucht was gegaan. "We zijn een gemeenschap... Er is een gevoel dat ik een persoonlijke en morele verantwoordelijkheid heb voor elke Israëliër in de landen waar ik ambassadeur ben."

Het ministerie van Buitenlandse Zaken regelde twee vluchten vanuit Italië voor de Israëli's die er nog waren. De vluchten, uitgevoerd door Israir, vertrekken maandagavond vanuit Rome en Milaan.

Iedereen die aan boord van de vluchten uit Italië wil gaan, moet speciale formulieren invullen, die te vinden zijn op de social media accounts voor de Israëlische ambassade in Italië.

Israir zal ook een vlucht uitvoeren van Zagreb naar Israël op zondagavond om 50 Israëlische studenten naar huis te krijgen nadat een aardbeving van 5,3 magnitude Kroatië heeft geschokt.

Bovendien nam het Ministerie van Buitenlandse Zaken contact op met de autoriteiten in Thailand om hen te vragen om Israëliërs die Bangkok passeren via aansluitende vluchten vrij te stellen van het nodig hebben van een visum en medische toestemming dat ze het coronavirus niet bij zich hebben.

Als Thailand het verzoek goedkeurt, zal het veel Israëliërs in Oost-Azië helpen om naar huis terug te keren. Er zijn vluchten van Bangkok naar Israël via Turkish Airlines, Aeroflot en Ethiopian Airlines.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken herhaalde vorige week haar oproep aan de Israëli's in het buitenland om onmiddellijk terug te keren, omdat een groeiend aantal landen zich heeft afgesloten voor vliegreizen.

Onder de landen waar geen commerciële vluchten meer zijn, bevinden zich Letland, Slowakije, Slovenië, Oekraïne, Macedonië, Jordanië, Egypte, Colombia en Peru.

"Door de vermindering en annulering van vluchten over de hele wereld en de beslissing van veel landen om hun luchtruim en grenzen te sluiten vanwege de uitbraak van het coronavirus, roepen we alle Israëli's in het buitenland op om zo snel mogelijk terug te keren naar Israël", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Op zondag heeft het ministerie zijn schema van manieren om landen over de hele wereld te verlaten geactualiseerd.

Israël heeft gewerkt aan het helpen van degenen die achter gesloten grenzen vastzitten.

Vorige week heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken vier El Al vliegtuigen laten landen in Lima, Peru, om zo'n 1.000 Israëli's te redden, voornamelijk jonge volwassenen op rugzakreizen na hun dienstplicht.

 
*********************************
ENGLISH:   

A health worker monitors a screen showing a thermal scan to check the temperatures of passengers at the Kotoka International Airport in Accra, Ghana (photo credit: REUTERS/FRANCIS KOKOROKO)

Israeli students in Croatia to be evacuated early after earthquake; Flights announced for Israelis still in Italy.

Source: The Jerusalem Post

Some 40 Israelis left Ghana in a hastily-organized operation on Sunday afternoon, after Accra announced that it would be closing all its borders that night to curb the spread of the coronavirus.

Their return to Israel came as the Foreign Ministry tried to help citizens who remained in a number of countries closing themselves off.  

Ghanaian President Nana Akufo-Addo announced the closure Saturday night, which was to go into effect at midnight Sunday. Previously, foreigners who were residents of Ghana could enter and leave the country, but were subject to self-quarantine upon their return.

Israeli Ambassador to Ghana, Liberia and Sierra Leone Shani Cooper and her small staff worked through the night on Saturday to get Israeli families out of Ghana in light of the closing borders. Many had been planning to leave later in the week.

Cooper said: “We immediately made a list of everyone who was supposed to leave, including pregnant women, children and older people and with our consul in [Ethiopia], began checking the possibility of getting everyone on an Ethiopian Airlines flight today.”

Over 30 Israelis were expected to get on a connecting flight to Israel from Ethiopia.

“Morally, I cannot see myself leaving Israelis behind,” Cooper said after the group boarded its flight. “We are a community…There’s a feeling that I have a personal and moral responsibility for every Israeli in the countries to which I am ambassador.”

The Foreign Ministry arranged two flights from Italy for any Israelis still there. The flights, operated by Israir, will leave from Rome and Milan on Monday evening.

Anyone wanting to board the flights from Italy needs to fill out special forms, which can be found on the social media accounts for Israel’s Embassy in Italy.

Israir will also operate a flight from Zagreb to Israel on Sunday night to get 50 Israeli students home after a 5.3 magnitude earthquake shook Croatia.

In addition, the Foreign Ministry contacted the authorities in Thailand to ask them to exempt Israelis that are passing through Bangkok on connecting flights from needing a visa and medical authorization that they are not carrying the coronavirus.

If Thailand approves the request, it will help many Israelis in East Asia return home. There are flights from Bangkok to Israel via Turkish Airlines, Aeroflot and Ethiopian Airlines.

The Foreign Ministry repeated its call last week for Israelis abroad to return immediately, because a growing number of countries have closed themselves off to air travel.

Among the countries where there are no longer commercial flights are Latvia, Slovakia, Slovenia, Ukraine, Macedonia, Jordan, Egypt, Columbia and Peru.

"Due to reduction and cancellation of flights all over the world and the decision of many countries to close their skies and borders because of the coronavirus outbreak, we call on all Israelis abroad to come back to Israel as soon as possible," the Foreign Ministry stated.

On Sunday, the ministry updated its chart of ways to leave countries around the world.

Israel has worked to help those who have been trapped behind closed borders.

Last week, the Foreign Ministry arranged for four El Al planes to land in Lima, Peru to rescue some 1,000 Israelis, mostly young adults on post-army backpacking trips.